dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych dla WSPR

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn zm.)
 
 
  na sukcesywną dostawę części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
 
 

DANE O ZAMAWIAJĄCYM

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Bogdan Kościółek –  kierownik Działu Transportu, Al. Wyzwolenia 4

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

  Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

  II- Przedmiot Zamówienia :

 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych, fabrycznie nowych-         określonych szczegółowo w załączniku nr 3 do SIWZ.

 Ilość zamawianych części oraz materiałów eksploatacyjnych zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.

 

 KOD CPV:

34 30 00 00-0    34 35 11 00-3

 

 

 III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.)

b) czas dostawy : 20% ( max 20 pkt.)

c)warunki płatności: 20 % (max 20 pkt.)

 

IV Termin wykonania zamówienia:

  a) Termin realizacji zamówienia – Do 06.05.2018 r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia.

 

  b) Termin płatności  - min. 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

  c) Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

 2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

  3.Termin składania ofert: 16.05.2017 r. godz. 10.00

  4.Termin otwarcia ofert: 16.05.2017 r. godz. 10.15

Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=64febedc-c68...

 

Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek  WSPR ul. Poniatowskiego 4

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 12.05.2017 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza następujące zmiany co do treści SIWZ: 

Sekcja XI pkt. 2

1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 16.05.2017 r. godz. 10 na dzień 23.05.2017r.  godz. 10.

Sekcja XI pkt. 5

2. Zmianie ulega termin otwarcia ofer z dnia 16.05.2017r. godz. 10 na dzień 23.05.2017r. godz. 10.15
 
Rozdział XIII pkt. 1 b)
 
Zmianie ulega zapis: czas dostawy: 20 % tj. max 20 pkt. wg poniższego wzoru: Cd = (Czas dostawy badany/ Czas dostawy najdłuższy) x 20 gdzie: Cd - Czas dostawy Cd b - Czas dostawy badany Cdn – czas dostawy najdłuższy
Nowy zapis:  czas dostawy: 20 % tj. max 20 pkt. wg poniższego wzoru: Cd = (Najkrótszy termin dostawy przedmiotów zamówienia ze złożonych ofert w godzinach/ termin dostawy przedmiotów zamówienia w godzinach w ofercie ocenianej) x 20 pkt. gdzie: Cd - Czas dostawy Oferta z najkrótszym terminem dostawy uzyska max ilość punktów tj. 20 pkt. 
 
Zmiana ogłoszenia z dnia 12.05.2017 r.
 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=25ec168b-efb0-46f1-8a72-219a2d...

 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (ZP-DT/06/2017)
 
Pytanie 1
 

„Nr postępowania ZP-DT/ 06/2017 r.

Zastrzeżenia do:

„Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego „ na sukcesywną dostawę części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”

„ W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zwracamy uwagę na istotne błędy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z analizy przedmiotu zamówienia nie jesteśmy w stanie określić, nawet w sposób przybliżony, o jakie części prowadzone jest postępowanie. W załączniku nr 3 do SIWZ są wykazane pojazdy pogrupowane wg marki,
 a poniżej wymienione części. Taki sposób prezentacji uniemożliwia rzetelną wycenę poszczególnych części, do czego jesteśmy zobligowani. Specyfikacja powinna dotyczyć każdego pojazdu z osobna, ze względu na rok produkcji, różne wersje silnikowe, różne wersje nadwozia, podwozia. Rozpiętość cenowa do poszczególnych pojazdów jest zbyt duża ( nawet do 100%), aby móc uśrednić cenę poszczególnych części.

Nazwy części są nieprecyzyjne i nie fachowe oraz bardzo ogólnikowe,

np. :

„Cięgno kulowe zmiany biegów”- które cięgno?

„ Rura wydechowa” – która rura wydechowa, układ wydechowy ma kilka elementów?

„ Przegub napędowy” – który przegub, wewnętrzny, zewnętrzny?

„ Miseczka sprężyny” – miseczka której sprężyny, górna, dolna?

„ Wąż chłodnicy” jaki wąż chłodnicy? Układ chłodzenia to od kilku do kilkunastu węży,

- itp…

W związku z powyższym, proszę precyzyjnie określić każdą część wymienioną w przetargu.

