ZAKUP PALIWA

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164) 
 
Zakup paliwa
 
 

I    Dane o Zamawiającym : 

Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

Osoby upoważnione do udzielania informacji:

Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

Michał Choma –  st. referent Działu Technicznego

tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów samochodowych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na    stacji paliw Dostawcy.

 2.Stacja paliw czynna 24 h na dobę.

3.Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wszelkie normy stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski i UE oraz musi być zgodny z wymogami jakościowymi obowiązującymi według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia   2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058).

  4. Zamawiający zastrzega, że podane w załączniku nr 3 niniejszej SIWZ ilości litrów poszczególnych rodzajów paliwa są szacunkowe.      Zamawiający będzie sukcesywnie dokonywał zakupów odpowiednich ilości poszczególnych rodzajów paliwa na podstawie faktycznych potrzeb.  Zamawiający zastrzega, że wartość zamówienia może ulec zmianie.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV

Opis

09000000-3

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

 

   III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  Cena oferty- 90 % 

  Odległość stacji benzynowej od siedzby Zamawiającego- 10 % 

 

  IV Termin wykonania zamówienia:

  a) Termin realizacji zamówienia –24 miesiące od dnia podpisania umowy.

  b) Termin płatności  - 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

  c) Termin związania ofertą - 60 dni licząca od dnia upływu terminu składania ofert.

  1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie  wykluczeni na podstawie art.22 pkt 1 i art.24 pkt.  1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych      oraz  spełniają i akceptują wymagania określone w  SIWZ. 

  2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego- Sekretariat WSPR, pok. 43.

  3.Termin składania ofert: 14.09.2016 r. godz.  10.00

  4.Termin otwarcia ofert: 14.09.2016 r. godz.  10.15

  5. Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

 

Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie  pok. 43 budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NA ZAKUP PALIWA

 

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przy użyciu elektronicznych kart paliwowych wydanych przez Wykonawcę, jako narzędzia rejestrowania transakcji Zamawiającego?

Wykonawca wyda Zamawiającemu komplet kart wystawionych na numery rejestracyjne pojazdów (lub imienne lub na Okaziciela) i zabezpieczonych kodem PIN. Na stacji pracownik Zamawiającego potwierdza zakup kodem PIN i otrzymuje potwierdzenie w postaci kwitu WZ. Poprawne wprowadzenie kodu PIN stanowi potwierdzenie umocowania do zakupu w imieniu Zamawiającego.

Wykonawca wyda karty bezpłatnie, w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania niezbędnych informacji (wykazu pojazdów), oraz zapewni możliwość wydania kart dodatkowych / nowych / kolejnych również bezpłatnie.

Wykonawca na podstawie elektronicznego zapisu transakcji wystawia zbiorcze faktury VAT.

Zamawiający ma dodatkowo stały dostęp do prowadzonego rejestru transakcji za pośrednictwem konta internetowego (login i hasło zostanie przesłane po zawarciu umowy).

Jednocześnie, Wykonawca zapewnia, że powyższe rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na jakości ani koszt realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza realizacje zamówienia przy użyciu elektronicznych kart paliwowych, które będą wydane w dniu podpisania umowy oraz bezpłatnie bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją kart (dotyczy zablokowanie, kradzieży i zniszczenia).

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia z wykorzystaniem kart paliwowych dopuszcza rozliczenie równoważne do kart drogowych i asygnat (§4 umowy)?

Wykonawca na stacji wydaje potwierdzenie w postaci kwitu WZ zawierające m.in. numer rejestracyjny, numer karty, adres stacji, datę i godzinę, rodzaj kupionego paliwa, ilość oraz wartość brutto. Na fakturze Wykonawca umieszcza wykaz transakcji każdej karty ze wskazaniem m.in. miejsc transakcji, numerów kart, numerów rejestracyjnych, rodzaju kupionego paliwa, cen jednostkowych przed rabatem, cen jednostkowych po rabacie, wartości netto, brutto oraz stawki i kwoty VAT.

Ponad to, po zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych Wykonawca prześle Zamawiającemu wykaz transakcji ujętych na fakturze usystematyzowany według kolejności dat zakupu. Wykonawca zapewnia również wgląd do bieżących transakcji (jeszcze przed wystawianiem faktury) poprzez dedykowaną stronę internetową, do której login i hasło Zamawiający otrzyma po zawarciu umowy. W serwisie umieszczany jest dodatkowo obraz faktury (pdf.) oraz załączniki.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał aby na każdej karcie drogowej przyporządkowanej do danego samochodu był zamieszczony wpis co do ilości zatankowanego (zakupionego) paliwa w litrach wraz z pieczątką i podpisem pracownika stacji benzynowej. Zamawiający na karcie drogowej nie będzie wymagał cen jednostkowych oraz wielkości rabatów.
 

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość określenia dwóch okresów rozliczeniowych miesięcznie oraz doprecyzuje okresy rozliczeniowe w treści umowy?

Zamawiający nie wskazał częstotliwości wystawiania faktur, Wykonawca chcąc mieć pewność że spełni oczekiwania Zamawiającego proponuje wystawianie dwóch faktur miesięcznie, obejmujących okresy od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania dwóch faktur miesięcznie obejmujących okres od 1 go do 15 go dnia miesiąca oraz od 16 go do ostatniego dnia miesiąca włącznie. Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie tankowania wykonane w danym miesiącu były uwzględnione na fakturze z tego okresu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przenoszenia zakupionego paliwa na następny okres rozliczeniowy.

 

Pytanie nr 4

Zamawiający określił w §4 ust.4 umowy sposób określenia ceny jako cena jednostkowa netto obowiązująca na stacjach w dniu zakupu pomniejszona o stały upust. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację mając na uwadze, że ceny obowiązujące na stacjach są cenami brutto?

Wykonawca pragnie wyjaśnić, ze ceny obowiązujące na stacjach zostały już powiększone o podatek VAT i zaokrąglone. Naliczanie rabatu od cen jednostkowych netto powoduje zaniżenie podatku VAT należnego, a ponad to z uwagi na zaokrąglenia ceny brutto obowiązujące na stacjach sprowadzone do kwoty netto spowodują rozbieżność (przykład 4,30 brutto pomniejszone o VAT to 3,50 netto, ale 3,50 netto powiększone o 23% to już 4,31 zł brutto). Z uwagi na konieczność poprawnego rozliczenia podatku VAT Wykonawca prosi o modyfikację i proponuje:

Rozliczenia z tytułu niniejszej umowy będą następowały na podstawie rzeczywiście zakupionych przez Zamawiającego ilości paliwa według cen jednostkowych brutto obowiązujących na stacjach paliw Wykonawcy w dniu zakupu, pomniejszonych o stały upust cenowy w/w paliwa, w oparciu o wydawane potwierdzenia transakcji oraz wykaz transakcji umieszczony na fakturze”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga upustu wyrażonego w procentach od ceny jednostkowej brutto.
 

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający uaktualni wymagania jakościowe dla paliw w §6 ust.1 umowy?

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r., w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r., poz.1680)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na aktualny akt prawny.

 

Pytanie nr 6

Czy w odniesieniu do §6 ust.1 i 2 umowy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie postepowania reklamacyjnego?

Wykonawca pragnie wyjaśnić, że w przypadku wątpliwości co do jakości sprzedawanego paliwa Wykonawca udostępni świadectwo jakości danej dostawy wystawione przez akredytowane Laboratorium. Ponad to, Zamawiający ma możliwość samodzielnego pobrania próbek paliwa w obecności pracownika Wykonawcy i zlecenia badań w wybranym przez siebie akredytowanym laboratorium. Wykonawca pokryje koszty badania tylko, jeśli wyniki potwierdzą niespełnienie norm jakościowych. Wykonawca pokryje ponad to szkody spowodowane złą jakością paliw do wysokości udokumentowanej odpowiednimi fakturami (np. za naprawę).

W opinii Wykonawcy samo zakwestionowanie jakości paliw przez Zamawiającego nie powinno skutkować naliczeniem kary umownej bez potwierdzenia jej zasadności. Jednocześnie Wykonawca nie uchyla się od odpowiedzialności za sprzedaż paliwa złej jakości i pokryje powstałe koszty w tym koszty badań, jednak podstawa naliczenia kary umownej winna być poparta nie tylko stwierdzeniem Zamawiającego, a obiektywnym dowodem.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku zaistnienia wątpliwości zasadnych co do jakości paliwa będzie wymagał aby Wykonawca na swój koszt pokrył koszty powyższych badań i ewentualnych szkód.

 

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury (§5 ust.1 umowy)?

Wykonawca nie rejestruje daty wpływu faktury w siedzibie Zamawiającego, terminy odliczane od dnia doręczenia faktury nie są więc stosowane. Wykonawca proponuje termin powszechnie stosowany i odpowiednio długi, pozwalający na niezakłócony obieg faktury i realizację płatności – 21 dni od daty wystawienia faktury.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
 

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający doprecyzuje w formularzu cenowym jednostkę miary upustu?

Tabela formularza oraz zapisy SIWZ i umowy określają rabat wyrażony w procentach – w formularzu cenowym (pod tabelą) Zamawiający umieścił jednak informację o upuście ze wskazaniem „ ……..… zł”. Wykonawca zwraca się również z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w formularzu naliczania upustu od ceny jednostkowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga upustu wyrażonego w procentach od ceny jednostkowej brutto.

