dostawa ambulansów typu C dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn zm.)
 

na dostawę 3 szt. ambulansów typu „C” dla

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
 w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

I DANE O ZAMAWIAJĄCYM

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Krzysztof Jarząb –  kierownik Działu Transportu, Al. Wyzwolenia 4

  Michał Choma - St. Referent Działu Technicznego, ul. Poniatowskiego 4 

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

  Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

 

  II- Przedmiot Zamówienia :Przedmiotem zamówienia jest zakup i  dostawa samochodów specjalnych tj. 3 szt. Ambulansów ratunkowych typu C z zabudową części medycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie; szczegółowo opisane w zał. nr 3 – stanowiąca specyfikacje techniczną do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z aktualną normą

 PN-EN 1789 , PN-EN 1865 oraz wymaganymi warunkami samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt. Kompletnie                        wyposażony ambulans musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego. (3 szt.)                                                                                                                     

3.Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):34114100-0 - Pojazdy pogotowia                                                                     

 III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:                                                                                                                                                            

a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.)                                                                                                                                                       

b) warunki płatności:  10% ( max. 10 pkt.)                                                                                                                                                           

  c) okres gwarancji na ambulans  bez limitu kilometrów: 10 % (max. 10 pkt.)                                                                                                     

d) parametry techniczne: 20 % (max. 20 pkt)                                                                                                                                                   

IV Termin wykonania zamówienia:                                                                                                                                                                   

a)czas dostawy ambulansu typu „C” tj. termin przekazania kompletnie zabudowanego ambulansu Zamawiającemu (3szt.) w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy.                                                                                                                                                                                       

 b) Termin płatności  - min. 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

  c) Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

 2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

  3.Termin składania ofert: 07.08.2017 r. godz. 10.00

  4.Termin otwarcia ofert: 07.08.2017 r. godz. 10.15

Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4811d580-d5...

Odpowiedzi na pytania: 

1.  Z uwagi na wydłużony termin dostawy pojazdów bazowych  uprzejmie prosimy
o zmianę maksymalnego terminu dostawy ambulansów z 90 do 100 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

2.  Prosimy o dopuszczenie szperacza akumulatorowego typu LED, montowanego
w kabinie kierowcy, bez wbudowanego światła halogenowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu, w którym schowek techniczny umożliwia m.in. umieszczenie w nim plecaka/ torby medycznej oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej, natomiast nie precyzuje w którym miejscu powinna być zamontowana np. deska pediatryczna czy kamizelka KED.

Pragniemy zaoferować Państwu ambulans w którym zaprojektowaliśmy miejsce montażu poniższego wymienionego  wyposażenia i zarazem chcielibyśmy zapytać, czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie plecaka/ torby medycznej w innym miejscu niż schowek techniczny np. szafka na ścianie działowej , poniżej szuflad
z dostępem z wnętrza ambulansu a także z zewnątrz?

Wykaz sprzętu montowanego w schowku technicznym:

-    stosowane przez Zamawiającego urządzenia do kompresji klatki piersiowej,
z podwójnym dostępem (z wnętrza ambulansu oraz od strony schowka technicznego)

-    materac próżniowy

-    krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym

-    2 szt. 10l butle tlenowe z reduktorami, także butle ze zintegrowanym zaworem

-    deska ortopedyczna dla dorosłych

-    deski ortopedyczna dla dzieci

-    noszy podbierakowe

-    stabilizatory głowy do obu desek (dodatkowy schowek na stabilizatory oraz pasy)

-    kamizelka KED

-    kaski ochronne

-    wyposażenie techniczne (klin pod koło, łom, saperka)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4.  Dot. §6 pkt 3 Wzoru Umowy.

Obsługa posprzedażna naszych Klientów, w tym realizacja napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych,  charakteryzują się m.in. tym, że w przypadku awarii elementów wchodzących w skład zabudowy specjalistycznej (medycznej), serwis wykonywany jest w miejscu stacjonowania ambulansu (miejscu wskazanym przez Zamawiającego), to samo dotyczy okresowych przeglądów zabudowy.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie koszty transportu miał na myśli. Czy w przypadku drobnej naprawy pojazdu bazowego wymagającej podstawienia ambulansu do ASO MB w Rzeszowie, wykonawca winien w każdym przypadku przetransportować pojazd na lawecie, co wpłynie na cenę oferty?

                Odpowiedź: Zgodnie  z SIWZ

 

  1. Czy wymóg fabrycznego systemu wspomagania domykania drzwi bocznych przesuwnych oznacza iż Zamawiający nie dopuszcza ambulansu ze standardowym rozwiązaniem systemem zamykania drzwi bocznych?

