PN ZP-DT/01/2018 na usługę przygotowania posiłków dla Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579z późn zm.) 
 
PN ZP-DT/01/2018 na usługę przygotowania posiłków dla Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
 

DANE O ZAMAWIAJĄCYM

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Michał Choma - st. referent Działu Technicznego 

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

 

  Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

 Przedmiot Zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci przygotowania posiłków (śniadanie/ obiad/ kolacja) w formie żywienia podstawowego, diety łatwostrawnej, diety wątrobowej, diety cukrzycowej, diety płynnej i diety z ograniczoną ilością błonnika transportem Zamawiającego- śniadanie/ obiad/ kolacja.  Przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z liczby żywionych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie w okresie 12-mcy od daty zawarcia umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu określa załącznik nr 1a oraz formularz cenowo-ilościowy zał. nr 3 do SIWZ.

3. Wymagania dotyczące płatności: 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się
 w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych:  CPV: 55321000-6

6. Zamawiający załącza do SIWZ wzór umowy.

7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 4 osób wykonujących czynności związanych z realizacją zamówienia tj. osób wykonujących czynności przygotowania posiłków. Osoby powinny być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

3. Płatność faktur: Faktura zbiorcza za każdy miesiąc ,płatna w  terminie 60 dni od daty otrzymania.

8.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

 9.Termin składania ofert: 19.03.2018 r. godz.  09.00

 10.Termin otwarcia ofert: 19.03.2018 r. godz. 10.15

11.Miejsce otwarcia ofert: WSPR Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bafbd3a1-9643-...

Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA : 

Pytanie Nr 1, dotyczy umowy §1 pkt 6.

„Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu jadłospisu posiłków na dany tydzień w czwartek poprzedzający tydzień zamawianych.” 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie dekadowego jadłospisu posiłku w miejsce tygodniowego jadłospisu posiłków?

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

 

Pytanie Nr 2, dotyczy umowy § 2 pkt 1.

„Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia telefonicznie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, zamówień na określoną ilość posiłków ze wskazaniem na  rodzaj diet obiadowych z późniejszym potwierdzeniem na piśmie złożonego zamówienia. Zamówienie będzie zgłaszane z wyprzedzeniem jednodniowym, do godziny 16:00 poprzedniego dnia,

 z zastrzeżeniem par. 2 ust.4.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę godziny zgłaszania telefonicznego,

z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 13.00.?

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

 

Pytanie Nr 3, dotyczy umowy § 2 pkt 4.

„Korekty ilości i rodzaju diet zgłaszane będą przez Zamawiającego do godziny 13.00 na dany dzień. W przypadku korekty zgłoszonej telefonicznie Wykonawca będzie miał obowiązek odnotowania nazwiska osoby dokonującej korekty.”

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę godziny zgłaszania korekty ilości i rodzaju diet z godziny 13.00 na godzinę 9.00?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

 

Pytanie Nr 4, dotyczy umowy § 4 pkt 1.

”Osoby upoważnione przez Zamawiającego do odbioru posiłków po ich dostarczeniu do Oddziału Opieki Paliatywno- Hospicyjnej, kontrolują posiłki w zakresie ich zgodności

z umową, w szczególności tj. ilości, rodzaju zamawianych posiłków, temperatury posiłków co znajduje swoje odzwierciedlenie w protokole odbioru, podpisanym przez Wykonawcę

i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.”

W związku z tym, że Wykonawca nie jest odpowiedzialny za transport do Zamawiającego, czy Zamawiający wyraża zgodę na  podpis protokołu odbioru posiłków w miejscu Wykonawcy?

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

 

Pytanie Nr 5, dotyczy umowy § 4 pkt 6.

„ Pojemniki używane do przechowywania i transportu żywności muszą podlegać procesom higienicznym prowadzonym przez Wykonawcę zapewniającym ich pełne bezpieczeństwo.”

 

Czy Zamawiający dopuszcza aby „ Pojemniki używane do przechowywania i transportu żywności muszą podlegać procesom higienicznym prowadzonym przez Zamawiającego zapewniającym ich pełne bezpieczeństwo.” ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 6, dotyczy umowy § 9 pkt 3.

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie mogące negatywnie wpłynąć na zdrowie i życie pacjentów.”

Prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za transport, na który Wykonawca nie ma żadnego wpływu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego zapisu.