konkurs ofert dla lekarzy medycyny wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert dla lekarzy medycyny wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w:

a. Ambulatorium Stomatologicznym
b. Izbie Przyjęć
c. Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej
d. Specjalistycznym Zespole Ratownictwa Medycznego
e. Wyjazdowej Opiece Lekarskiej Nocnej i Świątecznej
f. Pracowni RTG
1. Przedmiot konkursu obejmuje przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w/w komórkach, polegających na niesieniu pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia na obszarze działalności.
2. Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawierana będzie na okres od 01.03.2019r. do 31.12.2020r.
3. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem umowy a także pobrać obowiązujący formularz oferty zamieszczonej na stronie internetowej /www.wspr.pl/ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4
4. Oferty należy składać w sposób określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności do dnia 27 lutego 2019r. w Sekretariacie WSPR w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 do godz. 12:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2019r. w siedzibie WSPR w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 komisja konkursowa rozpocznie pracę o godz.12:30.
6. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w pkt. 5.

7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

8. Przesłanie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w umowie, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu konkursowego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez WSPR w celu prowadzenia procesu konkursowego.

9. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu konkursowego, a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody, także dla celów przyszłych procesów konkursowych.

11. Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach konkursowych prosimy o zamieszczenie podanej niżej klauzuli:

Klauzula zgody na przyszłe procesy konkursowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów konkursowych. Jestem świadomy/a że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów
2. WSPR wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail rodo@wspr.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane :
a) w celu przeprowadzenia procesu konkursowego aktualnie prowadzonego przez WSPR na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 ( Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów konkursowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679)
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WSPR – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WSPR, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu WSPR obrony spraw praw.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu konkursowego, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych konkursów, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WSPR. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych WSPR prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
6. Przysługuje Pani /Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez WSPR dla celów przeprowadzenia konkursu. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie konkursowym. W zakresie danych niewymaganych przez WSPR podanie danych jest dobrowolne.

Pliki do pobrania: