na dostawę 3 szt. ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn zm.)
 

na dostawę 3 szt. ambulansów typu „C” dla

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
 w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

I DANE O ZAMAWIAJĄCYM

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Krzysztof Jarząb –  kierownik Działu Transportu, Al. Wyzwolenia 4

  Michał Choma - St. Referent Działu Technicznego, ul. Poniatowskiego 4 

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

  Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

 

  II- Przedmiot Zamówienia :

  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i  dostawa samochodów specjalnych tj. 3 szt. Ambulansów ratunkowych typu C z zabudową części medycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie; szczegółowo opisane w zał. nr 3 – stanowiąca specyfikacje techniczną do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie

z PN-EN 1789, PN-EN 1865 oraz wymaganymi warunkami samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt.

2.Dostawa ambulansów zostanie zrealizowana w dwóch etapach:

Etap I- dostawa pojazdu bazowego przystosowanego do adaptacji ( zabudowy specjalistycznej)  na ambulans sanitarny typu [C]- Kod CPV 34136000-9 Samochód półciężarowy- zakończona protokołem odbioru i oddzielną fakturą na pojazd bazowy. ( 3 szt.)

Etap II- adaptacja ( zabudowa specjalistyczna) na ambulans sanitarny typ [C], zgodnie z normą PN-EN 1789-A1:2011 lub ją zastępującą- Kod CPV 50117100-9- zakończona protokołem odbioru i oddzielną fakturą za adaptację pojazdu ( zabudowę specjalistyczną z wyposażeniem) na ambulans sanitarny.

Kompletnie wyposażony ambulans musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego. (3 szt.)

3.Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):34114100-0 - Pojazdy pogotowia

 III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.)

b) warunki płatności:  10% ( max. 10 pkt.)

c) okres gwarancji na ambulans  bez limitu kilometrów: 10 % (max. 10 pkt.)

 

d) parametry techniczne: 20 % (max. 20 pkt) 

IV Termin wykonania zamówienia:

 

a)czas dostawy ambulansu typu „C” tj. termin przekazania kompletnie zabudowanego ambulansu Zamawiającemu (3szt.) w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy.

b) Termin płatności  - min. 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

  c) Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

 2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

  3.Termin składania ofert: 24.07.2017 r. godz. 10.00

  4.Termin otwarcia ofert: 24.07.2017 r. godz. 10.15

Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1d394de3-c7...

Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek  WSPR ul. Poniatowskiego 4

Pytania i odpowiedzi do przetargu „Dostaw a 3 sztuk ambulansów typu C”

Pytanie 1. Zamawiający jest wpisany do Rejestru Podmiotów wykonujących Działalność Leczniczą opisaną w SIWZ przedmiot postępowania zgodny z PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu C także spełnia warunek konieczny umożliwiający uzyskanie przez wykonawcę zwolnienia z naliczania podatku akcyzowego.

Prosimy zatem o umożliwienia dostawy przedmiotu postępowania w jednym etapie, co będzie zbieżne z nazwą przedmiotu postępowania tj „ Dostawa 3 sztuk ambulansów typu C”, będzie podstawą do wystawienia wymaganych dokumentów przedmiotowych (wyciąg ze Świadectwa Homologacji), będzie zgodne i mające swe odniesienie w PN EN 1789 i pozwoli zaoferować Zamawiającemu ambulans bez naliczonego podatku akcyzowego?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz             

Pytanie 2. Dotyczy §2 pkt.13 Wzoru Umowy

Do każdego ambulansu który pragniemy Państwu Zaoferować po zakończonym procesie produkcji wystawiony zostanie Wyciąg ze Świadectwa Homologacji a zatem dodatkowe badanie na stacji diagnostycznej nie jest wymagane  do rejestracji

Prosimy o rezygnację z wymogu                                                                                                                                     

Odpowiedź: Zgodnie z Siwz

Pytanie 3. Dotyczy   §5 pkt.1 d)

Jako potencjalny dostawca / producent drugiego etapu tj zabudowy specjalnej, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że proponowana wysokość kary dotyczy opóźnienia w naprawie zabudowy, a nie pojazdu bazowego. Jednocześnie z uwagi na odległość jaką musiałyby pokonać serwis „wyjazdowy” każdego wykonawcy (serwis zabudowy), prosimy o wydłużenie czasu rozpoczęcia naprawy do 48 godzin.

