ZP-DT/05/2019 NA DOSTAWĘ 3 szt. noszy wraz z transporterem do noszy głównych przeznaczonych do ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) ZP-DT/05/2019 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 2. Specyfikacja dostępna w pliku poniżej : www.wspr.pl 3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. noszy transportowych wraz z transporterem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ. 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 5. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca dostarczy 3 szt. noszy transportowych wraz transporterem w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ad. 1 a) W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Ad. 1 b) W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Ad. 1 c) W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. 2. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania: 2.1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: i. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia ( art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp); ii. Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13- 23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ); 2.2) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Pzp). 8. Wykaz oświadczen lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: zostały zawarte w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 10. Kryteria oceny ofert: a) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.) b) jakość tj. parametry techniczne: 40 % ( max 40 pkt.) 11. Termin składania ofert: 27.02.2019 r. godz. 10.00, Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów ( II gie piętro)- sekretariat czynny w godzinach 7.00 do 14.35, od poniedziałku do piątku. 12. Oferty winny być sporządzone w języku polskim 13. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni, licząca od dnia upływu terminu składania ofert. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji internetowej. 17. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 INNE: Ze względu na ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA niniejsze umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4 Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=faa7173a-b618-...

W dniu 19.02.2019 r. Zamawiający zmienił ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a WIęcej informacji pod linkiem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2632e205-ed4c-45e2-8c98-5f4c7d87a2d8

UWAGA!! ZMIANA: 19.02.2019 r. : W Specyfikacji w załączniku nr 5 pkt. 16 jest: Zestaw transportowy składający się z noszy głównych, transportera wielopoziomowego oraz mocowania- ma spełniać wymogi aktualnie obowiązujących norm PN-EN 1789 i PN-EN 1865 lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. oraz certyfikat zgodności z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 dla oferowanego zestawu ( nosze, transporter, mocowanie), instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry. Powinno być: Zestaw transportowy składający się z noszy głównych, transportera wielopoziomowego oraz mocowania- ma spełniać wymogi aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1865 lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. oraz certyfikat zgodności z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1865 dla oferowanego zestawu ( nosze, transporter, mocowanie), instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry. Załącznik nr 5 Transporter do noszy głównych pkt. 28 jest: Zestaw transportowy składający się z noszy głównych, transportera wielopoziomowego oraz mocowania- ma spełniać wymogi aktualnie obowiązującej normy PN EN 1789 i PN EN 1865 lub normy równoważnej w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania Na wezwanie Zamawiającego należy dostarczyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. oraz certyfikat zgodności z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789 oraz PN 1865 (lub równoważną) dla oferowanego zestawu ( nosze, transporter, mocowanie), oraz instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry. powinno być : powielono z pkt. 16 w związku z powyższym anuluje się pkt. 28 Zmiany wprowadzone w dniu 19.02.2019 r. są obowiązujące. Pozostałe wymagania pozostają bez zmian

LINK DO OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA==> https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/0c4cef7a-98d6-4428-a757-3a007d3bb9dc