NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ZP-DT/03/2019 r. 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 2. Specyfikacja dostępna w pliku poniżej : www.wspr.pl 3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa części samochodowych i/lub materiałów eksploatacyjnych do samochodów Zamawiającego określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, według cen ujętych w formularzu cenowym tj. w załączniku nr 3 do SIWZ oraz części i/ lub materiałów eksploatacyjnych nie występujących w załączniku nr 3 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w cenie równej najniższej cenie detalicznej oryginalnej części samochodowej oferowanej w ramach własnej sieci sprzedaży Wykonawcy, obniżonej o stały rabat. Ilość zamawianych części oraz materiałów eksploatacyjnych zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na oferowane części zamienne, Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowane części zamienne z zastrzeżeniem, iż będą one montowane w Dziale Transportu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (WSPR) ul. Wyzwolenia 4 Rzeszów, przy wykorzystaniu techniki i technologii jaką dysponuje WSPR w Rzeszowie. Części zamienne wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ, ze względu na specyfikę pracy pojazdów tj. „ Ratowanie Życia Ludzi”, muszą być bardzo dobrej jakości i bardzo dużej wytrzymałości. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 5.Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga aby zamówienie było realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia 6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 7.Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy oraz spełniają warunki, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; c) zdolności technicznej lub zawodowej. W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. 8.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu: 9.Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.) b) zwiększenie gwarancji na dostarczane części : 5% ( max 5 pkt.) c)warunki płatności: 10 % (max 10 pkt.) d) czas dostawy przedmiotów zamówienia : 20 % (max 20 pkt.) e) udzielony stały rabat na części nie ujęte w wykazie (załączniku nr 3) – 5 % ( max 5 pkt.) 10. Termin składania ofert: 12.02.2019 r. godz. 10.00, Termin otwarcia ofert: 12.02.2019 r. godz. 10.15 Miejsce składania ofert: WSPR w Rzeszowie Sekretariat II gie piętro ul. Poniatowskiego 4; 35-026 Rzeszów sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 14.35 Miejsce otwarcia ofert: w pokoju. 45 ( II piętro) ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów 11. Oferty winny być sporządzone w języku polskim 12. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni, licząca od dnia upływu terminu składania ofert 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji internetowej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 17. INNE: Ze względu na ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA niniejsze umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4 Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=73f41f6c-c18a-...

UWAGA ZMIANA: Na podstawie art. 38 ust. 4a Zamawiający anuluje dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert a w to miejsce wprowadza następujące: termin składania ofert: 22.02.2019 r. godz. 10.00 termin otwarcia ofert: 22.02.2019 r. godz. 10.15 Miejsce składania ofert: sekretariat II gie piętro ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów Miejsce otwarcia ofert: pokój 45 II gie piętro ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów. Pozostałe wymagania pozostają bez zmian LINK DO OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/21bc5015-9dc8-4534-884a-dba40529defd

UWAGA ZMIANA: Na podstawie art. 38 ust. 4a Zamawiający anuluje dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert a w to miejsce wprowadza następujące: termin składania ofert: 26.02.2019 r. godz. 10.00 termin otwarcia ofert: 26.02.2019 r. godz. 10.15 Miejsce składania ofert: sekretariat II gie piętro ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów Miejsce otwarcia ofert: pokój 45 II gie piętro ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów. Pozostałe wymagania pozostają bez zmian LINK DO OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/e8c4729e-d255-48ab-8126-cbbc258c0bac

Zamawiający w dniu 19.02.2019 r. w pliku poniżej zamieścił nowy- aktualnie obowiązujący załącznik nr 2.

 

UWAGA! Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp w zwązku z potrzebą dokonania zmiany treści SIWZ,anuluje się dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert a w to miejsce wprowadza następujące:

- termin składania ofert: 1.03.2019 r. do godz.10.00

- termin otwarcia ofert: 1.03.2019 r. godz. 10.15

Powyższą decyzję Zamawiający podjął w związku z zadanymi pytaniami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wymagają doprecyzowania SIWZ.

W związku z dokonanym przedłużeniem terminu składania i otwarciaofer (art. 38 ust 4a pkt.1 Pzp) zamieszcza się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/791bc70a-fca5-457e-8742-f028e49925d0

Przedstawiona zmianajest wiążąca dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i staje się integralną częścią SIWZ.

UWAGA!!! Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp w zwązku z potrzebą dokonania zmiany treści SIWZ,anuluje się dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert a w to miejsce wprowadza następujące: - termin składania ofert: 08.03.2019 r. do godz.10.00 - termin otwarcia ofert: 08.03.2019 r. godz. 10.15 W związku z dokonanym przedłużeniem terminu składania i otwarcia ofert (art. 38 ust 4a pkt.1 Pzp) zamieszcza się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/96a54a8d-6f57-469a-8358-92f1b118c556 Powyższą decyzję Zamawiający podjął w związku z zadanymi pytaniami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Zamawiający analuje, wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.02.2019 r. Zamawiający w dniu 28.02.2019 r. w pliku poniżej zamieścił "aktualne wyjaśnienie treści SIWZ 28022019" - obowiązujące oraz poprawiony aktualnie obowiązujący załącznik nr 3 do SIWZ, który należy złożyć z ofertą. Z góry przepraszamy Wykonawców za zaistniałą sytuację. Z poważaniem Dyrekcja WSPR.