Na dostawę 2 szt. ambulansów A2 – Pakiet I oraz 1 szt. ambulansu A1 – Pakiet II dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn zm.) Na dostawę 2 szt. ambulansów A2 – Pakiet I oraz 1 szt. ambulansu A1 – Pakiet II dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 ( ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 221 tys. euro).

I DANE O ZAMAWIAJĄCYM Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 35 - 026 Rzeszów ul. Poniatowskiego 4 ; tel. (0~17) 85 26 253 Osoby upoważnione do udzielania informacji: Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47 Krzysztof Jarząb – kierownik Działu Transportu, Al. Wyzwolenia 4 tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90, adres e-mail: wspr434@poczta.seth.pl II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: PAKIET I 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk. ambulansów typu „A2” min. 9 miejsc siedzących z możliwością przewozu osoby na noszach i zamiennie na wózku inwalidzkim, fabrycznie nowych, nie demonstracyjnych, nie uszkodzonych, co najmniej 2018r produkcji, spełniających warunki techniczne określone szczegółowo w załączniku nr 3 do SIWZ w stosunku do pojazdu bazowego i podstawowego wyposażenia samochodu. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania określone: – w ustawie z dnia 29 października 2010 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 225, poz. 1466, listopad 2010r); – w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r, Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Ambulanse muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. PAKIET II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego typu A1 z zabudową części medycznej oraz z wyposażeniem wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018, fabrycznie nowego, nie demonstracyjnego , nie uszkodzonego, z możliwością przewozu osoby na noszach szczegółowo opisanego w załączniku nr 3 a do SIWZ. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania określone: – w ustawie z dnia 29 października 2010 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 225, poz. 1466, listopad 2010r); – w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r, Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Ambulans musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Szczegółowy opis zamówienia oraz wymogi określa załącznik nr 3- Pakiet I oraz załącznik nr 3a – Pakiet II do SIWZ. 3. Wymagania dotyczące płatności: 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT – Pakiet I i II III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.) b) czas dostawy : 20% ( max. 20 pkt.) c) okres gwarancji na pojazd bazowy bez limitu kilometrów: 20 % (max. 20 pkt.) IV Termin związania ofertą: 30 dni 1. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów ( II gie piętro)- sekretariat czynny w godzinach 7.00 do 14.35, od poniedziałku do piątku. 2. Termin składania ofert: do godziny 10.00 w dniu 16.07.2018 r. 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), umożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą) wykonawcy, zaadresowane na adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ( ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów) oraz opisane: „ OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ 2 szt. ambulansów typu „A2”- Pakiet I oraz 1 szt. ambulansu typu „A1” – Pakiet II dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4” ZP-DT/06/2018 Nie otwierać przed dniem 16.07.2018 r. godz. 10.15” należy złożyć we wskazanym miejscu i terminie u Zamawiającego. UWAGA! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty złożone u Zamawiającego po terminie zostaną odesłane bez rozpatrywania po upływie terminu do wniesienia odwołania- art. 84 ust. 2 Pzp. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 4. Miejsce otwarcia ofert: w pokoju. 45 ( II piętro) ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów. 5. Termin otwarcia ofert: 16.07. 2018r. o godz. 10.15 V a) Czas dostawy: - ambulansów „A2” (2szt.) w terminie maksymalnym do 120 dni od daty podpisania umowy – Pakiet I - ambulansów „ A1” ( 1 szt.) w terminie maksymalnie do 120 dni od daty podpisania umowy – Pakiet II b)odbiór samochodów w siedzibie Zamawiającego c) cena oferowana wyrażona w złotych ( PLN) VI INNE: 1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W niniejszym postępowaniu występują 2 części ( Pakiety). 2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4.Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 5.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. UWAGA!!!! 6 ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WPŁACENIA WADIUM - wiecej informacji w SIWZ 7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 8.Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału 9. Język w którym mogą zostać złożone oferty: język polski 10. Ze względu na ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA niniejsze umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9c6ab3a0-5b18-... Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4 w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ad a,b,c - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający modyfikuje następujące zapisy: Zamawiający modyfikuje zapis w § 1 ust. 1 (załącznik nr 6 oraz 6a tj. wzór umowy ), który uzyskuje następujące brzmienie: PAKIET I : 1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania ZP-/DT…./2018r. oraz oferty przedstawionej przez Wykonawcę w tym postępowaniu- stanowiących integralną część niniejszej umowy, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: dostawę 2 szt. ambulansów transportowych A2 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4. PAKIET II: 1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania ZP-/DT…./2018r. oraz oferty przedstawionej przez Wykonawcę w tym postępowaniu- stanowiących integralną część niniejszej umowy, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: dostawę 1 szt. ambulansu transportowego typ A1 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4. Zamawiający modyfikuje zapis w § 2 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie: PAKIET I: Wraz z ambulansami Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty konieczne do eksploatacji i obsługi ambulansów. Na wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia protokołem odbioru przez Zamawiającego kompletnie zabudowanych ambulansów transportowych ( 2 szt.) PAKIET II: Wraz z ambulansem Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty konieczne do eksploatacji i obsługi ambulansu. Na wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia protokołem odbioru przez Zamawiającego kompletnie zabudowanego ambulansu transportowego ( 1 szt.) Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: PAKIET I i II: Warunkiem otrzymania gwarancji jest wykonanie przez Zamawiającego określonych przeglądów w autoryzowanej stacji, zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w instrukcji obsługi i książce gwarancyjnej. Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancyjnym przeglądy zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w instrukcji obsługi i książce gwarancyjnej wykonywane były bezpłatnie. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert. W/W zmiana SIWZ nie wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówienia i tym samym nie wydłuża się terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

