świadczenie usług w zakresie napraw pojazdów samochodowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn zm.) 
 

na świadczenie usług w zakresie napraw  pojazdów samochodowych  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

DANE O ZAMAWIAJĄCYM

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Bogdan Kościółek –  kierownik Działu Transportu, Al. Wyzwolenia 4

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

  Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

  II- Przedmiot Zamówienia :

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw pojazdów samochodowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przez Wykonawcę.

 

2. Załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia” zawiera zakres usług oraz informacje niezbędne do wykonania zamówienia a także marki, modele, ilości pojazdów i rok produkcji (baza pojazdów Zamawiającego).

 KOD CPV:

  50112100-4- usługi w zakresie napraw samochodów,

  50116100-2- usługi w zakresie napraw układu elektrycznego

2a. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Szczegółowe informacje nt. wniesienia wadium znajdują się w Dziale XVI w SIWZ

 

 

 III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.)

b) odległość warsztatu napraw od siedziby Zamawiającego: 10 % ( max 10 pkt.)

c) termin płatności: 10 % ( max 10 pkt.)

d) okres gwarancji na naprawy 20 % ( max 20 pkt.)

 

IV Termin wykonania zamówienia:

  a) Termin realizacji zamówienia – Do 06.05.2018 r. lub do wykorzystania kwoty jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia.

 

  b) Termin płatności  - min. 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

  c) Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

 2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

  3.Termin składania ofert: 05.04.2017 r. godz.  10.00

  4.Termin otwarcia ofert: 05.04.2017 r. godz. 10.15

Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=7a3b8b1a-3abf-4000-bc3f-1f071f...

 

Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek  WSPR ul. Poniatowskiego 4

 

INFORMACJA:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone        w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie napraw pojazdów samochodowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (ZP-DT/03/2017) z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.