 

Pytanie nr 9

Zamawiający w treści SIWZ w wykazie wymaganych dokumentów wskazał m.in. „wypis z rejestru handlowego” oraz Informację z „Centralnego Rejestru Skazanych” – czy Zamawiający ma tu na myśli odpis z właściwego rejestru (KRS) oraz informacje z Krajowego Rejestru Karanego (§ 3. 1. Pkt. 2 i 5-7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013r. poz.231)?

Odpowiedź: TAK
 

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do umowy Regulaminu Sprzedaży Bezgotówkowej Wykonawcy i stosowania w kwestiach nieuregulowanych umową?

Odpowiedź: NIE
 

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur w formie elektronicznej w formacie PDF, polegającej na przesłaniu ich drogą mailową lub udostępnianiu ich na Portalu Internetowym Wykonawcy na indywidualnym koncie Klienta?

 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający wymaga faktury w formie papierowej.

 

Pytanie nr 12

Zamawiający w SIWZ w projekcie umowy § 4 pkt. 3 określił: Zbiorcza asygnata rozchodowa musi zawierać w szczególności:

 1. nazwę odbiorcy paliwa,

 2. cenę jednostkową brutto,

 3. datę wydania paliwa,

 4. nazwisko i imię pobierającego,

 5. nr karty drogowej,

 6. nr rejestracyjny pojazdu,

 7. ilość pobranego paliwa,

 8. wartość brutto pobranego paliwa,

 9. potwierdzenie pobierającego (podpis),

 10. podpis wydającego.

 

Czy Zamawiający dopuszcza aby zbiorcza asygnata rozchodowa (dokument WZ) zawierała:

 1. cenę jednostkową brutto,

 2. datę wydania paliwa,

 3. nr karty drogowej,

 4. nr rejestracyjny pojazdu,

 5. ilość pobranego paliwa,

 6. wartość brutto pobranego paliwa,

 7. potwierdzenie pobierającego (podpis),

 8. podpis wydającego

Wykonawca zaznacza że zbiorcza asygnata (dokument WZ) drukowana jest przez system stanowi wydruk z terminala potwierdzający dokonanie transakcji przy użyciu kary paliwowej zabezpieczonej kodem pin.

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zbiorcza asygnata rozchodowa (dokument WZ) zawierała:

 1. nazwę odbiorcy paliwa,

 2. cenę jednostkową brutto,

 3. datę wydania paliwa,

 4. nazwisko i imię pobierającego,

 5. nr karty drogowej,

 6. nr rejestracyjny pojazdu,

 7. ilość pobranego paliwa,

 8. wartość brutto pobranego paliwa,

 9. potwierdzenie pobierającego (podpis),

 10. podpis wydającego.

 

Pytanie nr 13

Zamawiający w SIWZ w projekcie umowy § 4 pkt. 4 określił: „Rozliczenia z tytułu niniejszej umowy będą następowały na podstawie rzeczywiście zakupionych przez Zamawiającego ilości paliwa według cen jednostkowych netto obowiązujących na stacjach paliw Wykonawcy w dniu zakupu, pomniejszonych o stały upust cenowy w/w paliwa, w oparciu o zbiorcze asygnaty rozchodowe załączone do faktur”

Czy Zamawiający dopuszcza aby do faktury było załączone zestawienie zbiorcze zawierające: nazwę produktu, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty, miejsce tankowania, datę i godzinę, ilość pobranego paliwa, cenę jednostkowa, cenę po rabacie, wartość brutto i netto?

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zbiorczej asygnaty rozchodowej załączonej do faktury zgodnie z danymi zawartymi we wzorze umowy. Zamawiający będzie wymagał ceny jednostkowej brutto pomniejszonej o rabat

 

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

*   0 zł netto za kartę nową,

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.),

* w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto?

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza realizacje zamówienia przy użyciu elektronicznych kart paliwowych, które będą wydane w dniu podpisania umowy oraz bezpłatnie bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją kart (dotyczy zablokowania, kradzieży i zniszczenia)

 

Pytanie nr 15

W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowanie paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?

 

Odpowiedź: Tak, jeżeli stacja paliw Wykonawcy znajduje się w takiej samej odległości (promieniu), jak to zostało określone w załączonej ofercie.

 

 

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

 

Odpowiedź: NIE

 

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia?

 

Odpowiedź: TAK

 

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w SIWZ i projekcie umowy:

- w SIWZ w par 5 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający dopuścił  możliwość terminu płatności 30 dni od daty wystawienia faktury, a za datę zapłaty uznanie konta bankowego Wykonawcy? Wykonawca nie ma możliwości rozliczania z terminem liczonym od daty otrzymania faktury.

