świadczenie usług w zakresie napraw pojazdów samochodowych WSPR

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn zm.)

 

                                                                    Świadzczenie usług w zakresie napraw pojazdów samochodowych 

  DANE O ZAMAWIAJĄCYM

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji::

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Krzysztof Jarząb  –  kierownik Działu Transportu, Al. Wyzwolenia 4

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

  Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

II .PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:                                                                                                                                                                                  

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw  pojazdów samochodowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przez Wykonawcę.                                                                                                                                                                              

        2. Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ „ Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia” zawiera zakres  usług , informacje niezbędne do                                       wykonania zamówienia oraz marki, modele, ilości pojazdów i rok produkcji, a także warunki zgodne z art. 29 ust 3a.                                                                                    

Kod CPV :                                                                                                                                                                                                        

50112100-4- usługi w zakresie napraw samochodów,                                                                                                                                 

  50116100-2- usługi w zakresie napraw układu elektrycznego                                                                                                                       

  Kryteria oceny ofert:                                                                                                                                                                                        

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:                                                                

a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.)                                                                                                                                                 

b) odległość warsztatu napraw od siedziby Zamawiającego: 10 % ( max 10 pkt.)                                                                                   

c) termin płatności: 10 % ( max 10 pkt.)                                                                                                                                                       

d) okres gwarancji na naprawy 20 % ( max 20 pkt.)                                                                                                                                     

 

IV Termin wykonania zamówienia:

  a) Termin realizacji zamówienia – 12 miesiecy od daty podpisnia umowy. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia.

  b) Termin płatności  - min. 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

  c) Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

 2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

  3.Termin składania ofert: 30.08.2017 r. godz. 10.00

  4.Termin otwarcia ofert: 30.08.2017 r. godz. 10.15

Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

Pozostałe wymagania opisano w siwz którą można pobrac ze strony innternetowej www.wspr.pl lub nieodpłatnie w sekreteriacie WSPR pok 43

Ogłoszenie o zamówieniu : 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=41c4cb2e-49e2-...