Na usługę przygotowania posiłków dla Oddziału Opieki Paliatywno- Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 ZP-DT/04/2019

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) Na usługę przygotowania posiłków dla Oddziału Opieki Paliatywno- Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 ZP-DT/04/2019 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 2. Specyfikacja dostępna w pliku poniżej : www.wspr.pl 3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci przygotowania posiłków (śniadanie/ obiad/ kolacja) w formie żywienia podstawowego, diety łatwostrawnej, diety wątrobowej, diety cukrzycowej, diety płynnej, transportem Zamawiającego- śniadanie/ obiad/ kolacja. Przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z liczby żywionych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu określa załącznik nr 1a oraz formularz cenowo- ilościowy zał. nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 5.Termin wykonania zamówienia: Umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Wykonawcy, zaś w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Przedmiotowego Prawa Opcji- do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Wykonawcy powiększonego o kwotę wynikającą z Przedmiotowego Prawa Opcji; Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy, w oparciu o Czasowe Prawo Opcji, o okres maksymalnie 3 miesiące od dnia upływu terminu zakończenia realizacji Umowy; 6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; 7. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu; b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp) b) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13- 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp 2.1 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, Zamawiający będzie rozpatrywał: 3.1 w zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków oraz warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 1) Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegającej urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 3.2 w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. 3.3 W zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej: Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków oraz poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy, że przy wykonywaniu usługi zatrudnia dietetyka z wykształceniem min. średnim i praktyką min. 5 letnią przy żywieniu pacjentów w szpitalach lub hospicjach W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej: a) Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków oraz złoży oświadczenie i kserokopię certyfikatu poświadczającego, że wykonawca wdrożył w miejscu przygotowania posiłków system analizy i nadzoru jakości zdrowej żywności (HACCP) i produkcji żywności zgodnie z wymogami tego systemu lub dokument równoważny. b) Certyfikat jakości typu min. ISO 9001;2008 lub dokument równoważny 8.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu: informacja na temat wadium zawarta w pliku SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu BZP 9.Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.) b) parametry dodatkowe 20 % ( max 20 pkt.) c) aspekty społeczne 20 % ( max 20 pkt.) 10. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów ( II gie piętro)- sekretariat czynny w godzinach 7.00 do 14.35, od poniedziałku do piątku. Termin składania ofert: do godziny 10.00 w dniu 25.02.2019 r. Miejsce otwarcia ofert: w pokoju. 45 ( II piętro) ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów. Termin otwarcia ofert: 25.02.2019r. o godz. 10.15. Termin wniesienia wadium: 25.02.2019 r. godz. 10.00 kwota wadium: 3000 zł 11. Oferty winny być sporządzone w języku polskim 12. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni, licząca od dnia upływu terminu składania ofert 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji internetowej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 17. INNE: Ze względu na ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA niniejsze umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4 Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=05bc8657-e563-...