sukcesywna dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn zm.)

sukcesywną dostawę części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,

Dane o Zamawiającym: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 35 - 026 Rzeszów ul. Poniatowskiego 4 ; tel. (0~17) 85 26 253 Osoby upoważnione do udzielania informacji: Grzegorz Zięba – Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, tel 1785 26 351, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47 Krzysztof Jarząb – Kierownik Działu Transportu tel. 017 866 13 30 fax 017 852 51 90 , adres e mail: tech@wspr.pl Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: .

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych, fabrycznie nowych- określonych szczegółowo w załączniku nr 3 do SIWZ. Ilość zamawianych części oraz materiałów eksploatacyjnych zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 34 30 00 00-0 i 34 35 11 00-3. 2.

1.Wykonawca gwarantuje, iż oferowane przez niego części zamienne do samochodów będących przedmiotem zamówienia spełniają parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.

2. Wykonawca zapewnia, że oferowane części zamienne oraz materiały eksploatacyjne są fabrycznie nowe i sprawne.

3. Wykonawca na swoje ryzyko i własny koszt dostarczać będzie oferowany towar w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. ul. Wyzwolenia 4 Rzeszów.

4. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

10. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7

11.Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu; b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

12. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp) b) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13- 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp 2.1 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13. W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, Zamawiający będzie rozpatrywał: w zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków oraz warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca składający ofertę wykaże, że: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków oraz warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca składający ofertę wykaże, że:. Ze względu na ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA niniejsze umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.)

b) zwiększenie gwarancji na dostarczone części 10% (max 10 pkt)

c) warunki płatności 10 % ( max 10 pkt) d)

d) czas dostawy przedmiotów zamówienia 20 % ( max 20 pkt)

14 Termin związania ofertą - 30 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

15.Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro)

16.Termin składania ofert: 27.08.2018 r. godz. 10.00

17.Termin otwarcia ofert: 27.08.2018 r. godz. 10.15

18.Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 45.

ogłoszenie o zamówieniu nr 604572-N-2018 z dnia 2018-08-14 r. :

Pozostałe wymagania opisano w Siwz którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul Poniatowskiego 4

UWAGA!!!

W DNIU 07;09;2018 r. dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia :

               W/w zmiana wpływa na zmianę treści ogłószenia o zamówieniu  w zwiazku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania ofert.

Termin składania ofert: 18.09.2018 r. godz. 10.00 Termin otwarcia ofert: 11.09.2018 r. godz. 10.15 Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro) Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 45. Aktualna zmodyfikowana Siwz znajduje się w pliku Siwz części 29.08.2018r

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c2e91a63-1b72-4349-9706-1c01d86c6039

 

                                                                                          UWAGA!!! W DNIU 07;09;2018 r. dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia :

       W/w zmiana wpływa na zmianę treści ogłószenia o zamówieniu w zwiazku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania ofert. Termin     składania ofert: 19.09.2018 r. godz. 10.00 Termin otwarcia ofert: 19.09.2018 r. godz. 10.15 Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego ul.  Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro) Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 45.  pozostałe wymagania bez zmian.

               Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia bzp:

               https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/efba5f86-035b-4ce8-8d34-0dfeb3a6808e

     UWAGA!!! W DNIU 17;09;2018 r. dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : W/w zmiana wpływa na zmianę treści ogłószenia o zamówieniu w   zwiazku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania ofert.

                      Termin składania ofert: 21.09.2018 r. godz. 10.00 Termin otwarcia ofert:  21.09.2018 r. godz. 10.15

             Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów- sekretariat WSPR ( II-gie piętro) Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 45. pozostałe wymagania bez zmian.

         Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia bzp:

         https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/0b1222c3-c005-4a15-83fb-b63dfab21dcb