Wnioskujemy o zmianę SIWZ w sposób umożliwiający przygotowanie prawidłowej oferty i ewentualną przyszłą realizację umowy. Prosimy o specyfikację części do każdego pojazdu z osobna z podaniem nr VIN, bez grupowania pojazdów.

Obecna specyfikacja jest wg nas wadliwa i sprzeczna z zapisaniu ustawy o zamówieniach publicznych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2017 r. dot. "przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych dla WSPR w Rzeszowie", Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie informuje, że w uaktualnionym załączniku do SIWZ ( dot. załącznik nr 3) pojazdy będą indywidualnie pogrupowane wraz z podaniem dla nich roku produkcji i numeru VIN oraz przypisane zostaną do nich części w osobnych tabelach. Nazwy części wymienione w piśmie zostaną uścislone i doprecyzowane. W związku z powyższym ulega zmianie termin składania ofert z dnia 16.05.2017 r. na dzień 23.05.2017r. Zamawiający informuje, że udostępni zaktualizowany formularz asortymentowo- cenowy ( załącznik nr 3) najpóźniej w terminie do 15.05.2017 r.   

 

 

Pytanie nr 2

„ZP-DT/06/2017  „ OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ Części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4”:

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z oferty przetargu poniżej wymienionych pozycji: 

Świata niebieskie pulsacyjne przód (grill chłodnicy)

- Belki świetlne

- Głośniki sygnałów

 Załącznik nr.3:

- Fiat Doblo str. 11 pozycja 113,114 i 115

- Fiat Ducato str. 22 pozycja 223,224 i 225

- Peugeot Boxer str. 29 pozycja 157,158 i 159

- Peugeot Expert str. 37 pozycja 194,195 i 196

- Renault Kangoo str. 41 pozycja 99,100 i 101

- Renault Traffic str. 45 pozycja 91,92 i93

- Volkswagen Crafter str.54. pozycja 208,209 i 210

- Volkswagen Transporter str. 64 pozycja 204,205 i 206

Prośbę motywuję tym iż wymieniony asortyment posiada homologację i jest produkowany na indywidualne zamówienie, które musi określać dokładnie ilość świateł i głośników oraz ich wielkość a także kraj pochodzenia podzespołów. W związku z tym cena waha się w przedziale od 300,00zł  nawet do 4000,00zł za sztukę. Uniemożliwia to zatem rzetelną wycenę produktów.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w/w pozycji z formularza asortymentowo-cenowego. Zamawiający informuje, że udostępni zaktualizowany formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 3) najpoźniej w terminie do 15.05.2017 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY W DNIU 15-05-2017 r. UDOSTĘPNIŁ UAKTUALNIONY FORMULARZ ASORYTYMENTOWO- CENOWY WYKAZU CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH TJ. ZAŁĄCZNIK NR 3 DOSTĘPNY W PLIKU  PONIŻEJ

 

Zmiana ogłoszenia z dnia 19.05.2017 r.

 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku dotyczącego przedłużenia terminu składania ofert,

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 31.05.2017 r., godzina: 10:00

Miejsce składania i miejsce otwarcia ofert nie ulega zmianie.

 

Nr postępowania:

ZP-DT/06/2017

 

Zastrzeżenia do:

 

Terminu złożenia oferty przetargowej

 

Z uwagi na to, że aktualna oferta przetargowa zawiera blisko 7 tysięcy pozycji do wyceny, wnioskujemy o zmianę terminu złożenia oferty przetargowej na dzień 31.05.2017. Termin złożenia do 23.05. jest zdecydowanie za krótki i nie pozwala na przygotowanie i dokładne zweryfikowanie tak dużej ilości pozycji części zamiennych.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.05.2017 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia jest dostępne:

 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=85f98a2e-fb0c-4b62-9629-154743...

 

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 

Sekcja XI pkt. 2

1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 23.05.2017 r. godz. 10:00 na dzień 31.05.2017 r.  godz. 10:00

Sekcja XI pkt. 5

2. Zmianie ulega termin otwarcia ofert z dnia 23.05.2017 r. godz. 10.15 na dzień 31.05.2017 r. godz. 10.15