„DOSTAWA- zakup paliwa dla pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn zm.) I „DOSTAWA- zakup paliwa dla pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” II Dane o Zamawiającym: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 35 - 026 Rzeszów ul. Poniatowskiego 4 ; tel. (0~17) 85 26 253 Osoby upoważnione do udzielania informacji: Grzegorz Zięba – Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47 Michał Choma – St. Referent Działu Techniczno-Eksploatacyjnego; tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90 , adres e mail: tech@wspr.pl Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35 III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa- zakup paliw płynnych, tj. oleju napędowego ON, benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz LPG dla pojazdów służbowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie określonych w załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Paliwo musi odpowiadać aktualnie obowiązującym wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. z 2015 poz. 1680) oraz dla oleju napędowego wg Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06). Oferowane produkty paliwowe muszą również spełniać normę PN-EN 228+A1:2017-06 oraz spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zawarte w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2016 poz.540). Dodatkowo do oleju napędowego pobieranego w okresie zimowych Wykonawca będzie stosował olej napędowy o parametrach – zakresach dla olejów napędowych o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2015 poz. 1680.) Jednocześnie oferowane zamawiającemu paliwo musi spełniać normy i wymagania jakościowe zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2018 r., poz. 427 t.j. z późn. zm. ). Wykonawca zapewni świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego. Normy określone w opisie przedmiotu zamówienia określają standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Stacje paliw Wykonawcy muszą spełniać wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1853). 3. Kod CPV: - 09134100-8 – olej napędowy; - 09132100-4 – benzyna bezołowiowa - 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 10. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WPŁACENIA WADIUM - wiecej informacji w SIWZ 11. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 12.Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu; b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp) b) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13- 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp 2.1 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, Zamawiający będzie rozpatrywał: 3.1. w zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków oraz Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (benzyną bezołowiową 95 i olejem napędowym ON) wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755) lub równoważne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (benzyną bezołowiową 95 i olejem napędowym ON). 3.2 w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. 3.3 W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków oraz warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca składający ofertę wykaże, że: , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie: minimum 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Uwaga: przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia uważa się dostawy oleju napędowego ON, w ilości nie mniejszej niż : 100.000 litrów każda. • Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji załączonych do oferty: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, co ma miejsce w tym przypadku, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorami załączonymi do SIWZ ( Załącznik nr 8 –oryginał) ; b) Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku musi dysponować: co najmniej 2 ma stacjami paliw czynnymi 24 h/7 dni w tygodniu położonymi na terenie administracyjnym miasta Rzeszowa. IV Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) cena brutto oferty zł: 90 % ( max 90 pkt.) b) stały upust dla ON- 10 % ( max 10 pkt.) V INNE: 1. Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert. 2.Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro) 3.Termin składania ofert: 07.09.2018 r. godz. 10.00 4.Termin otwarcia ofert: 07.09.2018 r. godz. 10.15 5.Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 45. 6. Termin realizacji zamówienia: 12 miesiecy od daty podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty jaka Zamawiajacy zamierzył przeznaczyć na niniejsze zamówienie 7. W postępowaniu tym wymagane jest wniesienie wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wynosi: 10.000 zł Wadium należy wnieść do dnia 07.09.2018r. do godz. 10.00 8. Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 9. Ze względu na ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA niniejsze umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=41b821c9-7378-... Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów

UWAGA!!!: MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Z DNIA 30.08.2018 r. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm); Zamawiający wprowadza następujące zmiany :

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ "formularz cenowy" - tabela - jest: " ilość paliwa (w litrach) w przeliczeniu na 24 miesiące

POWINNO BYĆ: "ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ " formularz cenowy"-tabela " ilość paliwa (w litrach) w przeliczeniu na 12 miesięcy

W/W zmiana nie wpływa na treść ogłoszenia w związku z powyższym pozostałe wymagania pozostają bez zmian

W dniu 04.09.2018 r. Zamawiający w pliku poniżej udostępnił

"wyjaśnienie treści SIWZ" na otrzymane pytania

UWAGA!!!

ZMIANA: 11-09-2018 r.

W związku z otrzymanymi istotnymi pytaniami do SIWZ w dniu 05.09.2018 r.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień: 

20.09.2018 r. godz. 10.00

termin otwarcia ofert: 20.09.2018 r. godz. 10.15

termin wniesienia wadium: 20.09.2018 r. godz. 10.00

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.09.2018 r.:

                                                     https://bzp.uzp.gov.pl/nr 500217727-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.

UWAGA!!! ZMIANA:11-09-2018 r. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień: 20.09.2018 r. godz. 10.00 termin otwarcia ofert: 20.09.2018 r. godz. 10.15 termin wniesienia wadium: 20.09.2018 r. godz. 10.00