NA zakup aparatu ultrasonograficznego stacjonarnego – Pakiet I oraz aparatu ultrasonograficznego przenośnego- Pakiet II dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn zm.) NA zakup aparatu ultrasonograficznego stacjonarnego – Pakiet I oraz aparatu ultrasonograficznego przenośnego- Pakiet II dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie I Dane o Zamawiającym : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 35 - 026 Rzeszów ul. Poniatowskiego 4 ; tel. (0~17) 85 26 253 OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI: Grzegorz Zięba – kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47 Michał Choma- st. referent Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4 pok. 47 tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90 , adres e mail: tech@wspr.pl Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35 II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. aparatu ultrasonograficznego stacjonarnego – Pakiet I oraz 1 szt. aparatu ultrasonograficznego przenośnego- Pakiet II dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 oraz 3a- do SIWZ. 3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2018, nieużywany, nie powystawowy, nie demonstracyjny. 4. Opis właściwości, zasady bezpieczeństwa użytkowania, termin ważności oraz numery świadectwa rejestracji muszą znajdować się na przedmiocie dostawy, jeżeli jest takie wskazanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) 6. Wykonawca na ryzyko i własny koszt winien dostarczyć przedmiot zamówienia pod adres wskazany przez Zamawiającego. 7. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV): 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne; 33168100-6 Endoskopy 8. Znak postępowania- ZP-DT/12/2018 r. 9. Rodzaj zamówienia- dostawy 10. Wymagania dotyczące płatności: wymagany termin płatności to: do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie częścią jest każda kompletna część ( pakiet ) Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. W tym postępowaniu są 2 części. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotów zamówienia zostały użyte nazwy własne typów urządzeń. Oferty równoważne to takie, które spełniają wymagania pod względem funkcji i przeznaczenia pod warunkiem, że zaoferowane przedmioty będą posiadać parametry takie same lub lepsze od wymaganych. W takiej sytuacji wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na zrealizowanie dostaw będących przedmiotem zamówienia. 17. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp. 18. Minimalny oferowany okres gwarancji na zaoferowane urządzenia min. 36 miesięcy- Pakiet I oraz min. 12 miesięcy – Pakiet II. 19. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wpłacenia wadium III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych pakietach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: d) cena brutto oferty zł: 50 % ( max 50 pkt.) e) jakość tj. parametry techniczne: 50 % ( max 50 pkt.) 1. Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert. 2.Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro) 3.Termin składania ofert: 02.11.2018 r. godz. 10.00 4.Termin otwarcia ofert: 02.11.2018 r. godz. 10.15 5.Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 45 IV IV Termin realizacji zamówienia: Wykonawca dostarczy: Pakiet I: 1 szt. ultrasonografu stacjonarnego do 10.12.2018 r. Pakiet II : 1 szt. ultrasonografu przenośnego do 10.12.2018 r. V Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 1. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ad. 1 a) W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Ad. 1 b) W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Ad. 1 c) W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. 2. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania: 2.1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: i. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia ( art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp); ii. Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13- 23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ); VI INNE: Ze względu na ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA niniejsze umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4 Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2aa52560-00b8-...