                     ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 16-07-2018 r. :

Załącznik nr 3a Pakiet II "Wymagania ogólne pkt 7" jest " długość przedziału medycznego po zabudowie min. 2,10 m"

Powinno być :

Załącznik nr 3a Pakiet II " Wymagania ogólne pkt 7" : długość przedziału medycznego po zabudowie min. 2.60 m"

Pozostałe wymagania bez zmian. Zmiane wprowadzono przed terminem składania ofert.

W/w zmiana wpływa na zmianę treści ogłoszenia w związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień : 

                           24.07.2018 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 24.07.2018 r. godzina 10.15

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro) Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 45.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/fc3ea851-a6ea-4abd-930a-2b7a24d4c0eb

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 23-07-2018w związku z dodatkowymi pytaniami

DOTYCZY PYTAŃ KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO :

1. W pakiecie II w „Opisie parametrów technicznych” w pkt. V ZAWIESZENIE, ust.1 Zamawiający wymaga zawieszenia niezależnego wszystkich kół. Wśród pojazdów spełniających wymagany parametr długości przedziału medycznego takim zawieszeniem dysponuje wyłącznie VW T6 co ogranicza możliwość udziału w postępowaniu wyłącznie do firmy posiadającej w swojej ofercie tego typu pojazd. Zatem zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści nowoczesne pojazdy o zawieszeniu zapewniającym odpowiedni komfort przewożonego pacjenta bez niezależnego zawieszenia kół osi tylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dokona zmian dotyczących wymaganych dokumentów do rejestracji pojazdów, tak aby uzyskały to samo brzemiennie jak dla pakietu I?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/w

Wyżej wymieniona zmiana wpływa na zmianę treści ogłoszenia w związku z powyższym Zamawiający

przesuwa termin składania ofert na dzień:

27.07.2018 r godz: 10.00

Termin otwarcia ofert: 27.07.2018 r. godz. 10.15

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4; 35-026 Rzeszów - sekretariat ( II gie piętro) 

Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów ul. Poniatowskiego 4 pok. 45

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/719900bb-74c3-4de9-9c55-395b3e38d2d6