DOSTAWA LEKÓW DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn zm.) 
 

na dostawę leków dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

 

DANE O ZAMAWIAJĄCYM

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Michał Choma - st. referent Działu Technicznego 

Maria Puchalska - Kierownik Działu Farmacji

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

  Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

  II- Przedmiot Zamówienia :

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa  leków do apteki  we wskazane miejsce przez Zamawiającego. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 3 dołączonym do SIWZ,

2.Cały asortyment powinien posiadać atesty stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

3.Zamówienie podzielono na 14 zestawów (pakietów). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne  zestawy. W ramach zestawu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. 

KOD CPV:

33690000-3

 III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.)

b) czas dostawy : 20% ( max 20 pkt.)

c)warunki płatności: 20 % (max 20 pkt.)

 

IV Termin wykonania zamówienia:

  a) Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia.

  b) Termin płatności  - min. 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

  c) Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

 2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

  3.Termin składania ofert: 14.04.2017 r. godz.  10.00

  4.Termin otwarcia ofert: 14.04.2017 r. godz. 10.15

Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=761e00f2-ecc7-42a2-ba1c-e5ebcd...

 

Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek  WSPR ul. Poniatowskiego 4

 

W dniu 6.04.2017 r. nastąpiła zmiana ogłoszenia o zamówieniu:

Zmiany w ogłoszeniu dotyczą:

I.2) jednostki organizacyjne adminitracji samorządowej 

zmiana: inne: Samodzileny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

III. 2.2 Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp) (podstawa wyklczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 8 Pzp)

zmiana: Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp)

IV.6.2) Język lub języki w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych

Nazwa:  

Pakiet I - leki narkotyczne Pakiet II - leki nasercowe Pakiet III- leki przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i sulfonamidy Pakiet IV - leki stomatologiczne Pakiet V - leki przeciwkaszlowe i wykrztuśne Pakiet VI - leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe Pakiet VII - leki psychotropowe Pakiet VIII - leki znieczulające Pakiet IX - leki dermatologiczne Pakiet X - leki przeciwmiażdżycowe, poprawiające krążenie Pakiet XI - leki przeciwzakrzepowe i przeciwkrwotoczne Pakiet XII - leki przeciwcukrzycowe Pakiet XIII- leki przeciwdepresyjne Pakiet XIV - leki stosowane w chorobach układu pokarmowego 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW: 

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN tj.: 14.04.2017 r.

MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN  

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 6.04.2017 r.:

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=683a5d81-4241-475c-a7d1-fa24ea...

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ! :

W dniu 11.04.2017 r. nastąpiła zmiana ogłoszenia o zamówieniu:

W związku z pozytywną odpowiedzią na pytanie dotyczące przedłużenia terminu składania ofert,

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.04.2017 r., godzina: 10:00

Miejsce otwarcia i składania ofert nie uległ zmianie.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.04.2017 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=6f36735e-e436-4d48-a869-5bf3c...

Zmiany w ogłoszeniu dotyczą:

IV. 6.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.04.2017 r. godz. 10
zmiana: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.04.2017 r. godz. 10

IV. 6.6)

Informacje dodatkowe: Miejsce i termin otwarcia ofert: 14.04.2017 r. godz. 10.15 WSPR Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pokój 47
zmiana: Informacje dodatkowe: Miejsce i termin otwarcia ofert: 21.04.2017 r. godz. 10.15 WSPR Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pokój 47

 

Otwarcia dokonała Komisja Przetargowa, powołana Zarządzeniem nr 08/2017 z dnia 28.02.2017r. jako stała Komisja do udzielania zamówień publicznych oraz ustalenia regulaminu.

Skład  Komisji:

1. Jolanta Czekierda- Stamenkovic – Przewodniczący Komisji

2. Grzegorz Zięba – z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Izabela Betlej- Członek Komisji

4  Michał Choma- Członek Komisji