PN ZP-DT/04/2018 na dostawę 3 szt. ambulansów typu „C”- Pakiet I oraz 2 szt. ambulansów typu „C” 4x4 – Pakiet II dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn zm.)
 

na dostawę 3 szt. ambulansów typu „C”- Pakiet I oraz 2 szt. ambulansów typu „B” 4x4 – Pakiet II dla

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
 w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

  I DANE O ZAMAWIAJĄCYM

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Krzysztof Jarząb –  kierownik Działu Transportu, Al. Wyzwolenia 4

  Michał Choma - St. Referent Działu Technicznego, ul. Poniatowskiego 4 

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

    II- Przedmiot Zamówienia :

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i  dostawa samochodów specjalnych fabrycznie nowych
 3 szt. ambulansów  typu „C”- Pakiet I  oraz 2 szt. ambulansów typu „B” 4 x 4 – Pakiet II / z zabudową części medycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie o DMC powyżej 3,5 t- Pakiet I oraz DMC powyżej 3,5 t- Pakiet II; szczegółowo opisane
w zał. nr 1a oraz zał. nr 3- Pakiet I i zał. nr 3a – Pakiet II  – stanowiąca specyfikacje techniczną do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1789 , PN-EN 1865. Kompletnie wyposażone ambulanse muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiające świadczenie usług medycznych w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego.  

2.Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

34114100-0 - Pojazdy pogotowia

34114121-3- Karetki 

3. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego:

ZP- DT/04/2018

4.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi w Pakietach I i II  określa załącznik nr 1a oraz załącznik nr 3 – Pakiet I i załącznik nr 3 a – Pakiet II

5. Rodzaj zamówienia- dostawa

 

6. Wymagania dotyczące płatności: minimalny wymagany termin płatności to 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT- Pakiet I i II 

III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.)

b) okres gwarancji na ambulans  bez limitu kilometrów: 10 % (max. 10 pkt.)

c) parametry techniczne: 30 % (max. 30 pkt) 

  c) Termin związania ofertą - 60 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

 2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

  3.Termin składania ofert: 02.07.2018 r. godz. 10.00

  4.Termin otwarcia ofert: 02.07.2018 r. godz. 10.15

 5.Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

6. Termin dostawy: do 90 dni od daty podpisania umowy. 

7.Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. W niniejszym postępowaniu występują 2 części ( Pakiety).

8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

11.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. UWAGA!!!! 

12 ZAMAWIAJĄCY WYMAGA W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WPŁACENIA WADIUM - wiecej informacji w SIWZ 

13. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 

14.Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału

 1. w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

 

Ad. 1 a)

W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. (Dotyczy Pakietu I i II)

Ad. 1 b)

W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca składający ofertę wykaże:

 • W przypadku składania ofert do Części I (pakietu):  Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 700.000 zł
 • W przypadku składania ofert do Części II (pakietu):  Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł 
 • Ad. 1 c)

  W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże:

   Wykonawca składający ofertę wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie:

  • W przypadku składania ofert do Części I ( pakietu ) : minimum 2 dostawy polegające na dostawie ambulansów, na kwotę nie mniejszą niż 700.000 zł brutto każda.  
  • W przypadku składania ofert do Części II ( pakietu) :minimum 2 dostawy polegające na dostawie ambulansów, na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł brutto każda
 •  
 •  
  • 15. Ze względu na ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  niniejsze  umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Ogłoszenie o zamówieniu:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218414-2018:TEXT:PL:HTML

Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek  WSPR ul. Poniatowskiego 4

W dniu 04-06-2018 r. zamieszczono ( w pliku poniżej) zmodyfikowaną treść SIWZ, w której zawarto informację o RODO i przekazaniu JEDZ w formie elektronicznej 

Ponadto Zamawiający zmienia termin składania ofert na : 

17.07.2018 r. godz 10;00

Otwarcie ofert: 17.07.2018 r. godz: 10.15 

Termin wniesienia wadium: 17.07.2018 r. godz: 10:00 

W dniu 09-07-2018 roku w pliku poniżej Zamawiający zamieścił "wyjaśnienie treści siwz"

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 10.07.2018 r:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpowierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez

Zamawiającego w realizacji zamówienia publicznego tym podmiotom/ osobom trzecim, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia np. podwykonawcą ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z niniejszym odpowiedź  Zamawiającego z dnia 10.07.2018 r. zastępuje odpowiedź na pytanie nr 42 pkt. 1 ( identyczne jak wyżej)  z dnia 09.07.2018 rok .

 

W dniu 13-07-2018 rok w pliku poniżej Zamawiający zamieścił "wyjaśnienie treści SIWZ"

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 13.07.2018 r.

W związku z powyższym:

Zamawiający zmienia termin składania ofert:

Termin składania ofert: 19.07.2018 r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 19.07.2018 r. godz. 12.15 

Termin wniesienia wadium: 19.07.2018 r. godz. 12.00

Miejsce składania ofert bez zmian.

W dniu 19.07.2018 rok Zamawiający udostępnił w pliku poniżej

informacje z otwarcia ofert.