dostawa materiałów opatrunkowych (Pakiet I) oraz pieluchomajtek (Pakiet II) dla WSPR Rzeszów

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn zm.) 
 

na dostawę miateriałów opatrunkowych (Pakiet I) oraz pieluchomajtek (Pakiet II) dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

 

DANE O ZAMAWIAJĄCYM

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Michał Choma - st. referent Działu Technicznego 

  Maria Puchalska - Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej WSPR

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

  Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

  II- Przedmiot Zamówienia :

 

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów opatrunkowych (Pakiet I) oraz pieluchomajtek (Pakiet II) wyszczególnionych w załączniku nr 3 będącym formularzem asortymentowo – cenowym do SIWZ sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Cały asortyment powinien posiadać atesty stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

3. Zamówienie podzielono na dwie części ( pakiety). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 poz. 876 ze zm,- jeśli dotyczy), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 m-cy.

 

 

KOD CPV:

33690000-3

 III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.)

b) czas dostawy : 20% ( max 20 pkt.)

c)warunki płatności: 20 % (max 20 pkt.)

 

IV Termin wykonania zamówienia:

 

Zamawiający wymaga aby zamówienie było realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia.

a) Termin płatności  - min. 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

b) Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

 2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

 3.Termin składania ofert: 01.06.2017 r. godz.  10.00

 4.Termin otwarcia ofert: 01.06.2017 r. godz. 10.15

Miejsce otwarcia ofert: WSPR Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8583f45d-56...

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 24.05.2017 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza zmiany treści SIWZ dotyczące modyfikacji załącznika nr 6 tj. wzór umowy. 

Zmiany dotyczą poniższych paragrafów:

§ 5 ust. 1a

§ 5 ust. 1b

§ 5 ust. 7

§ 8 ust. 2

 

Zmiana ogłoszenia:

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=2a0642e9-a553-4e2e-acbe-f8ad93...

Zmodyfikowany załącznik nr 6 został udostępniony i staje się integralną cześcią SIWZ.

 

 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW: 

 TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN tj.: 01.06.2017 r.

 MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN

 

Zmiana ogłoszenia z dnia 29.05.2017 r.

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=0dca9db4-7e45-41c9-bc34-c84fc5...

Zmiany w ogłoszeniu dotyczą:

IV. 6.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.06.2017 r. godz. 10

zmiana: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.06.2017 r. godz. 10

IV. 6.6)

Informacje dodatkowe: Miejsce i termin otwarcia ofert: 01.06.2017 r. godz. 10.15 WSPR Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pokój 47 (II piętro)

zmiana: Informacje dodatkowe: Miejsce i termin otwarcia ofert: 06.06.2017 r. godz. 10.15 WSPR Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pokój 47         (II piętro)

 

Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4