NA dostawę 3 szt. defibrylatorów- Pakiet I i 4 szt. urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- Pakiet II dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn zm.) 
 

NA dostawę  3 szt. defibrylatorów- Pakiet I i 4 szt. urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- Pakiet II  dla

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie  

DANE O ZAMAWIAJĄCYM

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Michał Choma - st. referent Działu Technicznego 

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

 

  Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

  II- Przedmiot Zamówienia 

Znak sprawy nadany przez Zamawiającego ZP-DT/12/2017

 

Rodzaj zamówienia- dostawa 

 

PAKIET I:

 

  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa defibrylatorów (Kod CPV 33182100-0) – 3 szt. na wyposażenie ambulansów ratunkowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie. Parametry techniczne sprzętu zostały określone w zał. nr 3 (Pakiet I) stanowiący specyfikację techniczną do SIWZ. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2017, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone
w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej.  

 PAKIET II:

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- 4 szt. ( Kod CPV 33172200-7) na wyposażenie ambulansów ratunkowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Parametry techniczne sprzętu zostały określone w zał. nr 3a ( Pakiet II) stanowiący specyfikację techniczną do SIWZ. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2017, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej. 

PAKIET I i II : Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego w ilości:

- 3 szt. defibrylatorów

- 4 szt. urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV

Opis

33190000-8

różne urządzenia i produkty medyczne

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi w PAKIECIE I i PAKIECIE II określa załącznik nr 3 i 3a do SIWZ.

4.Wymagania dotyczące płatności: minimalny wymagany termin płatności to min. 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT- Pakiet I i II. 

5. Termin związania ofertą: 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.
 

PAKIET I:

6. Czas dostawy defibrylatorów ( 3 szt.) tj. termin przekazania kompletnie wyposażonego sprzętu
w terminie maksymalnie do 60 dni od daty podpisania umowy.

PAKIET II:

7. Czas dostawy urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej (4 szt.) tj. termin przekazania kompletnie wyposażonego sprzętu w terminie maksymalnie do 60 dni od daty podpisania umowy.

 8.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

 9.Termin składania ofert: 14.08.2017 r. godz.  10.00

 10.Termin otwarcia ofert: 14.08.2017 r. godz. 10.15

11.Miejsce otwarcia ofert: WSPR Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

Ogłoszenie o zamówieniu:

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e2dd2674-949...

Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4

WAŻNE!!!!!

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZOSTAŁY UMIESZCZONE W PLIKU PONIŻEJ.

W DNIU 11-08-2017 ZAMAWIAJĄCY TJ. WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE ZAMIEŚCI NA STRONIE www.wspr.pl zmienioną Specfikacje Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz zmienione ogłoszenie o zamówieniu. 

Ponadto informujemy, że zostanie zmieniony termin składania ofert. 

Szczegółowe informacje wkrótce. 

INFORMACJA : 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 18-08-2017r. do godz. 10.00, 

TERMIN OTWARCIA OFERT: 18-08-2017 r. godz. 10;15 

ZMIENIONA TREŚĆ SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZOSTAŁA UMIESZCZONA W PLIKU PONIŻEJ. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA W LINKU PONIŻEJ: 

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f52be91c-98f1-4b1a-ba5c-20904566369dPrzepraszamy za utrudnienia, 

 

Dział Techniczno-Eksploatacyjny WSPR w Rzeszowie.