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

6. Czy wymóg wyposażenia pojazdu w "uchwyty do bezpiecznego przewożenia urządzeń systemu SWD" oznacza iż:

- oferowany ambulans ma być wyposażony w bezpieczne (tj. przebadane) adaptery umożliwiające montaż w nich oryginalnych uchwytów/stacji ładujących do drukarki i tabletu

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

-          oferowany ambulans ma być wyposażony w bezpieczne (tj. przebadane) adaptery wraz z oryginalnymi uchwytami/stacjami ładującymi do drukarek i tabletów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy uwzględnić również stację dokującą (ładującą do tabletu) i oryginalny uchwyt drukarki czy też nie (stacja dokująca i uchwyt drukarki będą w gestii Zamawiającego)

Odpowiedź:  Tak należy

7.W przypadku wyrażenia zgody na zaoferowanie liczby miejsc 4 w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach to czy fotel na prawej ścianie ma być wyposażony w system przesuwu umożliwiający zajęcie pozycji zarówno w przedniej jak i tylnej części ciała pacjenta leżącego na noszach?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

8. Czy Zamawiający na zasadzie równoważnej dopuszcza do zaoferowania ambulanse wyposażone w szperacz akumulatorowo-sieciowy wyposażony w światło wyłącznie typu LED (ze względu na fakt odchodzenia od oświetlenia halogenowego na rzecz bardziej energooszczędnego typu LED)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

9. Czy wymagane "oświetlenie nocne" może być realizowane za pomocą dodatkowych lamp ledowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

10. Prosimy o informację czy koszt przeglądów pojazdu bazowego, zabudowy i sprzętu medycznego należy ująć w cenie ofertowej czy też Zamawiający będzie te koszty pokrywał oddzielnie poza przetargowo?

Odpowiedź: Tak w/w należy ująć w cenie ofertowej

11. W związku z brakiem dostępności produkcyjnej oferowanych pojazdów bazowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony prosimy o umożliwienie złożenia oferty przetargowej z pojazdem bazowym typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, który będzie przystosowany do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach w kolorze nadwozia białym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse sanitarne ze zbiornikiem paliwa o pojemności 75 litrów?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności 75 litrów.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający wymaga ,aby radioodtwarzacz miał sterowanie pod kołem kierownicy, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia ambulansu przez kierowcę ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14.

Czy  określenie  "  drążki stabilizacyjne obu osi" oznacza, iż jest wymagana stabilizacja osi przedniej i tylnej gwarantująca dobrą przyczepność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiająca komfortowy przewóz pacjentów, co zapewniają różne rozwiązania konstrukcyjne obu osi stosowane fabrycznie przez każdego z producentów pojazdów posiadających cało pojazdową  homologację typu  WE oraz Certyfikat Zgodności z normą PN EN 1789 wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą  ?

 

Stąd prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności każde fabryczne  rozwiązania konstrukcyjne stabilizacji osi przedniej i osi tylnej stosowane przez producentów pojazdów bazowych ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie 15.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

 

 

Pytanie 16.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast Sprawozdania z badań dynamicznych zabudowy medycznej, rysunków i zdjęć  do oferty załączyć na zasadzie równoważności  Certyfikat Zgodności z normą PN EN 1789 wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą  ?

 

Wyjaśniamy, że konsekwencją takich badań jest w/w Certyfikat Zgodności, który potwierdza wykonanie takich badań z wynikiem pozytywnym.  Inaczej może nastąpić sytuacja, że zostanie wybrana oferta ze sprawozdaniem z badań które dały wynik negatywny itp.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

 

Pytanie 17

Czy  określenie  " Zawieszenie przednie i tylne  wzmocnione " oznacza, iż jest wymagana stabilizacja osi przedniej i tylnej gwarantująca dobrą przyczepność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiająca komfortowy przewóz pacjentów, którą zapewniają różne rozwiązania konstrukcyjne zawieszenia obu osi stosowane fabrycznie przez każdego z producentów  samochodów bazowych  przeznaczonych do adaptacji na ambulanse sanitarne o DMC do max. 3,5 t ?

 

Wyjaśniamy, że oferowany ambulans posiada Świadectwo Zgodności WE oraz  spełnia wszystkie wymogi normy  PN EN 1789 i NFZ, ponad to  posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą.

Ponad to chcemy zauważyć, że określenie  "Zawieszenie wzmocnione" jest stosowane wyłącznie do samochodów producentów niemieckich w tym modeliu Mercedes Sprinter, natomiast pozostali producenci europejscy stosują zawszenie standardowo  wzmocnione, ale nie używają takiego nazewnictwa.

Odpowiedź: Nie oznacza

 

 

Pytanie 18

Czy określenie "fabryczne" oznacza fabrykę producenta pojazdu bazowego  lub fabrykę wymienioną w Świadectwie Zgodności WE dokonującej zabudowy ambulansu ?

Odpowiedź: oznacza wyposażenie pojazdu na etapie produkcji pojazdu bazowego

 

 

 

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans o DMC 3,5 t ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20

Zamawiający wymaga zgodności ambulansu z normą PN-EN 1789. Aktualnie obowiązuje norma  PN-EN 1789+A2:2015-01

W/w norma  wymaga  koloru lakieru nadwozia białego lub żółtego RAL 1016.

