na dostawę 3 szt. ambulansów typu „C” o DMC powyżej 3,5t- Pakiet I oraz 2 szt. ambulansów typu „C” o DMC poniżej 3,5t– Pakiet II dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn zm.) na dostawę 3 szt. ambulansów typu „C” o DMC powyżej 3,5t- Pakiet I oraz 2 szt. ambulansów typu „C” o DMC poniżej 3,5t– Pakiet II dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 I DANE O ZAMAWIAJĄCYM Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 35 - 026 Rzeszów ul. Poniatowskiego 4 ; tel. (0~17) 85 26 253 Osoby upoważnione do udzielania informacji: Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47 Krzysztof Jarząb – kierownik Działu Transportu, Al. Wyzwolenia 4 Michał Choma - St. Referent Działu Technicznego, ul. Poniatowskiego 4 tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90, adres e-mail: tech@wspr.pl II- Przedmiot Zamówienia : 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów specjalnych fabrycznie nowych, rok produkcji 2018, nie demonstracyjnych - 3 szt. ambulansów typu „C” o DMC powyżej 3,5 t- Pakiet I oraz 2 szt. ambulansów typu „C” o DMC poniżej 3,5 t – Pakiet II / z zabudową części medycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ; szczegółowo opisane w zał. nr 1a oraz zał. nr 3- Pakiet I i zał. nr 3a – Pakiet II – stanowiąca specyfikacje techniczną do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami PN-EN 1789 , PN-EN 1865 lub równoważnych. Kompletnie wyposażone ambulanse muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiające świadczenie usług medycznych w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. 2.Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV): 34114100-0 - Pojazdy pogotowia 34114121-3- Karetki 3. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP- DT/11/2018 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi w Pakietach I i II określa załącznik nr 1a oraz załącznik nr 3 – Pakiet I i załącznik nr 3 a – Pakiet II 5. Rodzaj zamówienia- dostawa 6. Wymagania dotyczące płatności: wymagany termin płatności to 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT- Pakiet I i II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W niniejszym postępowaniu występują 2 części ( Pakiety). 8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10.Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 11.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 12. Wykonawca na własne ryzyko i koszt własny musi dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. 13.Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 14 ZAMAWIAJĄCY WYMAGA W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WPŁACENIA WADIUM - wiecej informacji w SIWZ 15. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 II Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.) b) okres gwarancji na ambulans bez limitu kilometrów: 10 % (max. 10 pkt.) c) parametry techniczne: 30 % (max. 30 pkt) c) Termin związania ofertą - 60 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert. 2.Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro) 3.Termin składania ofert: 26.11.2018 r. godz. 10.00 4.Termin otwarcia ofert: 26.11.2018 r. godz. 10.15 5.Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 45 IV Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – Pakiet I oraz do 60 dni kalendarzowych od daty od daty zawarcia umowy – Pakiet II V Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 1. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ad. 1 a) W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. (Dotyczy Pakietu I i II) Ad. 1 b) W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca składający ofertę wykaże:  W przypadku składania ofert do Części I (pakietu): Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 700.000 zł  W przypadku składania ofert do Części II (pakietu): Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł Ad. 1 c) W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże: Wykonawca składający ofertę wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie:  W przypadku składania ofert do Części I ( pakietu ) : minimum 2 dostawy polegające na dostawie ambulansów, na kwotę nie mniejszą niż 700.000 zł brutto każda.  W przypadku składania ofert do Części II ( pakietu) : minimum 2 dostawy polegające na dostawie ambulansów, na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł brutto każda • Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji załączonych do oferty: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, co ma miejsce w tym przypadku, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorami załączonymi do SIWZ ( Załącznik nr 9-Pakiet I i nr 9a- Pakiet II –oryginał) VI INNE: Ze względu na ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA niniejsze umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4 Ogłoszenie o zamówieniu: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461658-2018:TEXT:PL:HTML

UWAGA!!!!

W DNIU 21.11.2018 r. Zamawiający w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ zamieszcza w pliku poniżej odpowiedzi na zadane.