ZP-DT/06/2019 Na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) ZP-DT/06/2019 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 2. Specyfikacja dostępna w pliku poniżej : www.wspr.pl 3. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 2. Postępowanie podzielone jest na 5 części ( pakietów): a) Pakiet I – dostawa defibrylatorów transportowych – 8 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. b) Pakiet II – dostawa pulsoksymetrów z kaponografem- 10 szt. i respiratorów transportowych- 8 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3a do SIWZ. c) Pakiet III – dostawa krzeseł z systemem płozowym – 8 szt., desek ortopedycznych – 8 szt., Płacht transportowych – 10 szt., Nosidełek transportowych – 10 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3b do SIWZ. d) Pakiet IV – dostawa plecaków reanimacyjnych – 8 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3c do SIWZ. e) Pakiet V – dostawa przenośnych ssaków elektrycznych – 10 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3d do SIWZ. 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 5. Termin wykonania zamówienia:Dotyczy pakietu I,II,III,IV,V : Wykonawca dostarczy zaoferowany sprzęt medyczny w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2019 r. 6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ad. 1 a) W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Ad. 1 b) W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Ad. 1 c) W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. 2. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania: 2.1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: i. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia ( art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp); ii. Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13- 23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ); 2.2) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Pzp). 8.Wykaz oświadczen lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: zostały zawarte w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w pliku poniżej oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.( z przyczyn technicznych tj. ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiający nie jest w stanie umieścić pełnej informacji w obecnym widoku) 9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. Informację na temat wadium zostały zawarte w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. 10. Kryteria oceny ofert: d) cena brutto oferty zł: 60 % ( max 60 pkt.) e) jakość tj. parametry techniczne: 40 % ( max 40 pkt.) 11. Termin składania ofert: 07.03.2019 r. godz. 10.00, Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów ( II gie piętro)- sekretariat czynny w godzinach 7.00 do 14.35, od poniedziałku do piątku.Termin otwarcia ofert: 07.03.2019 r. godz. 10.15 pok. 45 12. oferty winny być sporządzone w języku polskim 13.Termin związania ofertą: wynosi 30 dni, licząca od dnia upływu terminu składania ofert. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji internetowej. 17. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 INNE: Ze względu na ograniczone możliwości strony internetowej Zamawiającego WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA niniejsze umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą można pobrać ze strony internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4 Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6ef9d624-edf6-...

UWAGA!!!!

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp informuje że:

W załączniku nr 3a ( pakiet II) do SIWZ w jednym miejscu zaistniała omyłka.

W tytule jest:

ZESTAWIENIE PARAMTERÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH DOSTAWA 10 szt. pulsoksymetrów i 9 szt. respiratorów transportowych (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) ZP-DT/06/2019 W tytule powinno być: ZESTAWIENIE PARAMTERÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH DOSTAWA 10 szt. pulsoksymetrów i 8 szt. respiratorów transportowych (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) ZP-DT/06/2019 Zgodnie z wymaganiami SIWZ. Ponadto Zamawiający w pliku poniżej umieścił wyjasnienie tresci SIWZ

Uwaga!!!

W związku z zadanymi pytaniami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 05.03.2019 r. Zamawiający w pliku poniżej umieścił "wyjaśnienie treści siwz 2 zpdt062019"