NA dostawę 3 szt. defibrylatorów- Pakiet I i 3 szt. urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- Pakiet II dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 3

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn zm.) 
 

NA dostawę  3 szt. defibrylatorów- Pakiet I i 3 szt. urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- Pakiet II  dla

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie  

DANE O ZAMAWIAJĄCYM

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Michał Choma - st. referent Działu Technicznego 

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

 

  Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

  II- Przedmiot Zamówienia 

Znak sprawy nadany przez Zamawiającego ZP-DT/15/2017

Rodzaj zamówienia- dostawa 

PAKIET I:

  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa defibrylatorów (Kod CPV 33182100-0) – 3 szt. na wyposażenie ambulansów ratunkowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie. Parametry techniczne sprzętu zostały określone w zał. nr 3 (Pakiet I) stanowiący specyfikację techniczną do SIWZ. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2017, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone
w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej.  

 PAKIET II:

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- 3 szt. ( Kod CPV 33172200-7) na wyposażenie ambulansów ratunkowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Parametry techniczne sprzętu zostały określone w zał. nr 3a ( Pakiet II) stanowiący specyfikację techniczną do SIWZ. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2017, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej. 

PAKIET I i II : Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego w ilości:

- 3 szt. defibrylatorów

- 3 szt. urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV

Opis

33190000-8

różne urządzenia i produkty medyczne

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi w PAKIECIE I i PAKIECIE II określa załącznik nr 3 i 3a do SIWZ.

4.Wymagania dotyczące płatności: minimalny wymagany termin płatności to min. 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT- Pakiet I i II. 

5. Termin związania ofertą: 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.
 

PAKIET I:

6. Czas dostawy defibrylatorów ( 3 szt.) tj. termin przekazania kompletnie wyposażonego sprzętu
w terminie maksymalnie do 7 dni od daty podpisania umowy.

PAKIET II:

7. Czas dostawy urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej (3 szt.) tj. termin przekazania kompletnie wyposażonego sprzętu w terminie maksymalnie do 7 dni od daty podpisania umowy.

 8.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

 9.Termin składania ofert: 08.11.2017 r. godz.  10.00

 10.Termin otwarcia ofert: 08.11.2017 r. godz. 10.15

11.Miejsce otwarcia ofert: WSPR Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b7b661c3-8efa-...Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4

ZMIANY 02.11.2017r:

Sprostowanie oczywistej omyłki w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej na stronie http:/www.wspr.pl, nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 610150-N-2017 z dnia 31.10.2017 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający modyfikuje następujące zapisy:

Zamawiający modyfikuje zapis w § 4 ust. 2 załącznik nr 5 oraz 5a (wzór umowy Pakiet I i II), który uzyskuje brzmienie:

PAKIET I:Wykonawca dostarczy Defibrylatory własnym środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie Przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy do budynku pod adresem siedziby Zamawiającego tj. ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów w terminie określonym w §2 niniejszej umowy”

PAKIET II: „Wykonawca dostarczy urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej własnym środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie Przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy do budynku pod adresem siedziby Zamawiającego tj. ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów w terminie określonym w §2 niniejszej umowy”

Zamawiający modyfikuje zapis w § 5 ust 2 załącznik nr 5 oraz 5a (wzór umowy Pakiet I i II), który uzyskuje brzmienie:

 „ W przypadku stwierdzenia niekompletności i/ lub niezgodności Przedmiotu zamówienia Zamawiający zgłosi w protokole odbioru zastrzeżenia uzasadniając pisemnie swoje stanowisko, wyznaczając termin uzgodniony przez Strony ( nie dłuższym niż 7 dni) do uzupełnienia wskazanych przez Zamawiającego braków, z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy niezależnie od istotności stwierdzonych braków. Stwierdzenie usunięcia niekompletności i/ lub niezgodności wskazanych przez Zamawiającego nastąpi w protokole odbioru.

 Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 ust 2 załącznik nr 5 oraz 5a ( wzór umowy Pakiet I i II), który uzyskuje brzmienie:

PAKIET I: „ Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia (4 godzinnego) szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi defibrylatorów. Liczba osób do przeszkolenia: 115.”

PAKIET II: „ Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia (4 godzinnego) szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Liczba osób do przeszkolenia: 115.”

 Zamawiający modyfikuje zapis w § 7 ust 2 załącznik nr 5 oraz 5a ( wzór umowy Pakiet I i II), który uzyskuje brzmienie:

 „ Zapłata nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego

 Zamawiający modyfikuje zapis w § 10 ust 2 pkt. 2 załącznik nr 5 oraz 5a ( wzór umowy Pakiet I i II), który uzyskuje brzmienie:

 „ W przypadku zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % ceny jednostkowej urządzenia, którego wada dotyczy wynikającej z formularza ofertowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego w §9 ust. 5 umowy”

Zamawiający modyfikuje zapis w § 10 ust 2 pkt. 4 załącznik nr 5 oraz 5a ( wzór umowy Pakiet I i II), który uzyskuje brzmienie:

 „ W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru Przedmiotu dostawy w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, ponad termin ustalony zgodnie z §5 ust. 2 umowy”

 Zamawiający modyfikuje zapis w § 10 ust 2 pkt. 6 załącznik nr 5 oraz 5a ( wzór umowy Pakiet I i II), który uzyskuje brzmienie:

W przypadku opóźnienia w wykonaniu instalacji i uruchomienia Przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, ponad termin ustalony w §5 ust. 5 umowy”

 Zamawiający modyfikuje zapis w § 11 ust 3 pkt. 2 załącznik nr 5 oraz 5a ( wzór umowy Pakiet I i II), który otrzymuje brzmienie:

 „ Zaistnieją okoliczności wskazane w §5 ust. 2 i §5 ust. 5 umowy

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert. 

W/W zmiana SIWZ nie wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówienia i tym samym nie wydłuża się terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ: 

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy dla obu pakietów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany termin czasu dostawy dla obu pakietów.  Zamawiający dopuszcza maksymalny termin dostawy dla obu pakietów do 21 dni od dnia podpisania umowy.

Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się do Zamawiającego udzielenie odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr I:

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważnej defibrylatora z zakresem monitorowania akcji serca od 30 uderzeń/min.

Uzasadnienie: Ze względów terapeutycznych monitorowanie akcji serca od 20 uderzeń na minutę czy od 30 uderzeń na minutę nie ma znaczenia. Pacjent z czynnością akcji serca poniżej 40/minutę jest hemodynamicznie nie wydolny i wymaga interwencji farmakologicznej lub elektrycznej.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza  na zasadzie równoważności powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr II:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do kompresji klatki piersiowej o sile kompresji do maksimum 800 N.

Uzasadnienie: większa siła kompresji ma znaczenie przy ucisku sztywniejszej klatki piersiowej bądź u pacjentów bariatrycznych.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z powyższym zmiania ulega termin składania ofert  na dzień 10.11.2017 godz 10:00

Termin otwarcia ofert pok 47      10.11.2017 godz 10:15