na dostawę 3 szt. ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn zm.)
 

na dostawę 3 szt. ambulansów typu „C” dla

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
 w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

  I DANE O ZAMAWIAJĄCYM

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Krzysztof Jarząb –  kierownik Działu Transportu, Al. Wyzwolenia 4

  Michał Choma - St. Referent Działu Technicznego, ul. Poniatowskiego 4 

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

  Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

  II- Przedmiot Zamówienia :

 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i  dostawa samochodów specjalnych tj. 3 szt. Ambulansów ratunkowych typu C z zabudową części medycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie; szczegółowo opisane w zał. nr 3 – stanowiąca specyfikacje techniczną do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789+A2 , PN-EN 1865 oraz wymaganymi warunkami samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt. Kompletnie wyposażony ambulans musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego. (3 szt.) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiające świadczenie usług medycznych w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego.

2.Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):34114100-0 - Pojazdy pogotowia

3. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego:ZP- DT/13/2017

4.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi  określa załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Rodzaj zamówienia- dostawa

6. Wymagania dotyczące płatności: minimalny wymagany termin płatności to 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.)

b) okres gwarancji na ambulans  bez limitu kilometrów: 20 % (max. 20 pkt.)

 

c) parametry techniczne: 20 % (max. 20 pkt) 

IV Termin wykonania zamówienia:                                                                                                                                                                   

a)czas dostawy ambulansu typu „C” tj. termin przekazania kompletnie zabudowanego ambulansu Zamawiającemu (3szt.) w terminie do 100 dni od daty podpisania umowy.                                                                                                                                                                                       

 b) Termin płatności  - min. 45 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

  c) Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

 2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

  3.Termin składania ofert: 21.08.2017 r. godz. 10.00

  4.Termin otwarcia ofert: 21.08.2017 r. godz. 10.15

 

Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

Ogłoszenie o zamówieniu:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d8d5eaf2-f247-4b80-8721-68620085a148

Pozostałe wymagania opisano w siwz którą można pobrac ze strony innternetowej www.wspr.pl lub nieodpłatnie w sekreteriacie WSPR pok 43