Odpowiedź: Zgodnie z Siwz

Pytanie 4. Zamawiający wymaga od wykonawcy Świadectwa Homologacji typu WE na oferowany ambulans oraz niezależnie, dodatkowego Świadectwa Homologacji w odniesieniu do zainstalowanych uchwytów systemu SWDPRM.

Pragniemy zaoferować Państwu ambulans w którym drukarka wspomnianego systemu montowana jest w specjalnym uchwycie, znajdującym się w górnej szufladzie szafki działowej. Rozwiązanie to jest całkowicie bezpieczne ponieważ szafka w której zaprojektowaliśmy montaż drukarki jest elementem pozytywnie przeprowadzonego badania dynamicznego, a waga drukarki odpowiada wadze jaka została uwzględniona podczas badania. Dodatkowo takie rozwiązanie pozwala zabezpieczyć drukarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed działaniem stosownych płynów do dezynfekcji. W przypadku konieczności wydruku urządzenie jest gotowe do użycia po otwarciu szuflady. Proponowane rozwiązanie nie wymaga wykonania przez wykonawcę dodatkowych badań na przeciążenia. Urządzenia  montowane w kabinie kierowcy (np. tablet) nie podlegają badaniom dynamicznym wg PN-EN 1789 na potwierdzenie czego załączamy interpretację wydana przez Dyrektora  Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie.

W związku z powyższym, prosimy o umożliwienie zaoferowania ambulansów z zainstalowanymi uchwytami do drukarki oraz tabletu SWDPRM z wykonanym odpowiednio przygotowaniem instalacji elektrycznej, bez dodatkowego zbędnego opisanym przypadku świadectwa homologacji na mocowania urządzeń SWDPRM

Odpowiedź; Zgodnie z Siwz

Pytanie 5. Z uwagi na wydłużony termin dostawy pojazdów bazowych uprzejmie prosimy o zmianę maksymalnego terminu dostawy ambulansów z 90 do 105 dni

Odpowiedź: Nie

Pytanie 6. Prosimy o umieszczenie szuflady umożliwiającej podgrzewanie płynów infuzyjnych z precyzyjnym układem utrzymującym temperaturę bez płynnej regulacji 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7. Prosimy o dopuszczenie szperacza akumulatorowego typu LED montowanego w kabinie kierowcy, bez wbudowanego światła halogenowego.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie iż w pkt X pp.15 jest omyłka pisarska i Zamawiający nie wymaga zaoferowania systemu Transportowego ( nosze oraz transporter)

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści ambulans w którym zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi umożliwi zamontowanie :

- 2 sztuk butli tlenowych  10 l z redyktorami

- krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym

- noszy podbierakowych: miejscem mocowania wyposażone w uniwersalny niezależny system mocowania noszy podbierakowych umożliwiający mocowanie różnych modeli noszy zbierakowych o różnych szerokościach

- desek ortopedycznych: miejsce mocowania wyposażone w uniwersalny niezależny system mocowania deski ortopedycznej dla dorosłych i dzieci

- materaca próżniowego w ochronnym pokrowcu

- kamizelki unieruchamiającej typu KED

- 2 kasków ochronnych , trzeci kask montowany w przedziale medycznym

- torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego (podwójny dostęp )

- stabilizatora głowy do desek

- pojemnika reinplantacyjnego

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej zamontowane było w przedziale medycznym? Miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej spełniający wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9

Nadmieniam, że system mocowania w ambulansie jest przebadany i jest elementem badania dynamicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważnej ambulans w którym miejscem mocowania jednego kasku będzie zewnętrzny schowek (za lewymi drzwiami przesuwnymi ) a nie przedział medyczny.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 12.Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans w którym drzwi boczne prawe  przesuwne do tyłu są ze standartowym systemem zamykania ( czyli bez żadnego dodatkowego systemu ich wspomagania) ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważnej ambulans wyposażony w dwa akumulatory o łącznej pojemności 180 Ah

Odpowiedź: Zgodnie z Siwz.

Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania na zasadzie równoważnej ambulans wyposażony w przenośny szperacz, który jest wyposażony wyłącznie w światło typu LED? Wyjaśnienie : światło halogenowe czyli potrzebujące więcej ilości energii jest już praktycznie nie oferowane w nowoczesnych przenośnych urządzeniach oświetleniowych.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 15. Czy Zamawiający mógłby sprecyzować wymagane miejsce usytuowania w przedziale medycznym jednego gniazda typu zapalniczkowego.

Odpowiedź: Zamawiający ustali z wykonawcą dokładne umieszczenie gniazda po podpisaniu umowy.

Pytanie 16. Czy funkcja wyjścia ewakuacyjnego jaką mają pełnić wymagany szyberdach ma być potwierdzona przez tegoż producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z Siwz.

Pytanie 17. Czy w zakresie emisji spalin Zamawiający wymaga dostarczenia ambulansów sanitarnych, które będą spełniały wymaganą normę emisji spalin tj. normę EURO VI lub EURO 6 zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź: Zgodnie z Siwz.

Pytanie 18. Prosimy o informację czy koszt przeglądów pojazdu bazowego, zabudowy i sprzętu medycznego należy ująć w cenie ofertowej czy tez Zamawiający będzie koszty pokrywał oddzielnie poza przetargowo?

Odpowiedź; Zamawiający informuję, że koszt przeglądów pojazdu bazowego, zabudowy i sprzętu medycznego należy ująć w cenie  państwa oferty.

Pytanie 19. Czy Zamawiający wymaga by dostarczony ambulans w zakresie pojazdu bazowego posiadał fabryczny pakiet serwisowy zapewniający pakiet świadczeń typu „Full service” w zakresie utrzymania pojazdu (oleje , filtry, przeglądy) w okresie gwarancji w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki ?

Odpowiedź:  Zgodnie z Siwz.

Pytanie 20. W związku z brakiem dostępności produkcyjnej oferowanych pojazdów bazowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony prosimy o umożliwienie złożenia oferty przetargowej z pojazdem bazowym typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej3,5 tony który będzie przystosowany do przewozu min 4 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach.

Odpowiedź: zgodnie z Siwz.

Pytanie 21. Czy nie doszło do pomyłki przy określeniu wymaganych dokumentów jakie maja być dołączone do oferty a mianowicie certyfikatów/ deklaracji zgodności na system transportowy ( nosze, transporter i mocowanie) Czy Zamawiający rezygnuje z konieczności dołączenia ww. dokumentów skoro w opisie parametrów wymaganych nie ma żadnej wzmianki na temat systemu transportowego czy też Zamawiający nadal wymaga dołączenia ww. dokumentów i doprecyzuje wymagania co do noszy, transportera i mocowania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że nie wymaga powyższych dokumentów.

Pytanie 22. Czy nie doszło do pomyłki przy określeniu wymagań co do ogrzewania  kabiny i przedziału medycznego w pkt. VII .2 Czy Zamawiający wymaga  by oferowane ambulanse wyposażone były w dwa systemy ogrzewania działające niezależnie od pracy silnika tj. wodny służący do ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału medycznego (zależny od układu chłodzenia silnika) oraz powietrzny służący tylko do ogrzewania przedziału medycznego ( niezależny od układu chłodzenia silnika)

Wyjaśnienie:

Dla spełniania wymogów określonych w aktualnej normie  PN –EN 1789 w zakresie  ogrzewania przedziału medycznego w ambulansach typu stosuje się ogrzewanie typu powietrznego działające niezależnie od pracy i układu chłodzenia silnika które niestety nie ogrzewa kabiny kierowcy ( ogrzewa wyłącznie przedział medyczny). W celu spełnienia wymogu dotyczącego dodatkowego ogrzewania kabiny kierowcy stosuje się drugi system ogrzewania niezależnego od pracy silnika mianowicie ogrzewanie typu „wodnego” jednakże to ogrzewanie wykorzystuje ciecz chłodzącą silnik do ogrzewania kabiny kierowcy, przedziału medycznego poprzez nagrzewnicę oraz ogrzewanie silnika (czyli jest niezależne od pracy silnika lecz zależne od układu chłodzenia)

Odpowiedź;

Zamawiający informuje że wymaga w pkt.VII.2 niezależnego układu chłodzenia i pracy silnika ogrzewającego kabinę kierowcy i przedział medyczny  oraz dodatkowy układ  ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min 5 kW

Pytanie 23.Czy Zamawiający wymaga ,aby radioodtwarzacz miał sterowanie pod kołem kierownicy, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia ambulansu przez kierowcę ?

