Na usługę przygotowania posiłków dla Oddziału Opieki Paliatywno- Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 ZP-DT/04/2019

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) Na usługę przygotowania posiłków dla Oddziału Opieki Paliatywno- Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 ZP-DT/04/2019 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 2. Specyfikacja dostępna w pliku poniżej : www.wspr.pl 3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci przygotowania posiłków (śniadanie/ obiad/ kolacja) w formie żywienia podstawowego, diety łatwostrawnej, diety wątrobowej, diety cukrzycowej, diety płynnej, transportem Zamawiającego- śniadanie/ obiad/ kolacja. Przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z liczby żywionych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu określa załącznik nr 1a oraz formularz cenowo- ilościowy zał. nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 5.Termin wykonania zamówienia: Umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Wykonawcy, zaś w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Przedmiotowego Prawa Opcji- do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Wykonawcy powiększonego o kwotę wynikającą z Przedmiotowego Prawa Opcji; Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy, w oparciu o Czasowe Prawo Opcji, o okres maksymalnie 3 miesiące od dnia upływu terminu zakończenia realizacji Umowy; 6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; 7. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu; b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp) b) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13- 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp 2.1 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, Zamawiający będzie rozpatrywał: 3.1 w zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków oraz warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 1) Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegającej urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 3.2 w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. 3.3 W zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej: Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków oraz poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy, że przy wykonywaniu usługi zatrudnia dietetyka z wykształceniem min. średnim i praktyką min. 5 letnią przy żywieniu pacjentów w szpitalach lub hospicjach W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej: a) Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków oraz złoży oświadczenie i kserokopię certyfikatu poświadczającego, że wykonawca wdrożył w miejscu przygotowania posiłków system analizy i nadzoru jakości zdrowej żywności (HACCP) i produkcji żywności zgodnie z wymogami tego systemu lub dokument równoważny. b) Certyfikat jakości typu min. ISO 9001;2008 lub dokument równoważny 8.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu: informacja na temat wadium zawarta w pliku SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu BZP 9.Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.) b) parametry dodatkowe 20 % ( max 20 pkt.) c) aspekty społeczne 20 % ( max 20 pkt.) 10. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów ( II gie piętro)- sekretariat czynny w godzinach 7.00 do 14.35, od poniedziałku do piątku. Termin składania ofert: do godziny 10.00 w dniu 25.02.2019 r. Miejsce otwarcia ofert: w pokoju. 45 ( II piętro) ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów. Termin otwarcia ofert: 25.02.2019r. o godz. 10.15. Termin wniesienia wadium: 25.02.2019 r. godz. 10.00 kwota wadium: 3000 zł 11. Oferty winny być sporządzone w języku polskim 12. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni, licząca od dnia upływu terminu składania ofert 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji internetowej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 17. INNE: Ze względu na ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA niniejsze umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4 Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=05bc8657-e563-...

 

=================================================================================================================

Ogłoszenie nr 510074420-N-2019 z dnia 16-04-2019 r.

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie:

Na usługę przygotowania posiłków dla Oddziału Opieki Paliatywno- Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 514534-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 69027123300000, ul. ul. Poniatowskiego  4, 35-026  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 526 253, e-mail wspr@wspr.pl, faks 178 525 190.
Adres strony internetowej (url): www.wspr.pl

Adres profilu nabywcy: www.wspr.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: SP ZOZ

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Na usługę przygotowania posiłków dla Oddziału Opieki Paliatywno- Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP-DT/04/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)                                      a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci przygotowania posiłków (śniadanie/ obiad/ kolacja) w formie żywienia podstawowego, diety łatwostrawnej, diety wątrobowej, diety cukrzycowej, diety płynnej, transportem Zamawiającego- śniadanie/ obiad/ kolacja. Przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z liczby żywionych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu określa załącznik nr 1a oraz formularz cenowo- ilościowy zał. nr 3 do SIWZ. Wymagania dotyczące płatności: faktura zbiorcza; 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów, norm, aprobat lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego artykuły wymienione w Załączniku Nr 3 do SIWZ, Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne artykułów muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 55321000-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 259259.26
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szopena 2
Kod pocztowy: 35-055
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 275212.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 275212.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 275212.08
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA====>https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/68e4f64f-ca21-44b1-a77b-e52bde2fbd1c