MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC I PIERWSZEGO PIĘTRA W BUDYNKU WSPR W RZESZOWIE, UL. PONIATOWSKIEGO 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
Ogłasza przetarg nieograniczony organizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164) 
 

                                                                 modernizacja pomieszczeń piwnic i pierwszego piętra                                                                          w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

 

 

I    Dane o Zamawiającym : 

Wojewódzka   Stacja   Pogotowia   Ratunkowego  w  Rzeszowie
35 - 026  Rzeszów  ul.  Poniatowskiego  4 ; tel.  (0~17)  85 26 253

Osoby upoważnione do udzielania informacji:

Grzegorz Zięba – kierownik Działu Technicznego, 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47

Michał Choma –  st. referent Działu Technicznego

tel. 017 852 63 51 fax 017 852 51 90,  adres e-mail: tech@wspr.pl

Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń piwnic i pierwszego piętra w budynku  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4.

Modernizacja nastąpi w III etapach.

2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania został określony w dokumentacji technicznej oraz w załączonym przedmiarze robót.

3.Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót modernizacyjnych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć minimalne parametry materiałów wskazanych z nazwy.

4.  Zakres realizacji robót modernizacyjnych objętych przedmiotem zamówienia:

a) wykonanie drenażu – I etap

b)  modernizacja pomieszczeń piwnic w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie- II etap                            

c)  remont korytarza i pomieszczeń na pierwszym piętrze- III etap

 

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

  45000000-7 Roboty budowlane

  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

  45111300-1 Roboty rozbiórkowe

  45410000-4 Tynkowanie

  43124100-9 Drenaż

  45320000-6 Roboty izolacyjne

  45442100-8 Roboty malarskie

  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi określa dołączony przedmiar jako zał. nr 3.

 III Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 Cena oferty- 90 % 

 Okres rękojmi- 10 %

IV Termin wykonania zamówienia:
 

 a)Termin realizacji zamówienia - Wymagany termin realizacji robót dla wszystkich etapów: do dnia 31.10.2016 r. 

 

 b) Termin płatności - do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru i otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych częściowych  faktur VAT za poszczególne etapy wykonanych prac modernizacyjnych.  

 c) Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie  wykluczeni na podstawie art.22 pkt 1 i art.24 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  oraz  spełniają i akceptują wymagania określone w  SIWZ. 

2.Miejsce składania ofert: siedziba  Zamawiającego- Sekretariat WSPR, pok. 43.

3.Termin składania ofert: 10.08.2016 r. godz.  10.00

4.Termin otwarcia ofert: 10.08.2016 r. godz.  10.15

5. Miejsce otwarcia ofert: Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4, pok. 47.

Pozostałe wymagania opisano w SIWZ, którą  można pobrać ze strony  internetowej www.wspr.pl lub w sekretariacie  pok. 43,    budynek WSPR ul. Poniatowskiego 4

 

 

Załącznik 3 - przedmiar

Załącznik 9 Projekt budowlano-wykonawczy cz 1

Załącznik 9 Projekt budowlano-wykonawczy cz. 2

Załącznik 9 Projekt budowlano-wykonawczy cz. 3

Warunki techniczne cz 1

Warunki techniczne cz 2

SIWZ roboty budowlane