Przetarg nieograniczony pt. Usługa przygotowania posiłków dla Oddziału Opieki Paliatywno- Hospicyjnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn zm.) 
 
na usługę przygotowania posiłków dla Oddziału Opieki Paliatywno- Hospicyjnej
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 
 

   I.   Dane o Zamawiającym : 

   Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
   35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

  Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

  Michał Choma –  st. referent Działu Technicznego

  tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

  Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

  II- Przedmiot Zamówienia : 

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci przygotowania posiłków (śniadanie/ obiad/ kolacja) w formie żywienia      podstawowego, diety łatwostrawnej, diety wątrobowej, diety cukrzycowej, diety płynnej i diety z ograniczoną ilością błonnika transportem  Zamawiającego- śniadanie/ obiad/ kolacja.  

  Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych:  CPV: 55321000-6

  III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.)

 

b) parametry dodatkowe 40 % ( max 40 pkt.)

  IV Termin wykonania zamówienia:

  a) Termin realizacji zamówienia –12 miesiący od dnia podpisania umowy.

  b) Termin płatności  - 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

  c) Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

 2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- Sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

  3.Termin składania ofert: 24.02.2017 r. godz.  10.00

  4.Termin otwarcia ofert: 24.02.2017 r. godz.  10.15

 

  5. Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

  Ogłoszenie o zamówieniu:

  http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=39ca0502-795a-4c07-b308-65e459...

 Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek  WSPR ul. Poniatowskiego 4

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia. 15.02.2017r. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:
1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia. 24.02.2017 r. godz. 10 na dzień 27.02.2017r.  godz. 10.
 
2. Zmianie ulega termin otwarcia ofer z dnia 24.02.2017r. godz. 10.15 na dzień 27.02.2017r. godz. 10.15
 
3. Zmianie ulega termin złożenia wadium było: "Wadium należy wnieść do dnia 24.02.2017r. do godz. 10 na " Wadium należy wnieść do dnia 27.02.2017r. do godz. 10.
 
4. Zmianie ulega zapis w załączniku nr 1 pkt. 5 " Należę/Nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23) ustawy Pzp.( właściwe podkreślić) 
CAŁKOWITE WYKREŚLENIE W/W zdania z załącznika nr 1. 
 
5. Zmianie ulega zapis w rozdziale VI "VI b Do oferty Wykonawca składa również:"

6.Kserokopie Decyzji wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi dopuszczający prowadzenie działalności gastronomicznej w miejscu przygotowania posiłków.

7. Oświadczenie i kserokopię certyfikatu jakości ISO 9001; 2008.

8. Oświadczenie, że w zakresie swojej działalności Wykonawca świadczy usługi żywienia pacjentów/ cateringowe/ lub tożsame.

9. Oświadczenie, że Wykonawca będzie świadczyć usługi zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 
Treśc zapisu po zmianie:
  
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy PZP
 

6. Kserokopie Decyzji wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi dopuszczający prowadzenie działalności gastronomicznej w miejscu przygotowania posiłków.

7. Oświadczenie i kserokopię certyfikatu jakości ISO 9001; 2008.

8. Oświadczenie, że w zakresie swojej działalności Wykonawca świadczy usługi żywienia pacjentów/ cateringowe/ lub tożsame.

9. Oświadczenie, że Wykonawca będzie świadczyć usługi zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zmianie ulega zapis w rozdziale VI: "Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5:

Nie dotyczy"

TREŚĆ ZAPISU PO ZMIANIE: 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert. 

W/W zmiana SIWZ wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówienia i tym samym wydłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

Informujemy wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamiszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "Ogłoszenia o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu" a w dalszym ciągu zamieszczeniu tej informacji na stronie internetowej: www.wspr.pl 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA POD LINKIEM PONIŻEJ:

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=4553371f-afd4-4b73-9226-5256a2...