PN ZP-DT/05/2018 Na zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z remontem i adaptacją pomieszczeń dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn zm.)
 
 Na zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z remontem  i adaptacją pomieszczeń dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

 w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

 IDane o Zamawiającym

Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

Osoby upoważnione do udzielania informacji:

Grzegorz Zięba – Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

Michał Choma –  St. Referent Działu Techniczno-Eksploatacyjnego;

tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90  ,  adres e mail: tech@wspr.pl

Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35 

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem, systemem RIS/PACS, remontem i adaptacją pomieszczeń dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zestawienie parametrów techniczno- eksploatacyjnych – załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie będący aparatem „ demo”, wyprodukowany nie wcześniej niż 2018 r., musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń rekondycjonowanych. Dostarczone urządzenia muszą być wolne od wszelkich wad fizycznych
( konstrukcyjnych) i prawnych.  Ponadto Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem realizacji zamówienia tj. pomieszczeniami przeznaczonymi na montaż diagnostycznej aparatury medycznej oraz posadowienia systemu zgodnie z standardami dla tego typu pracowni RTG.

3. Klasyfikacja zamówienia wg wspólnego słownika zamówień ( CPV) :

33.10.00.00 – 1 urządzenia medyczne

33.11.10. 00 – 1 aparatura rentgenowska

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

10. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WPŁACENIA WADIUM - wiecej informacji w SIWZ 

11. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 

12.Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp)

b) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13- 23  oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp

2.1 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, Zamawiający będzie rozpatrywał:

 •    w zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia                       o spełnieniu warunków.
 •    w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków oraz  warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca składający ofertę wykaże, że:

 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł

 •    W zakresie warunku dotyczącego  zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków oraz warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca składający ofertę wykaże, że:

 

, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie: minimum 2 dostawy polegające na dostawie cyfrowych aparatów RTG , na kwotę nie mniejszą niż 600.000 zł brutto każda.  

13. Ze względu na ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  niniejsze  umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty zł: 50 % ( max 50 pkt.)

b) okres gwarancji i rękojmi ponad termin ustawowy: 10 % ( max 10 pkt.)

c) jakość tj. parametry dodatkowe: 35 % ( max 35 pkt.)

d) okres realizacji prac adaptacyjnych i montażowo-remontowych związanych wyłączeniem pracowni z udzielania świadczeń wraz z dostawą i uruchomieniem cyfrowego aparatu RTG -5 % ( max 5 pkt.)  

INNE: 

 Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

 2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

  3.Termin składania ofert: 06.06.2018 r. godz. 10.00

  4.Termin otwarcia ofert: 06.06.2018 r. godz. 10.15

 5.Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 45.

6. Termin dostawy: do 90 dni od daty podpisania umowy. 

7. Termin płatności: Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy po  jego protokolarnym odbiorze bez zastrzeżeń w terminie ( 2 faktury VAT) :

a) prace adaptacyjne i modernizacyjne pomieszczeń celem ich dostosowania do potrzeb wraz
 z montażem aparatu – do 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT;

b) zakup, szkolenie, dostawa aparatu RTG wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem
 i oprogramowaniem  – do 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Ogłoszenie o zamówieniu:

 

UWAGA!!!!

ZMIANA 28.05.2018 r. :

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm); Zamawiający wprowadza następujące zmiany :

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej która odbędzie w dniach 25-04.06.2018 r. od godz. 07.00 – 14.00 celem powzięcia informacji dotyczących zakresu prac. Wizja po uzgodnieniu z kierownikiem Działu Techniczno-Eksploatacyjnego – panem Grzegorzem Zięba, tel. ( 017 8526351); 

Dokumentacja projektowa tj. przedmiar, rzuty parteru oraz wytyczne branżowe umieszczono w plikach poniżej 

W/w zmiana wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu  związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień: 08.06.2018 r. godz. 10;00

Termin otawrcia ofert: 08.06.2018 r. godzina 10.15

Termin wniesienia wadium: 08.06.2018 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/bec4bcb3-f411-4e1b-9d68-d339c4d982b9

Pozostałe wymagania bez zmian 

W dniu 29.05.2018 r. odbyła się wizja lokalna dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - protokół z przeprowadzonej wizji w zamieszczonym pliku poniżej. 

W dniu 01.06.2018r. odbyła się wizja lokalna dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego - protokół z przeprowadzonej wizji w zamieszczonym pliku poniżej 

UWAGA ZMIANA 04-06-2018 r. : 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień: 14.06.2018 r. godz. 10;00

Termin otawrcia ofert: 14.06.2018 r. godzina 10.15

 

Termin wniesienia wadium: 14.06.2018 r. godz. 10:00

Ponadto Zamawiający w dniu 04-06-2018 r. udostępnił w pliku poniżej aktualny wzór umowy powierzenia przetwarzania danych - załącznik nr 10 do SIWZ  jak również aktualny wzór formularza ofertowego tj. załącznik nr 1 do SIWZ 

W SIWZ ROZDZIALE XIX INNE Zamawiajacy dopisuje  pkt. 19 który otrzymuje następujące brzmienie: 

19. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Poniatowskiego 4; 35-026 Rzeszów tel: 852 62 53; e-mail: wspr@wspr.pl
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie jest Pan Łukasz Hudzik: tel: 721 591 911 e-mail: rodo@wspr.pl  *;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  ZP-DT/05/2018prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04-06-2018: 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/50ec16ba-d954-4c0a-8f5a-1808b1bb53b4

UWAGA ZMIANA 11-06-2018 r. : 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień: 19.06.2018 r. godz. 10;00

Termin otawrcia ofert: 19.06.2018 r. godzina 10.15

Termin wniesienia wadium: 19.06.2018 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11-06-2018 r. 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/864a1220-e8d7-4ef2-881e-6a5073310180

UWAGA ZMIANA 15- 06-2018r. :

Zamawiający w dniu 15.06.2018 r. udostępnił "wyjaśnienie treści SIWZ" ze względu na 

ilość zadanych pytań przez Wykonawców : 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień: 20.06.2018 r. godz. 10;00

Termin otawrcia ofert: 20.06.2018 r. godzina 10.15

Termin wniesienia wadium: 20.06.2018 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15-06-2018 r. 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/7b4f457c-ef58-4525-974f-319db37913e5

 

 
Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek  WSPR ul. Poniatowskiego 4