Na dostawę materiałów opatrunkowych (Pakiet I) oraz pieluchomajtek (Pakiet II) dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) na Na dostawę materiałów opatrunkowych (Pakiet I) oraz pieluchomajtek (Pakiet II) dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 2. Specyfikacja dostępna w pliku poniżej : www.wspr.pl 3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów opatrunkowych (Pakiet I) oraz pieluchomajtek (Pakiet II) wyszczególnionych w załączniku nr 3 oraz 3a będących formularzem asortymentowo – cenowym do SIWZ- sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do kwoty jaką Zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotów zamówienia do 50 % niż podana w formularzach asortymentowo-cenowych (załącznik nr 3, 3a), w przypadku sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku braku zapotrzebowania na przedmioty zamówienia objęte niniejszą umową. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający działa w jak najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 5.Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga aby zamówienie było realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia. 6.Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych 7.Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu; b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp) b) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13- 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp 2.1 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, Zamawiający będzie rozpatrywał: 3.1 w zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. 3.2 w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. 3.3 W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. 8. Wykaz oświadczen lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: zostały zawarte w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego oraz w ogłoszeniu o zamówieniu 9.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu: 10. Kryteria oceny ofert: PAKIET I : a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.) b) czas dostawy zamówionych przedmiotów w dniach roboczych: 20% ( max 20 pkt.) c)warunki płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 20 % (max 20 pkt.) PAKIET II : a) cena brutto oferty zł: 55 % ( max 55 pkt.) b) czas dostawy zamówionych przedmiotów w dniach roboczych: 5% ( max 5 pkt.) c)parametry jakościowe zaoferowanych przedmiotów : 40 % (max 40 pkt.) 11. Termin składania ofert: 28.01.2019 r. godz. 10.00 Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów ( II gie piętro)- sekretariat czynny w godzinach 7.00 do 14.35, od poniedziałku do piątku 12. Oferty winny być sporządzone w języku polskim 13.Termin związania ofertą: wynosi 30 dni, licząca od dnia upływu terminu składania ofert 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji internetowej. 17. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 18. INNE: Ze względu na ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA niniejsze umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4 Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=408d5b38-2877-...

            UWAGA ZMIANA:

            Na podstawie art. 38 ust. 4a Zamawiający anuluje dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert

            a w to miejsce wprowadza następujące:

           termin składania ofert: 31.01.2019 r. godz. 10.00

          termin otwarcia ofert: 31.01.2019 r. godz. 10.15

         Miejsce składania ofert: sekretariat II gie piętro ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów

         Miejsce otwarcia ofert: pokój 45 II gie piętro ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów. 

Pozostałe wymagania pozostają bez zmian

         

LINK DO OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/7ed8525d-0a66-4965-af3a-28156f43ac9e