ZAKUP I DOSTAWA 4 SZT. RESPIRATORÓW - PAKIET I ORAZ 2 SZT. DEFIBRYLATORÓW - PAKIET II DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164) 
 
na zakup i dostawę 4 szt. respiratorów- Pakiet I oraz 2 szt. defibrylatorów- Pakiet II
dla  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 
 
 
 

Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

Osoby upoważnione do udzielania informacji:

Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 4

Michał Choma –  st. referent Działu Technicznego

Halina Leśniak - pielęgniarka koordynująca 

tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

PAKIET I:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i  dostawa respiratorów (Kod CPV 44611200-8) - 4 szt. na wyposażenie ambulansów ratunkowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Parametry sprzętu zostały szczegółowo opisane w zał. nr 3 (Pakiet I) stanowiącą specyfikację techniczną do SIWZ. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie straszy niż 2015, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej.  

PAKIET II:

 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa defibrylatorów (Kod CPV 33182100-0) – 2 szt. na wyposażenie ambulansów ratunkowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie. Parametry techniczne sprzętu zostały określone w zał. nr 3a (Pakiet II) stanowiący specyfikację techniczną do SIWZ. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2015, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone
w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej.   

PAKIET I i II : Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego w ilości:

- 4 szt. respiratorów

 

- 2 szt. defibrylatorów1.Przedmiotem zamówienia 

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV

Opis

33190000-8

różne urządzenia i produkty medyczne

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi w PAKIECIE I i PAKIECIE II określa załącznik nr 3 i 3a do SIWZ.

II Kryteria wyboru ofert

 CENA- 90 %

 CZAS DOSTAWY -10 %

IV Termin wykonania zamówienia:
 

a)Termin realizacji zamówienia

PAKIET I:

1. Czas dostawy respiratorów (4 szt.) tj. termin przekazania kompletnie wyposażonego sprzętu  Zamawiającemu w terminie maksymalnie do 60 dni od daty podpisania umowy.

PAKIET II:

2. Czas dostawy  defibrylatorów (2 szt.) tj. termin przekazania kompletnie wyposażonego sprzętu Zamawiającemu w terminie maksymalnie do 60 dni od daty podpisania umowy.

Sprzęt z kompletnym wyposażeniem (dotyczy PAKIET I i II) powinien posiadać atesty stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski. 

 

b) Termin płatności min. 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie Art.22 pkt 1 i Art.24 pkt.  1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  oraz  spełniają i akceptują wymagania określone w  SIWZ. 

2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego- Sekretariat WSPR pok. 43.

3.Termin składania ofert: 20.05.2016 r. godz. 12.00

4.Termin otwarcia ofert: 20.05.2016 r. godz. 12.15

5. Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4  pok. nr 47.

Pozostałe wymagania opisano w siwz, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie  pok. 43,    budynek ul. Poniatowskiego 4

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego

na zakup i dostawę 4 szt. respiratorów – Pakiet I i 2 szt. defibrylatorów – Pakiet II

PAKIET II

Pytanie 1

 Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK15 z zakresem częstotliwości impulsów prądu stymulacji przezskórnej od 40 do 170 impulsów na minutę? Podana różnica nie ma znaczenia terapeutycznego.

Odpowiedź: TAK

 Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK15 tylko z zasilaniem akumulatorowym, oraz z ładowaniem akumulatorów za pomocą ładowarki dwustanowiskowej z sieci 230V AC i 12V DC?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej  klasy  defibrylator produkcji niemieckiej  o zakresie  wzmocnienia sygnału  EKG 5, 10, 15, 20, 30 mm/mV?

