Konkurs na udzielanie swiadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert dla lekarzy medycyny wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w:                                                                                                                                          

a. Ambulatorium Stomatologicznym

b. Specjalistycznym Zespole Ratownictwa  Medycznego

1. Przedmiot konkursu obejmuje przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w/w komórkach, polegających na niesieniu pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia na obszarze działalności.

2. Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawierana będzie na okres    od 01.05.2018r. do 31.12.2018r.

3.  Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem umowy a także pobrać obowiązujący formularz oferty  zamieszczonej na stronie internetowej /www.wspr.pl/ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4 

4.  Oferty należy składać w sposób określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu  w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności do dnia 30 kwietnia 2018r.  W Sekretariacie WSPR w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 do godz. 12:00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwiecień 2018r. w siedzibie WSPR   w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 komisja konkursowa rozpocznie pracę  o godz.12:30.

6. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w pkt. 5.

 

7.  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Pliki do pobrania: