NA DOSTAWĘ 3 szt. noszy wraz z transporterem do noszy głównych przeznaczonych do ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn zm.) NA DOSTAWĘ 3 szt. noszy wraz z transporterem do noszy głównych przeznaczonych do ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 I.Dane o Zamawiającym: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 35 - 026 Rzeszów ul. Poniatowskiego 4 ; tel. (0~17) 85 26 253 OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI: Grzegorz Zięba – kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47 Michał Choma- st. referent Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4 pok. 47 tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90 , adres e mail: tech@wspr.pl Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35 Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. noszy transportowych wraz z transporterem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2018, nieużywany, nie powystawowy, nie demonstracyjny. 4. Opis właściwości, zasady bezpieczeństwa użytkowania, termin ważności oraz numery świadectwa rejestracji muszą znajdować się na przedmiocie dostawy, jeżeli jest takie wskazanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) 6. Wykonawca na ryzyko i własny koszt winien dostarczyć przedmiot zamówienia pod adres wskazany przez Zamawiającego. 7. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV): 33192160-1 – nosze ; 33192600-8- sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia 8. Znak postępowania- ZP-DT/09/2018 r. 9. Rodzaj zamówienia- dostawy 10. Wymagania dotyczące płatności: wymagany termin płatności to: 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 11. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15. Minimalny oferowany okres gwarancji na zaoferowane urządzenia min. 24 miesiące. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. 17. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN. 18. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 19. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 21. Zwrot kosztów w postępowaniu - zgodnie z art. 93 ust. 4 22. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a i 4 ustawy IV Termin realizacji zamówienia: Wykonawca dostarczy 3 szt. noszy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy; V Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 1. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ad. 1 a) W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Ad. 1 b) W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Ad. 1 c) W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. VI Kryteria oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.) b) jakość tj. parametry techniczne ( max 40 pkt.) VII INNE: 1. Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert. 2.Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro) 3.Termin składania ofert: 03.10.2018 r. godz. 10.00 4.Termin otwarcia ofert: 03.10.2018 r. godz. 10.15 5.Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 45. Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2156d248-5ab6-... Pozostałe wymagania opisano w Siwz którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul Poniatowskiego 4