Na dostawę ambulansów transportowych – 2 szt. wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn zm.) 
 
na Na dostawę ambulansów transportowych – 2 szt. wraz  z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4
 

 I.   Dane o Zamawiającym : 

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Michał Choma –  st. referent Działu Technicznego

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

  Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

  II- Przedmiot Zamówienia : 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk ambulansów transportowych min. 9 miejsc siedzących z możliwością przewozu osoby na noszach i zamiennie na wózku inwalidzkim, fabrycznie nowych,  co najmniej 2016r  produkcji, spełniających warunki techniczne określone szczegółowo w SIWZ w stosunku do pojazdu bazowego i podstawowego wyposażenia samochodu.

Zamawiający wymaga wraz z dostawą 2 szt. ambulansów transportowych również dostawę  2 szt. noszy transportowych.

2. Szczegółowy opis zamówienia oraz wymogi określa załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Wymagania dotyczące płatności: min. 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

. KOD CPV: 34114100-0 oraz 34114122-0

  KOD CPV: 31192160-1 

 III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.)

b) termin dostawy : 30% ( max. 30 pkt.)

 

c) okres gwarancji na ambulans  bez limitu kilometrów: 10 % (max. 10 pkt.)

 

  IV Termin wykonania zamówienia:

  a) Termin realizacji zamówienia –maksymalnie do 120 dni od dnia podpisania umowy.

 

  b) Termin płatności  - min.  30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

  c) Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

 2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- Sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

  3.Termin składania ofert: 08.03.2017 r. godz.  10.00

  4.Termin otwarcia ofert: 08.03.2017 r. godz.  10.15

Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

 

  Ogłoszenie o zamówieniu:

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=a257e6fe-58ee-457d-baf5-637646...

 Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek  WSPR ul. Poniatowskiego 4