Załącznik nr 3 opisuje furgon - nadwozie w kolorze żółtym.

Prosimy o potwierdzenie, że ma to być   kolor żółty RAL 1016 ?

 

Wyjaśniamy, że niezgodny z w/w normą  kolor uniemożliwia wystawienie Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu  Zgodności. Ponadto taki pojazd nie spełnia wymogów NFZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ambulansu w kolorze żółtym zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1789 +A2

 

 

Pytanie 21

Czy brak opisu lub wpisu w kolumnach "parametr oferowany" oraz " wymagania graniczne", zostanie potraktowane, jako niespełnienie parametru ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie  22

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie

drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie światła przednie z

funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „

reflektory  przeciwmgielne  przednie ” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego

rozwiązania tj.  reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł

przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu  kompletnego, co jest obecnie standardem u

wszystkich producentów samochodów ?

 

Wyjaśniamy, że światła doświetlające zakręty zwiększają szerokość oświetlonego pola widzenia kierowcy

przy pokonywaniu zakrętów, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa ambulansu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie 23

Wymogiem zamawiającego jest aby ambulans spełniał wymogi ambulansu typ S, czyli aby był zgodny z

aktualną normą PN EN 1789 jako typ C oraz posiadał świadectwo Zgodności WE, jako pojazd

skompletowany specjalny sanitarny.

Oznacza to, iż w trakcie badań homologacyjnych i certyfikujących na zgodność  z PNEN 1789 ambulans

przeszedł pozytywnie badania wytrzymałościowe oraz inne w tym badanie na kompatybilność

elektromagnetyczną.  Brak takich badań może powodować zakłócenia w pracy urządzeń medycznych z

zasilaniem elektrycznym oraz zakłócenia w pracy urządzeń sygnalizacyjnych typu belki świetlne, sygnały

ostrzegawcze, radiotelefony itp.

Zamawiający jest tego świadomy.

 

Czy  oznacza to, że jest wymagane  radio z odtwarzaczem CD lub MP 3 winno być  przebadane na kompatybilność elektromagnetyczną  w trakcie badań homologacyjnych  ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ  

 z drzwiami przesuwnymi  prawymi bez systemu ich domykania, jeśli są one fabrycznie wyposażone w prowadnice  i  rolki o obniżonym  tarciu, które pozwala na ich bezpieczne i łatwe użytkowanie ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 25

 Prosimy o zmianę  kryterium  parametrów punktowanych z zapisu: "  pojemność silnika powyżej  2500 cm³ "  na  " pojemność silnika powyżej  2500 cm³  lub  maksymalne zużycie energii wynoszące nie więcej niż 2,7 MJ/km  wg. zapisów Świadectwa homologacji WE pojazdu kompletnego " ?

 

Wyjaśniamy, że powyższa zmiana kryterium  jest bardziej sprawiedliwa, gdyż sama  pojemność silnika  jest parametrem, który jest zupełnie nie miarodajny i nic nie mówi ,czy silnik jest ekonomiczny, ekologiczny, trwały, usterkowy itp. 

 

Prosimy o zmianę powyższego kryterium i umieszczenie proponowanego  zapisu, co zwiększy konkurencyjność postępowania zgodnie z ustawą pzp.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

 

Pytanie 26

Prosimy o z                                         Prosimy o zmianę  kryterium  parametrów punktowanych z zapisu: "  moc silnika powyżej  170 KM"  na  ""moc silnika minimum  170 KM " ?

 

Wyjaśniamy, że powyższa zmiana kryterium  jest bardziej sprawiedliwa, gdyż przy dotychczasowych zapisach moc 170 KM otrzymuje 0 pkt, a moc 170,01 KM otrzymuje 10 pkt,

Taka mała różnica jest możliwa do stwierdzenia w warunkach badań laboratoryjnych na hamowni, natomiast zupełnie jest nie do wychwycenia przez użytkownika.

 

Prosimy o zmianę powyższego kryterium i umieszczenie proponowanego  zapisu, co zwiększy konkurencyjność postępowania zgodnie z ustawą pzp.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą i jest wyposażony w manualną skrzynię biegów ?

 

Pragniemy zauważyć, że skrzynia manualna jest mniej usterkowa oraz ma niższe koszty eksploatacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z lawetę sterowaną mechanicznie ?

 

Takie rozwiązanie jest mniej usterkowe, a w przypadku awarii układu zasilania elektrycznego, korzystanie z lawety elektrycznej jest niemożliwe.

Laweta mechaniczna jest też zdecydowanie tańsza i bardziej niezawodna, a posiada te same funkcje, co laweta elektryczna.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 29

Prosimy o zmianę wymiarów szyberdachu. Obecny wymiar 300 mm x 500 mm nie pozwala na ewakuację osoby dorosłej.

Proponujemy minimalne wymiary 500 mm x 900 mm ?

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