ZAKUP I DOSTAWA 4 SZT. RESPIRATORÓW

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164) 
 
NA ZAKUP i DOSTAWĘ 4 szt. respiratorów

 

I    Dane o Zamawiającym

Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

Osoby upoważnione do udzielania informacji:

Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

Michał Choma –  st. referent Działu Technicznego

Halina Leśniak - pielęgniarka koordynująca

tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

 

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa respiratorów (Kod CPV 44611200-8) - 4 szt. na wyposażenie ambulansów ratunkowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Parametry sprzętu zostały szczegółowo opisane w zał. nr 3 stanowiącą specyfikację techniczną do SIWZ. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie straszy niż 2015, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego w ilości:

- 4 szt. respiratorów

2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV

Opis

33190000-8

różne urządzenia i produkty medyczne

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi określa załącznik nr 3 do SIWZ.

 

III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena oferty- 90 % 

Czas dostawy- 10 %

IV Termin wykonania zamówienia:
 

a)Termin realizacji zamówienia - Czas dostawy respiratorów (4 szt.) tj. termin przekazania kompletnie wyposażonego sprzętu Zamawiającemu maksymalnie do 30 dni od daty podpisania umowy.

 

b) Termin płatności min. 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Sprzęt z kompletnym wyposażeniem powinien posiadać atesty stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski i UE.

 

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie  wykluczeni na podstawie art.22 pkt 1 i art.24 pkt.  1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  oraz  spełniają i akceptują wymagania określone w  SIWZ. 

2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego- Sekretariat WSPR, pok. 43.

3.Termin składania ofert: 16.06.2016 r. godz.  10.00

4.Termin otwarcia ofert: 16.06.2016 r. godz.  10.15

5. Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 4 szt. respiratorów

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator marki Smith’s Medical przeznaczony do wentylacji dorosłych, jak i dzieci powyżej 10kg masy ciała, częstości oddechowej w zakresie od 1 do 25odd/min, objętości oddechowej w zakresie od 150 do 1050 ml oraz ze stałym przepływem 11-32 L/min? Proponowane parametry są wystarczające do poprawnej wentylacji pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 60 dni? Zaproponowany termin pozwoli na ściągnięcie fabrycznie nowego i wysokiej jakości produktu marki Smith’s Medical?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia opisanej pozycji 2. przewiduje złożenie oferty na respirator przeznaczony do wentylacji pacjentów dorosłych i dzieci o wadze ciała powyżej 10 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia opisanej pozycji 7. przewiduje złożenie oferty na respirator z częstością oddechową w zakresie 1-25 odd/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia opisanej pozycji 8. przewiduje złożenie oferty na respirator z objętością oddechową w zakresie 150-1050 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia opisanej pozycji 10. przewiduje złożenie oferty na respirator o stałym przepływie 11-32 L/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator renomowanego europejskiego producenta charakteryzujący się następującymi parametrami:

·       Zasilanie pneumatyczno – bateryjne

·       Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg

·       Dostosowany do pracy z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu przy ciśnieniu zakresie od  2,7 do 6 bar,

·       Wyposażony w przewodnik głosowy w języku polskim prowadzący użytkownika przez wszystkie etapy wentylacji

·       Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora

·       Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV i tryb wentylacji „na żądanie” ( Demand)

·       Możliwość wentylacji zarówno przez maskę jak i przez rurkę intubacyjną

·       Tryb CPR w postaci przewodnika resuscytacji z metronomem ucisków zgodny z algorytmem BLS wg ERC

·       Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie CPR bezpośrednio przy masce do wentylacji z zabezpieczeniem przed podaniem zbyt dużej objętości oddechowej

·       Zintegrowana regulacja częstotliwości oddechowa 10-25 odd /min i objętości oddechowej 65-950 ml pojedynczego oddechu zgodna z wytycznymi ERC

·       Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika

·       Możliwość ustawienia ciśnienia wentylacji na poziomie 20 i 45 mbar

·       Wentylacja 100% tlenem

·       Waga respiratora ok. 0,6 kg

·       Temperatura pracy: - 18 do + 60 ˚C

·       IP 54

·       Akustyczne i świetlne alarmy informujące o rozłączeniu przewodu pacjenta, spadku ciśnienia tlenu poniżej 2,7 bar, rozładowaniu baterii, przekroczeniu maksymalnego ciśnienia wentylacji

·       Czas pracy baterii min 2 lata

·       Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pozostałe wymagania opisano w siwz, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie  pok. 43,    budynek ul. Poniatowskiego 4
 
 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie działając na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, że unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup             i dostawę 4 szt. respiratorów z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ( art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp).
Pliki do pobrania: