Oferta pracy Informatyk

 

Prowadzimy rekrutację na stanowisko:

INFORMATYK

 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna m.in. za :

Ø  Opieka nad sprzętem komputerowym i urządzeniami sieciowymi;

Ø  Bieżące wsparcie użytkowników komputerów i innych urządzeń w zakresie wykonywanych czynności;

Ø  Administracja i zarządzanie systemami informatycznymi  firmy  (m.in. Asseco AMMS, Infomedica: Kadry-Płace, Finanse i Księgowość, EZOZ, SWD PRM – system ratownictwa medycznego) oraz administracja siecią komputerową;

Ø  Wdrażanie nowych systemów;

Ø  Zarządzanie środowiskiem Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019;

Ø  Tworzenie kopii bezpieczeństwa;

Ø  Tworzenie specyfikacji do postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych;

Ø  Zarządzanie stroną internetową;

Ø  Wsparcie techniczne dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Od kandydatów oczekujemy:

Ø  Wykształcenie wyższe kierunkowe;

Ø  Znajomość zagadnień sieciowych ( LAN/WAN/WLAN);

Ø  Znajomość środowisk wirtualnych ( np. Vmware, Hyper – V);

Ø  Znajomość systemów MS Windows 7,10, MS Windows Server 2008/2012/2016/2019;

Ø  Znajomość usług katalogowych Active Directory;

Ø  Znajomość sprzętowych rozwiązań typu Firewall Fortigate;

Ø  Język angielski na poziomie czytania dokumentacji technicznej;

Ø  Prawo jazdy kat. B – praca na terenie miasta Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego, leżajskiego, niżańskiego

 

Mile widziane:

Ø  Znajomość systemu SWD PRM

Oferujemy:

Ø  Stabilne zatrudnienie

Ø  Możliwość rozwoju i podejmowania wyzwań zawodowych

Ø  Przyjazną atmosferę pracy

Kontakt:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów

tel. (17)  852 62 53

 

Dokumenty (CV+klauzula) prosimy składać do dnia  22 czerwca 2020 roku

 w Sekretariacie WSPR w Rzeszowie lub elektronicznie na adres: kadry@wspr.pl

 

 

 

Klauzula zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów konkursowych. Jestem świadomy/a że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów
  2. WSPR wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail rodo@wspr.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane :

a)     w celu przeprowadzenia procesu konkursowego aktualnie prowadzonego przez WSPR  na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 ( Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679

b)     w celu prowadzenia przyszłych procesów konkursowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679)

c)     w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WSPR – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WSPR, zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu WSPR obrony spraw praw.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony  o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WSPR. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  2. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych WSPR prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
  3. Przysługuje Pani /Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  4. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez WSPR dla celów przeprowadzenia rekrutacji.  Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury   w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez WSPR podanie danych jest dobrowolne.