Odpowiedź: zgodnie z siwz

 Pytanie 24. Czy  określenie  "  drążki stabilizacyjne obu osi" oznacza, iż jest wymagana stabilizacja osi przedniej i tylnej gwarantująca dobrą przyczepność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiająca komfortowy przewóz pacjentów, co zapewniają różne rozwiązania konstrukcyjne obu osi stosowane fabrycznie przez każdego z producentów pojazdów posiadających cało pojazdową  homologację typu  WE oraz Certyfikat Zgodności z normą PN EN 1789 wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą  ?

Stąd prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności każde fabryczne  rozwiązania konstrukcyjne stabilizacji osi przedniej i osi tylnej stosowane przez producentów pojazdów bazowych ?

 Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie 25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast Sprawozdania z badań dynamicznych zabudowy medycznej, rysunków i zdjęć  do oferty załączyć na zasadzie równoważności  Certyfikat Zgodności z normą PN EN 1789 wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą  ?

Wyjaśniamy, że konsekwencją takich badań jest w/w Certyfikat Zgodności, który potwierdza wykonanie takich badań z wynikiem pozytywnym.  Inaczej może nastąpić sytuacja, że zostanie wybrana oferta ze sprawozdaniem z badań które dały wynik negatywny itp.

Odpowiedź: zgodnie z Siwz

Pytanie 27. Czy  określenie  " Zawieszenie przednie i tylne  wzmocnione " oznacza, iż jest wymagana stabilizacja osi przedniej i tylnej gwarantująca dobrą przyczepność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiająca komfortowy przewóz pacjentów, którą zapewniają różne rozwiązania konstrukcyjne zawieszenia obu osi stosowane fabrycznie przez każdego z producentów  samochodów bazowych  przeznaczonych do adaptacji na ambulanse sanitarne o DMC do max. 3,5 t ?

 

Wyjaśniamy, że oferowany ambulans posiada Świadectwo Zgodności WE oraz  spełnia wszystkie wymogi normy  PN EN 1789 i NFZ, ponad to  posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą.

Ponad to chcemy zauważyć, że określenie  "Zawieszenie wzmocnione" jest stosowane wyłącznie do samochodów producentów niemieckich w tym modeli Mercedes Sprinter, natomiast pozostali producenci europejscy stosują zawszenie standardowo  wzmocnione, ale nie używają takiego nazewnictwa.

Odpowiedź: nie oznacza

Pytanie 28 Czy określenie "fabryczne" oznacza fabrykę producenta pojazdu bazowego  lub fabrykę wymienioną w Świadectwie Zgodności WE dokonującej zabudowy ambulansu ?

Odpowiedź: Oznacza wyposażenie pojazdu na etapie produkcji pojazdu bazowego

Pytanie 29. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd był wyposażony w system odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania co pozwala na zmniejszenie spalania poprzez odciążanie alternatora?

Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie 30. Zamawiający wymaga zgodności ambulansu z normą PN-EN 1789. Aktualnie obowiązuje norma  PN-EN 1789+A2:2015-01 W/w norma  wymaga  koloru lakieru nadwozia białego lub żółtego RAL 1016.Załącznik nr 3 opisuje furgon - nadwozie w kolorze żółtym. Prosimy o potwierdzenie, że ma to być   kolor żółty RAL 1016 ?

Wyjaśniamy, że niezgodny z w/w normą  kolor uniemożliwia wystawienie Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu  Zgodności. Ponadto taki pojazd nie spełnia wymogów NFZ

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ambulansu w kolorze żółtym zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1789 +A2

Pytanie 31. Czy brak opisu lub wpisu w kolumnach "parametr oferowany" oraz " wymagania graniczne", zostanie potraktowane, jako niespełnienie parametru ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 32. Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie światła przednie z funkcją doświetlania przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu  kompletnego, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „reflektory  przeciwmgielne  przednie ” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego rozwiązania tj.  reflektorów samochodów ?

Wyjaśniamy, że światła doświetlające zakręty zwiększają szerokość oświetlonego pola widzenia kierowcy przy pokonywaniu zakrętów, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa ambulansu.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 33. Wymogiem zamawiającego jest aby ambulans spełniał wymogi ambulansu typ S, czyli aby był zgodny z aktualną normą PN EN 1789 jako typ C oraz posiadał świadectwo Zgodności WE, jako pojazd skompletowany specjalny sanitarny. Oznacza to, iż w trakcie badań homologacyjnych i certyfikujących na zgodność  z PNEN 1789 ambulans przeszedł pozytywnie badania wytrzymałościowe oraz inne w tym badanie na kompatybilność elektromagnetyczną.  Brak takich badań może powodować zakłócenia w pracy urządzeń medycznych z zasilaniem elektrycznym oraz zakłócenia w pracy urządzeń sygnalizacyjnych typu belki świetlne, sygnały ostrzegawcze, radiotelefony itp. Zamawiający jest tego świadomy. Czy  oznacza to, że jest wymagane  radio z odtwarzaczem CD lub MP 3 winno być  przebadane na kompatybilność elektromagnetyczną  w trakcie badań homologacyjnych 

Odpowiedź: zgodnie z Siwz

Pytanie 34.Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ   z drzwiami przesuwnymi  prawymi bez systemu ich domykania , jeśli są one fabrycznie wyposażone w prowadnice  i  rolki o obniżonym  tarciu, które pozwala na ich bezpieczne i łatwe użytkowanie ?

Odpowiedź: Zgodnie z Siwz

 

Pytanie 35. Prosimy o zmianę  kryterium  parametrów punktowanych z zapisu: "  pojemność silnika powyżej  2500 cm³ "  na  " pojemność silnika powyżej  2500 cm³  lub  maksymalne zużycie energii wynoszące nie więcej niż 2,7 MJ/km  wg. zapisów Świadectwa homologacji WE pojazdu kompletnego " ? Wyjaśniamy, że powyższa zmiana kryterium  jest bardziej sprawiedliwa, gdyż sama  pojemność silnika  jest parametrem, który jest zupełnie nie miarodajny i nic nie mówi ,czy silnik jest ekonomiczny, ekologiczny, trwały, usterkowy itp. 

Prosimy o zmianę powyższego kryterium i umieszczenie proponowanego  zapisu, co zwiększy konkurencyjność postępowania zgodnie z ustawą pzp.

Odpowiedź: zgodnie z Siwz

Pytanie 36. Prosimy o zmianę Prosimy o zmianę  kryterium  parametrów punktowanych z zapisu: "  moc silnika powyżej  170 KM"  na  ""moc silnika minimum  170 KM " Wyjaśniamy, że powyższa zmiana kryterium  jest bardziej sprawiedliwa, gdyż przy dotychczasowych zapisach moc 170 KM otrzymuje 0 pkt, a moc 170,01 KM otrzymuje 10 pkt,

Taka mała różnica jest możliwa do stwierdzenia w warunkach badań laboratoryjnych na hamowni, natomiast zupełnie jest nie do wychwycenia przez użytkownika. Prosimy o zmianę powyższego kryterium i umieszczenie proponowanego  zapisu, co zwiększy konkurencyjność postępowania zgodnie z ustawą pzp.

Odpowiedź: Zgodnie z Siwz

 

Pytanie 37.Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą i jest wyposażony w manualną skrzynię biegów Pragniemy zauważyć, że skrzynia manualna jest mniej usterkowa oraz ma niższe koszty eksploatacji.

Odpowiedź: Zgodnie z Siwz

Pytanie 38. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z lawetę sterowaną mechanicznie ?Takie rozwiązanie jest mniej usterkowe, a w przypadku awarii układu zasilania elektrycznego, korzystanie z lawety elektrycznej jest niemożliwe.

Laweta mechaniczna jest też zdecydowanie tańsza i bardziej niezawodna, a posiada te same funkcje, co laweta elektryczna.

Odpowiedź: Zgodnie z Siwz

Pytanie 39. Prosimy o zmianę wymiarów szyberdachu. Obecny wymiar 300 mm x 500 mm nie pozwala na ewakuację osoby dorosłej. Proponujemy minimalne wymiary 500 mm x 900 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza każdy rodzaj o  wymiarze  300 mm x 500 mm szybardachu

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuje, że unieważnia postępowanie na dostawę 3 sztuk ambulansów typu C z powodu że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.