NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164) 
 
NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH  

 

I    Dane o Zamawiającym : 

Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

Osoby upoważnione do udzielania informacji:

Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

Bogdan Kościółek- kierownik Działu Transportu

Michał Choma –  st. referent Działu Technicznego

tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych, fabrycznie nowych- określonych szczegółowo w załączniku nr 3 do SIWZ.

Ilość zamawianych części zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.

Kod CPV: 34 30 00 00-0 i 34 35 11 00-3.

2. Wykonawca gwarantuje, iż oferowane przez niego części zamienne do samochodów będących przedmiotem zamówienia spełniają parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.

3. Wykonawca zapewnia, że oferowane części zamienne oraz materiały eksploatacyjne są fabrycznie nowe i sprawne.

4. Dostawca na swoje ryzyko i własny koszt dostarczać będzie oferowany towar do siedziby

Zamawiającego

 

5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.

III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena oferty- 85 % 

Czas dostawy- 15 %

IV Termin wykonania zamówienia:
 

a)Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

b) Termin płatności min. 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie  wykluczeni na podstawie Art.22 pkt 1 i Art.24 pkt.  1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  oraz  spełniają i akceptują wymagania określone w  SIWZ. 

2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego- Sekretariat WSPR pok. 43.

3.Termin składania ofert: 21.04.2016 r. godz.  10.00

4.Termin otwarcia ofert: 21.04.2016 r. godz.  10.15

5. Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4  pok. nr 47.

 

Pozostałe wymagania opisano w siwz, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie  pok. 43,    budynek ul. Poniatowskiego 4

W dniu 15 kwietnia 2016 r. modyfikacji uległ formularz ofertowo-cenowy (zał. nr 3). Aktualny zał nr 3 do pobrania dostępny jest poniżej.

Termin składania ofert nie uległ zmianie.