Wobec powyższego Wykonawca umożliwia elektroniczną fakturę, tzw. e-fakturę,  która jest dostępna dla Zamawiającego niezwłocznie po jej wystawieniu (nie jest konieczne wydłużanie

terminu o dodatkowe dni), co też usprawni proces dostarczenia Państwu FV, nie jest wymagane podpisanie odrębnej umowy, wystarczy wyłącznie oświadczenie (e-faktura – rozwiązanie ekonomiczne, terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłki, dokument akceptowany przez Urząd Skarbowy, przyjazne środowisku naturalnemu, gwarancja stałego i natychmiastowego dostępu do dokumentacji finansowej, mailowe powiadomienia o możliwości pobrania faktur, brak konieczności doliczania do terminu płatności dodatkowych dni na czas otrzymania faktury);

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

- wprowadzony do projektu umowy zapis z par 1 ust. 2 nie powodował konieczności aneksowania umowy, a wyłącznie formy informowania Wykonawcy o zaistniałej zmianie?

 

Odpowiedź: Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wprowadzonych zmianach w wykazie pojazdów bez aneksowania umowy.

 

- par 3 ust.3 – słowa: „przy ustalaniu ceny każdorazowej sprzedaży” zmienić na słowa: ”do cen detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji”?

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

- par 4 ust. 1 – zmienić zapis, gdyż nie ma zastosowania u Wykonawcy przy użyciu kart paliwowych. W przypadku kart paliwowych podstawą do wydania paliwa na stacji paliw Wykonawcy jest karta paliwowa typu S lub typu K, a nie karta drogowa lub upoważnienie Zamawiającego. Propozycja zapisu: „Kierowca Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów na stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu wydania otrzymuje kierowca Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw Wykonawcy.”?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

 

- par 4 ust. 2 – zmienić zapis, gdyż nie ma zastosowania u Wykonawcy przy użyciu kart paliwowych. Propozycja zapisu: „…wystawienia dowodu wydania (wydruku z terminala) na wydane paliwo”?

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

- par 4 ust. 3 – propozycja zapisu: „Dowód wydania (wydruk z terminala) zawiera m.in.:

 • Dokładny adres stacji paliw

 • Nr karty, na którą dokonywana była transakcja

 • Nr rejestracyjny samochodu

 • Kwota do zapłaty

 • Ilość wydanego paliwa

 • Wartość wydanego paliwa (cena jednostkowa jest wskazana na załączniku do faktury)

 • Stan licznika (opcjonalnie)

 • Data i godzina transakcji;

 

Dowód wydania (wydruk z terminala) nie jest podpisywany przez kierowcę Zamawiającego ani przez pracownika stacji paliw Wykonawcy”?

Nie jest przeszkodą, aby mimo systemowego potwierdzenia poprawności transakcji, Zamawiający (kierowca Zamawiającego) podpisał swój egzemplarz wydruku;

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

- par 4 ust. 4 - zmienić zapis, gdyż nie ma zastosowania u Sprzedawcy przy użyciu kart paliwowych. Propozycja zapisu: "Rozliczenia z tytułu niniejszej umowy będą następowały na podstawie rzeczywiście zakupionych przez Zamawiającego ilości paliwa według cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, pomniejszonych o stały upust cenowy w/w paliwa, w oparciu o zbiorcze zestawienia transakcji dokonanych

w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego, załączone do faktur. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego."?

Zestawienie wystawionych dowodów wydania (wydruków z terminala) będzie podstawą do wystawienia faktur. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Do każdej faktury zostanie dołączone zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego. Zbiorcze zestawienie transakcji stanowiące załącznik do faktury zawierać będzie m.in.: datę pobrania paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto z dystrybutora w dniu tankowania, numer karty paliwowej, należny upust cenowy.

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zbiorczej asygnaty rozchodowej załączonej do faktury zgodnie z danymi zawartymi we wzorze umowy. Zamawiający będzie wymagał ceny jednostkowej brutto pomniejszonej o rabat.

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania dwóch faktur miesięcznie obejmujących okres od 1 go do 15 go dnia miesiąca oraz od 16 go do ostatniego dnia miesiąca włącznie. Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie tankowania wykonane w danym miesiącu były uwzględnione na fakturze z tego okresu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przenoszenia zakupionego paliwa na następny okres rozliczeniowy.

 

- par 5 ust. 2 – słowo „zwłoki”, zmienić na „opóźnienia”?

 

Odpowiedź: NIE

 

- § 6 ust.1 – zmienić zapis, gdyż obecnie obowiązującym aktem prawnym dot. wymagań jakościowych dla paliw ciekłych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z  dnia 23 października 2015 roku, poz. 1680)?

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na aktualny akt prawny.

 

- par 6 ust. 2 i 3 – dodać na końcu zdań „po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego, tj. uznaniu reklamacji”?

 

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na proponowany zapis jeżeli w przypadku zaistnienia zasadnych wątpliwości co do jakości paliwa Wykonawca na swój koszt pokryje koszty badań i ewentualnych szkód z tego tytułu.