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zasilaniem akumulatorowym NiMH bez efektu pamięci z czasem pracy 210 min, ponad 150 defibrylacji oraz czasem ładowania około 3 godzin?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem IPX4?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z funkcją automatycznego testu po każdym włączeniu urządzenia z możliwością wydruku wyniku - urządzenie posiada wskaźnik gotowości do pracy widoczny nawet przy wyłączonym urządzeniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w łyżki defibrylacyjne wyposażone w przycisk defibrylacji, ładowania, drukowania oraz w wskaźnik poprawnego przyłożenie do ciała pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie techniczne.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator/monitor z  nowoczesnym systemem transmisji 12 odprowadzeniowego EKG z parametrami życiowymi, który działa na terenie europy i na terenie Polski, nie wymagający dodatkowych opłat z tytułu użytkowania?

Po stronie nadawcy wymagane jest posiadanie telefonu typu smartphone wyposażony w kartę SIM. Po stronie użytkownika niezbędne jest posiadanie tylko urządzenia odbiorczego typu komputer stacjonarny klasy PC, laptop, itp. Odbiór teletransmisji możemy wykonać w każdej chwili w każdym wskazanym miejscu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadał zakres defibrylacji półautomatycznej (AED) od 150 do 360 J dla osób dorosłych i 40 do 90 J dla dzieci - wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji programowane przez użytkownika w obu trybach? Oferowany sposób regulacji defibrylacji pozwala na defibrylację tak dorosłych jak również dzieci.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesnydefibrylator/monitor posiadał możliwość rozbudowy o moduły: temp, IBP, EtCO2 w siedzibie zamawiającego? Umożliwi to Zamawiającemu w przyszłości rozbudowę defibrylatora o dodatkowe wyposażenie zgodnie z potrzebami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor w trybie AED był wyposażony w asystenta pomagającego podczas AED wg wytycznych 2015 ERC za pomocą prostych animacji na ekranie defibrylatora i komend w j. polskim? Taki sposób przekazu w sposób jasny i precyzyjny prowadzi osobę ratującą przez cały schemat udzielania pierwszej pomocy. Wprowadza to wysoki standard i niezawodność w akcji ratunkowych eliminując ewentualne błędy i pomagając osobom niezdecydowanym lub nie posiadającym wiedzy z udzielania pierwszej pomocy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor był wyposażony w wskaźnik poprawności wykonywania częstotliwości ucisku klatki piersiowej bez dodatkowych czujników?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał

Pytanie 13:

Czy zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor był wyposażony w certyfikowany uchwyt karetkowy z systemem ładowaniem defibrylatora?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

PAKIET I

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator renomowanego europejskiego producenta charakteryzujący się następującymi parametrami

Zasilanie pneumatyczno – bateryjne

Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg

Dostosowany do  pracy z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu przy ciśnieniu zakresie od  2,7 do 6 bar

Wyposażony w przewodnik głosowy w języku polskim prowadzący użytkownika przez wszystkie etapy wentylacji

Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora

Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV i tryb wentylacji „na żądanie” ( Demand)

Możliwość wentylacji zarówno przez maskę jak i przez rurkę intubacyjną

Tryb CPR w postaci przewodnika resuscytacji z metronomem ucisków zgodny z algorytmem BLS wg ERC

Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie CPR bezpośrednio przy masce do wentylacji z zabezpieczeniem przed podaniem zbyt dużej objętości oddechowej

Zintegrowana regulacja częstotliwości oddechowa 10-25 odd /min i objętości oddechowej 65-950 ml pojedynczego oddechu zgodna z wytycznymi ERC

Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika

Możliwość ustawienia ciśnienia wentylacji na poziomie 20 i 45 mbar

Wentylacja 100% tlenem

Waga respiratora ok. 0,6 kg

Temperatura pracy: - 18 do + 60 ˚C

 IP 54

Akustyczne i świetlne alarmy  informujące o  rozłączeniu przewodu pacjenta, spadku ciśnienia  tlenu poniżej 2,7 bar, rozładowaniu baterii, przekroczeniu maksymalnego ciśnienia wentylacji

Czas pracy baterii min 2 lata

Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