Przetarg nieograniczony NA Rozbudowę i wyposażenie Oddziału Opieki Paliatywno- Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn zm.) NA Rozbudowę i wyposażenie Oddziału Opieki Paliatywno- Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i wyposażenie Oddziału Opieki Paliatywno- Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części ( pakiety). 2. Zakres realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia: a) Budowa zewnętrznej windy osobowo- towarowej – Pakiet I b) Budowa pomieszczenia pro morte – Pakiet II c) Rozbudowa zaplecza kuchennego, rozbudowa i modernizacja łazienki, rozbudowa pomieszczeń na III piętrze budynku, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń na II piętrze budynku ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów – Pakiet III 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów stanowi dokumentacja projektowa (jeśli dotyczy) oraz dołączone do niniejszej SIWZ przedmiary – załączniki nr 10,11,12,13 jak również szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1a – Pakiet I ,1b- Pakiet II,1c- Pakiet III. 4. Roboty budowlane oraz remontowo- modernizacyjne będą prowadzone w czynnym obiekcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Poniatowskiego 4, w związku z tym Wykonawca zapewnia: a) Wykonywanie robót bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposób niedezorganizujący prace na terenie obiektu; b) Wykonywanie robót powodujących hałas ( kucie, wiercenie, szlifowanie) w godzinach ustalonych z Zamawiającym; c) Bieżące usuwanie gruzu z terenu wykonywanych prac oraz sprzątanie. 5. Wykonawca zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Znak postępowania: ZP-DT/10/2018 r. 7. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane 8. Załączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią samodzielnej podstawy do wyceny. Powinny być brane pod uwagę z całością załączonej dokumentacji. 9. Wymagania dotyczące płatności: wymagany termin płatności dla każdego pakietu to: do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15. Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; II TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Pakiet I: Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w ofercie – nie dłuższym niż do 15 grudnia 2018 r. 2. Pakiet II: Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w ofercie – nie dłuższym niż do 15 grudnia 2018 r. 3. Pakiet III: Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w ofercie – nie dłuższym niż do 15 grudnia 2018 r. III Wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ze względu na obszerność a także ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego- szczegółowy opis warunków w postępowaniu umieszczono w SIWZ Wykluczenie Wykonawcy z postępowania (PAKIET I, II, III) : 2.1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: i. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia ( art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp); ii. Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13- 23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ); Ze względu na obszerność a także ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego- szczegółowy opis podstaw wykluczenia umieszczono w SIWZ IV Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: . Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdym z Pakietów ( części) Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.) b) przedłużenie terminu gwarancji i rękojmi : 40 % ( max. 40 pkt.) V INNE: 1 Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert. 2.Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro) 3.Termin składania ofert: 24.10.2018 r. godz. 10.00 4.Termin otwarcia ofert: 24.10.2018 r. godz. 10.15 5. Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 45. 6. Wadium - nie wymagane 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy- nie wymagane ogłoszenie o zamówieniu nr https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ae80199e-5fb9-... Pozostałe wymagania opisano w Siwz którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul Poniatowskiego 4

UWAGA ZMIANA 19.10.2018 r. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm); Zamawiający wprowadza następujące zmiany : Na stronie internetowej Zamawiającego jest : " I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Pakiet I: Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w ofercie – nie dłuższym niż do 15 grudnia 2018 r. 2. Pakiet II: Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w ofercie – nie dłuższym niż do 15 grudnia 2018 r. 3. Pakiet III: Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w ofercie – nie dłuższym niż do 15 grudnia 2018 r." Powinno być: " I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Pakiet I: Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w ofercie – nie dłuższym niż do 14 grudnia 2018 r. 2. Pakiet II: Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w ofercie – nie dłuższym niż do 14 grudnia 2018 r. 3. Pakiet III: Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w ofercie – nie dłuższym niż do 14 grudnia 2018 r. " Załącznik nr 1 b pkt. 15 jest : " 15. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 3 osoby ( słownie: trzy) osoby powinny być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 & 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. * art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r.- Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca- do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganego zatrudnienia opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr….. do SIWZ. A. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Liczba zatrudnionych osób ma wynosić min. 3 osoby. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia; B. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą prac ogólnobudowlanych. C. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań i sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: • Przedmiot umowy będzie świadczony przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności ogólnobudowlane w trakcie realizacji zamówienia, • Wykaz pracowników, o którym mowa powyżej winien być okazywany przez kierownika budowy na każde żądanie inspektora nadzoru lub/ i innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem naliczania kar umownych. D. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: określone w wzorze umowy tj. załącznik nr …. do specyfikacji " powinno być : " 15. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 3 osoby ( słownie: trzy) osoby powinny być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 & 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. * art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r.- Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca- do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganego zatrudnienia opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6a do SIWZ. A. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Liczba zatrudnionych osób ma wynosić min. 3 osoby. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia; B. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą prac ogólnobudowlanych. C. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań i sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: • Przedmiot umowy będzie świadczony przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności ogólnobudowlane w trakcie realizacji zamówienia, • Wykaz pracowników, o którym mowa powyżej winien być okazywany przez kierownika budowy na każde żądanie inspektora nadzoru lub/ i innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem naliczania kar umownych. D. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: określone w wzorze umowy tj. załącznik nr 6a do specyfikacji " Załącznik nr 1c pkt. 14 jest : 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 2 osoby ( słownie: dwie) osoby powinny być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 & 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. * art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r.- Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca- do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganego zatrudnienia opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr….. do SIWZ. A. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Liczba zatrudnionych osób ma wynosić min. 3 osoby. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia; B. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą prac ogólnobudowlanych. C. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań i sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: Przedmiot umowy będzie świadczony przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności ogólnobudowlane w trakcie realizacji zamówienia, Wykaz pracowników, o którym mowa powyżej winien być okazywany przez kierownika budowy na każde żądanie inspektora nadzoru lub/ i innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem naliczania kar umownych. D. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: określone w wzorze umowy tj. załącznik nr …. do specyfikacji Powinno być : Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 2 osoby ( słownie: dwie) osoby powinny być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 & 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. * art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r.- Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca- do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganego zatrudnienia opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6b do SIWZ. A. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Liczba zatrudnionych osób ma wynosić min. 3 osoby. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia; B. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą prac ogólnobudowlanych. C. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań i sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: Przedmiot umowy będzie świadczony przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności ogólnobudowlane w trakcie realizacji zamówienia, Wykaz pracowników, o którym mowa powyżej winien być okazywany przez kierownika budowy na każde żądanie inspektora nadzoru lub/ i innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem naliczania kar umownych. D. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: określone w wzorze umowy tj. załącznik nr 6b do specyfikacji" Ponadto Zamawiający zamieścił na stronie internetowej 19.10.2018 r.: a) aktualny formularz ofertowy załącznik nr 1 b) aktualny projekt pro morte i zmodyfikowany przedmiar załącznik nr 12 c) szyb windy aktualny więcej informacji na stronie internetowej Zamawiającego w zamieszczonych plikach. W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania ofert. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień: 26.10.2018 r. godz. 10;00 Termin otwarcia ofert: 26.10.2018 r. godzina 10.15 Miejsce składania ofert: ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów ( II gie piętro) - Sekretariat Miejsce otwarcia ofert: ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów ( II gie piętro) - pokój 45 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19-10-2018 r.: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/528d6363-3f0c-4bf2-8600-597f04b2a321 Pozostałe wymagania opisano w Siwz którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul Poniatowskiego 4