Oferta Pracy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zatrudni osobę na stanowisko specjalista ds. inwentarza w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym
Jakie stawiamy wymagania?
- wykształcenie wyższe ( preferowana ekonomia, finanse);
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
- terminowość i dokładność;
- chęć zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego;
- zdolności do precyzyjnego i analitycznego myślenia;
- samodzielność w realizacji zadań;
- umiejętność pracy w zespole;
- prawo jazdy kat. B

Pracownicy są dla nas kluczową wartością, dlatego oferujemy:
-stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
-praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do14:35
- zaplecze socjalne;
- możliwość udziału w ciekawych inicjatywach pracowniczych;
- możliwość rozwoju zawodowego w ramach firmy;
- przyjazną atmosferę pracy.

Przesłanie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez WSPR w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody, także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie w CV podanej niżej klauzuli:
Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie WSPR przy ul. Poniatowskiego 4 lub drogą mailową na adres kadry@wspr.pl
Rekrutacja trwa do 26.07.2018r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacyjnych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów
2. WSPR wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail rodo@wspr.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane :
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na WSPR, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679)
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WSPR – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WSPR, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu WSPR obrony spraw praw.
4. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający celowi, na podstawie którego zostały zebrane, tj. przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a następnie przez okres odpowiadający ochronie interesów Administratora, a zatem do upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń i zobowiązań wynikających z przepisów obowiązującego prawa (np. przepisów prawa podatkowego lub prawa pracy).
5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych WSPR prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
6. Przysługuje Pani /Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.

Pliki do pobrania: