PN ZP-DT/02/2018 na dostawę 3 szt. ambulansów typu „C”- Pakiet I oraz 2 szt. ambulansów typu „C” 4x4 – Pakiet II dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn zm.)
 

na dostawę 3 szt. ambulansów typu „C”- Pakiet I oraz 2 szt. ambulansów typu „C” 4x4 – Pakiet II dla

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
 w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

 

  I DANE O ZAMAWIAJĄCYM

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Krzysztof Jarząb –  kierownik Działu Transportu, Al. Wyzwolenia 4

  Michał Choma - St. Referent Działu Technicznego, ul. Poniatowskiego 4 

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

  Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

 

  II- Przedmiot Zamówienia :

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i  dostawa samochodów specjalnych fabrycznie nowych
 3 szt. ambulansów  typu „C”- Pakiet I  oraz 2 szt. ambulansów typu „C” 4 x 4 – Pakiet II / z zabudową części medycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie o DMC powyżej 3,5 t- Pakiet I oraz DMC powyżej 3,5 t- Pakiet II; szczegółowo opisane
w zał. nr 1a oraz zał. nr 3- Pakiet I i zał. nr 3a – Pakiet II  – stanowiąca specyfikacje techniczną do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1789 , PN-EN 1865. Kompletnie wyposażone ambulanse muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiające świadczenie usług medycznych w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego.  

2.Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

34114100-0 - Pojazdy pogotowia

34114121-3- Karetki  

3. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego:

ZP- DT/02/2018

4.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi w Pakietach I i II  określa załącznik nr 1a oraz załącznik nr 3 – Pakiet I i załącznik nr 3 a – Pakiet II

5. Rodzaj zamówienia- dostawa

 

6. Wymagania dotyczące płatności: minimalny wymagany termin płatności to 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT- Pakiet I i II 

 III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.)

b) okres gwarancji na ambulans  bez limitu kilometrów: 10 % (max. 10 pkt.)

 

c) parametry techniczne: 30 % (max. 30 pkt) 

  c) Termin związania ofertą - 60 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

 2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

  3.Termin składania ofert: 17.05.2018 r. godz. 10.00

  4.Termin otwarcia ofert: 17.05.2018 r. godz. 10.15

 5.Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

6. Termin dostawy: do 90 dni od daty podpisania umowy. 

7.Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. W niniejszym postępowaniu występują 2 części ( Pakiety).

8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

11.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. UWAGA!!!! 

 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WPŁACENIA WADIUM - wiecej informacji w SIWZ 

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150501-2018:TEXT:PL:HTML

 

UWAGA!!! 

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.04.2018r.    

 

UWAGA!!! 

W związku z problemami technicznymi Zamawiającego; Zamawiający umieszcza wyjaśnienie treści SIWZ w 2 plikach pdf . 

Ponadto 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn)  Zamawiający modyfikuje treści wzoru umowy tj. załącznika nr 6 - Pakiet I  oraz 6a - Pakiet II ; aktualne wzory umów w związku z pozytywną odpowiedzią na pytanie " Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy "  

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt. 1  Pzp (Dz.U.z 2017 poz. 1579 z późn zm.), informuje, że:

Na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty:

Pakiet I - 1.050.000 zł brutto 

Pakiet II - 700.000 zł brutto 

Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia ZP-DT/02/2018 r. - nie złożono żadnej oferty.