konkurs ofert dla lekarzy medycyny wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowieogłasza konkurs ofert dla lekarzy medycyny wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w:                                                                                                                                          

  1. Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej

1.       Przedmiot konkursu obejmuje przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w/w komórkach, polegających na niesieniu pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia na obszarze działalności.

2.       Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawierana będzie na okres    od 01.07.2018r. do 31.12.2018r.

3.       Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem umowy a także pobrać obowiązujący formularz oferty                       zamieszczonej na stronie internetowej /www.wspr.pl/ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4 

4.       Oferty należy składać w sposób określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu                 w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności do dnia 29 czerwca  2018r.                             w Sekretariacie WSPR w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 do godz. 12:00.

5.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2018r. w siedzibie WSPR w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 komisja konkursowa rozpocznie pracę  o godz.12:30.

6.       Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego               w pkt. 5.

 

7.      Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.