NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ZP-DT/03/2019 r. 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 2. Specyfikacja dostępna w pliku poniżej : www.wspr.pl 3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa części samochodowych i/lub materiałów eksploatacyjnych do samochodów Zamawiającego określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, według cen ujętych w formularzu cenowym tj. w załączniku nr 3 do SIWZ oraz części i/ lub materiałów eksploatacyjnych nie występujących w załączniku nr 3 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w cenie równej najniższej cenie detalicznej oryginalnej części samochodowej oferowanej w ramach własnej sieci sprzedaży Wykonawcy, obniżonej o stały rabat. Ilość zamawianych części oraz materiałów eksploatacyjnych zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na oferowane części zamienne, Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowane części zamienne z zastrzeżeniem, iż będą one montowane w Dziale Transportu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (WSPR) ul. Wyzwolenia 4 Rzeszów, przy wykorzystaniu techniki i technologii jaką dysponuje WSPR w Rzeszowie. Części zamienne wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ, ze względu na specyfikę pracy pojazdów tj. „ Ratowanie Życia Ludzi”, muszą być bardzo dobrej jakości i bardzo dużej wytrzymałości. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 5.Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga aby zamówienie było realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia 6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 7.Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy oraz spełniają warunki, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; c) zdolności technicznej lub zawodowej. W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. 8.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu: 9.Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.) b) zwiększenie gwarancji na dostarczane części : 5% ( max 5 pkt.) c)warunki płatności: 10 % (max 10 pkt.) d) czas dostawy przedmiotów zamówienia : 20 % (max 20 pkt.) e) udzielony stały rabat na części nie ujęte w wykazie (załączniku nr 3) – 5 % ( max 5 pkt.) 10. Termin składania ofert: 12.02.2019 r. godz. 10.00, Termin otwarcia ofert: 12.02.2019 r. godz. 10.15 Miejsce składania ofert: WSPR w Rzeszowie Sekretariat II gie piętro ul. Poniatowskiego 4; 35-026 Rzeszów sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 14.35 Miejsce otwarcia ofert: w pokoju. 45 ( II piętro) ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów 11. Oferty winny być sporządzone w języku polskim 12. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni, licząca od dnia upływu terminu składania ofert 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji internetowej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 17. INNE: Ze względu na ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA niniejsze umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4 Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=73f41f6c-c18a-...

UWAGA ZMIANA: Na podstawie art. 38 ust. 4a Zamawiający anuluje dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert a w to miejsce wprowadza następujące: termin składania ofert: 22.02.2019 r. godz. 10.00 termin otwarcia ofert: 22.02.2019 r. godz. 10.15 Miejsce składania ofert: sekretariat II gie piętro ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów Miejsce otwarcia ofert: pokój 45 II gie piętro ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów. Pozostałe wymagania pozostają bez zmian LINK DO OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/21bc5015-9dc8-4534-884a-dba40529defd

UWAGA ZMIANA: Na podstawie art. 38 ust. 4a Zamawiający anuluje dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert a w to miejsce wprowadza następujące: termin składania ofert: 26.02.2019 r. godz. 10.00 termin otwarcia ofert: 26.02.2019 r. godz. 10.15 Miejsce składania ofert: sekretariat II gie piętro ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów Miejsce otwarcia ofert: pokój 45 II gie piętro ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów. Pozostałe wymagania pozostają bez zmian LINK DO OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/e8c4729e-d255-48ab-8126-cbbc258c0bac

Zamawiający w dniu 19.02.2019 r. w pliku poniżej zamieścił nowy- aktualnie obowiązujący załącznik nr 2.

 

UWAGA! Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp w zwązku z potrzebą dokonania zmiany treści SIWZ,anuluje się dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert a w to miejsce wprowadza następujące:

- termin składania ofert: 1.03.2019 r. do godz.10.00

- termin otwarcia ofert: 1.03.2019 r. godz. 10.15

Powyższą decyzję Zamawiający podjął w związku z zadanymi pytaniami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wymagają doprecyzowania SIWZ.

W związku z dokonanym przedłużeniem terminu składania i otwarciaofer (art. 38 ust 4a pkt.1 Pzp) zamieszcza się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/791bc70a-fca5-457e-8742-f028e49925d0

Przedstawiona zmianajest wiążąca dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i staje się integralną częścią SIWZ.

UWAGA!!! Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp w zwązku z potrzebą dokonania zmiany treści SIWZ,anuluje się dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert a w to miejsce wprowadza następujące: - termin składania ofert: 08.03.2019 r. do godz.10.00 - termin otwarcia ofert: 08.03.2019 r. godz. 10.15 W związku z dokonanym przedłużeniem terminu składania i otwarcia ofert (art. 38 ust 4a pkt.1 Pzp) zamieszcza się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/96a54a8d-6f57-469a-8358-92f1b118c556 Powyższą decyzję Zamawiający podjął w związku z zadanymi pytaniami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Zamawiający analuje, wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.02.2019 r. Zamawiający w dniu 28.02.2019 r. w pliku poniżej zamieścił "aktualne wyjaśnienie treści SIWZ 28022019" - obowiązujące oraz poprawiony aktualnie obowiązujący załącznik nr 3 do SIWZ, który należy złożyć z ofertą. Z góry przepraszamy Wykonawców za zaistniałą sytuację. Z poważaniem Dyrekcja WSPR.

=================================================================================================================

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIU  OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Rzeszów, 24 kwietnia 2019r.

Dotyczy: postępowania „Na sukcesywną dostawę części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych  dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 29-01-2019r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowiena tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: wspr.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 508212-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08-03-2019r. o godz. 1000 w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Poniatowskiego 4. Na postępowanie wpłynęły 2 oferty.

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 520.000,00  zł brutto. Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Zwiększenie gwarancji na dostarczone części

 

 

Warunki płatności

Czas dostawy przedmiotów zamówienia 

 Udzielony stały rabat na części nie ujęte w wykazie     (załącznik nr 3)

 

1

Full-Car Sp. j. Stanisław Głodowski, Waldemar Bomba, 36-040 Boguchwała, Lutoryż 441

457.600,31 zł

 

-

51 dni

 

do 5 godzin

 

11 %

2

Firma Handlowo-Usługowa „SZIK” H. Szydełko Sp.j. 36-020 Tyczyn ul. Grunwaldzka 82

383.406,18 zł

 

90 dni

60 dni

 

do 3 godzin

 

30 %

 

    

Zamawiający przeprowadził badanie przedmiotowe wszystkich ofert pod kątem zaistnienia wobec nich przesłanek odrzucenia.

 

Zamawiający ustalił, iż oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Full-Car Sp. j. Stanisław Głodowski, Waldemar Bomba, 36-040 Boguchwała, Lutoryż 441 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3).

 

Zamawiający ogłosił przedmiotowe postępowanie w dniu 29-01-2019 roku, zamieszczając na swojej stronie internetowej ogłoszenie oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Jednym z załączników był załącznik nr 3 „Formularz asortymentowo – cenowy”. W trakcie trwania niniejszego postępowania Zamawiający dokonał modyfikacji ww. załącznika nr 3. Informacja o modyfikacji została zamieszczona w dniu 28-02-2019r. na stronie Zamawiającego wraz ze zmodyfikowanym plikiem (nazwa http://www.wspr.pl/modules/file/icons/x-office-document.pngaktualny obowiązujący załącznik nr 3 do siwz.docx). Zamawiający wymagał aby Wykonawcy do oferty dołączyli aktualny „Formularz asortymentowo – cenowy” w którym to zostaną podane ceny jednostkowe za poszczególne towary. Wykonawca Full-Car Sp. j. Stanisław Głodowski, Waldemar Bomba, 36-040 Boguchwała, Lutoryż 441 do swojej oferty dołączył nieaktualny (pierwotny) „Formularz asortymentowo – cenowy”. Mając na uwadze Zamawiający zmuszony był do odrzucenia oferty nr 1 złożonej przez ww. Wykonawcę.

 

 

Zamawiający dokonał oceny oferty nie odrzuconej zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.)

b) zwiększenie gwarancji na dostarczane części : 5% ( max 5 pkt.)

c)warunki płatności: 10 % (max 10 pkt.)

d)czas dostawy przedmiotów zamówienia : 20 % (max 20 pkt.)

e) udzielony stały rabat na części nie ujęte w wykazie (załączniku nr 3) – 5 % ( max 5 pkt.) 

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

 Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

 

Łączna liczba punktów

Punktacja za poszczególne kryteria

2.

Firma Handlowo-Usługowa „SZIK” H. Szydełko Sp.j.                     36-020 Tyczyn

ul. Grunwaldzka 82

Cena oferty brutto – 60%

383.406,18 zł

60

100

Zwiększenie gwarancji na dostarczone części – 5%

90 dni

5

Warunki płatności – 10%

60 dni

10

Czas dostawy przedmiotów zamówienia  - 20%

do 3 godzin

20

 Udzielony stały rabat na części nie ujęte w wykazie     (załącznik nr 3) – 5%

30 %

5

 

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że największą liczbę punktów otrzymała oferta: Firma Handlowo-Usługowa „SZIK” H. Szydełko Sp. j. z siedzibą 36-020 Tyczyn, ul. Grunwaldzka 82

             Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający uznaje ofertę Firma Handlowo-Usługowa „SZIK” H. Szydełko Sp.j. 36-020 Tyczyn ul. Grunwaldzka 82 za najkorzystniejszą.

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi 30 kwietnia 2019r. w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 46 (II piętro) w godzinach od 7:00 do 14:35 (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

                                                                                                  

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

1. żaden wykonawca nie został wykluczony

2. nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 Wszystkim Wykonawcom dziękuje za udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

==================================================================================================================

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ===> https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9269b64e-c362-41f3-8f71-eddcd537349f