STATUT

Statut
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie
 
 
Rozdział I
Nazwa i siedziba
 
§ 1
 1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zwana dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
 2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041775.
 3. Zakład działa pod firmą „Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.
 4. Podmiotem tworzącym Zakład jest Województwo Podkarpackie.
 5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 6. Obszarem działania Zakładu jest Województwo Podkarpackie.
 7. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z pozostałej części kraju i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
§ 2
 
Siedzibą Zakładu jest miasto Rzeszów.
 
§ 3
 
Zakład działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”;
 2. niniejszego statutu;
 3. innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.
 
Rozdział II
Cele i zadania
 
§ 4
 
Zakład realizuje zadania samorządu województwa w zakresie ratownictwa medycznego promocji i ochrony zdrowia.
 
§ 5
 1. Podstawowym celem działania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego oraz promocję zdrowia. 
 2. Realizując cele określone w ust. 1, Zakład jednocześnie uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.
§ 6
 1. Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością:
  1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego;
  2) udzielanie stacjonarnych, i całodobowych świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności, w tym świadczeń szpitalnych;
  3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;
  4) współdziałanie w ramach siatki bezpieczeństwa Województwa Podkarpackiego z innymi podmiotami systemu ratownictwa;
  5) koordynowanie organizacji specjalistycznej opieki medycznej i transportu sanitarnego dla poszkodowanych w katastrofach masowych (w tym także poza Województwem Podkarpackim);
  6) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia;
  7) prowadzenie szkoleń z zakresu doraźnej pomocy medycznej przedlekarskiej i lekarskiej;
  8) uczestniczenie w kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób, w tym ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej;
 2. Zakład może organizować i prowadzić szkolenia dla innych podmiotów leczniczych w zakresie wykonywania zawodów medycznych, organizacji i pracy zarządzania w służbie zdrowia i prawa medycznego. 
 3. Zakład realizuje zadania obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony mienia.
 4. Zakład wykonuje inne, niż określone w ust. 1-3 zadania wynikające z odrębnych przepisów.
 5. W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z:
  1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
  2) stacjami sanitarno – epidemiologicznymi;
  3) organizacjami społecznymi;
  4) innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami;
  5) osobami fizycznymi;
  6) stowarzyszeniami;
  7) jednostkami samorządowymi;
  8) innymi niż wymienione w pkt 1-7 - w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.
§ 7
 1. Zakład może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla pacjenta oraz przebiegu leczenia działalność polegającą na:
  1) najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego;
  2) sterylizacji sprzętu medycznego;
  3) wykonywaniu badań technicznych pojazdów samochodowych;
 2. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych oraz udostępniać swoje mienie na ten cel innym jednostkom.
Rozdział III
Organy i struktura organizacyjna, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków Rady Społecznej
 
§ 8
 
Organami Zakładu są:
 1. Dyrektor;
 2. Rada Społeczna.
§ 9
 1. Dyrektor zarządza i kieruje Zakładem, a także reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
 3. Zarząd Województwa Podkarpackiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno-prawną.
 4. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez, wyrażonej w formie pisemnej, zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego.
 5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
 6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:
  1) Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa;
  2) Głównego Księgowego;
  3) Kierowników lub Koordynatorów bezpośrednio mu podległych komórek organizacyjnych
§ 10
 
Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
 1. organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami;
 2. należyte gospodarowanie mieniem Zakładu oraz mieniem Województwa Podkarpackiego przekazanym w użytkowanie Zakładowi;
 3. wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Zakładu.
§ 11
 
Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.
 
§ 12
 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Podkarpackiego oraz organem doradczym Dyrektora.
 2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.
 4. W skład Rady Społecznej wchodzi 7 osób, w tym:
  1) przewodniczący - Marszałek Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego wyznaczona;
  2) członek - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;
  3) członek - przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego, wybrany przez Rektora;
  4) członkowie - przedstawiciele wybrani przed Sejmik Województwa Podkarpackiego w liczbie 4 osób.
 5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 7. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Podkarpackiego.
§ 13
 1. Do zadań Rady Społecznej należy:
  1) przedstawianie Zarządowi Województwa Podkarpackiego wniosków i opinii w sprawach;
     a) 
  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
     b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
     c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
     d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem,
  2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach;
     a) 
  planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
     b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
     c) kredytów bankowych lub dotacji,
     d) podziału zysku,
     e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
     f) Regulaminu Organizacyjnego Zakładu,
  3) 
  dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
  4) 
  opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
  5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.
§ 14
 1. Zarząd Województwa Podkarpackiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:
  1) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady;
  3) odwołania członka przez podmiot delegujący daną osobę;
  4) nieprzestrzegania Regulaminu Rady Społecznej;
 2. Członkostwo w radzie wygasa z chwilą śmierci Członka Rady.
§ 15
 1. W skład Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie wchodzą następujące przedsiębiorstwa określone w załączniku nr 1 do Statutu:
  1) Ratownictwo Medyczne;
  2) Opieka Ambulatoryjna;
  3) Opieka Paliatywno-Hospicyjna.
 2. Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy określone w załączniku Nr 2 do Statutu.
 3. Schemat Organizacyjny Zakładu stanowi załącznik nr 3 do Statutu.
 4. Szegółową strukturę organizacyjną Zakładu, rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, a także inne kwestie przewidziane przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
 
§ 16
 1. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 17
 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
  1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
  2) z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, o której mowa w § 7 Statutu;
  3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
  4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
  5) będące środkami publicznymi na;
  a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
  b) remonty,
  c) inne niż określone w lit. a) inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
  d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
  f) realizację programów wieloletnich,
  g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
  6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.
§ 18
 
Wartość majątku Zakładu stanowią:
 1. fundusz założycielski;
 2. fundusz zakładu.
§ 19
 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Województwa Podkarpackiego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
 2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.
§ 20
 
 O podziale zysku decyduje Dyrektor Zakładu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
 
§ 21
 1. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego.
 2. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zakładu.
Rozdział V
Przepisy przejściowe i końcowe
 
§ 22
 
Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.
 
 
Załącznik nr 1 do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
 1. Ratownictwo Medyczne;
  1) Zespoły Ratownictwa Medycznego;
     a) Sekcja Organizacji Szkoleń
 2. Opieka Ambulatoryjna:
  1) Wyjazdowa Podstawowa Opieka Zdrowotna;
  2) Ambulatorium Stomatologiczne;
 3. Opieka Paliatywno-Hospicyjna:
  1) Kliniczny Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej;
  2) Poradnia Opieki Paliatywnej i Leczenia Bólu;
  3) Izba Przyjęć;
  2) Dział Farmacji Szpitalnej.
  3) Punkt Sterylizacyji.
Załącznik nr 2 do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
 
Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy:
 1. Dział Ekonomiczno-Finansowy.
 2. Dział Kadr i Spraw Socjalnych.
 3. Dział Techniczno-Eksploatacyjny.
  1) Sekcja Informatyki i Łączności;
 4. Dział Transportu.
  1) Stacja Kontroli Pojazdów.
 5. Radca Prawny.
 6. Sekretariat.
 7. Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością.
 8. Stanowisko do spraw BHP i PPOŻ.
 9. Stanowisko do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.
 10. Kapelan.
 11. Pielęgniarka Koordynująca.
  1) Sekcja Statystyki;
  2) Pielęgniarka Epidemiologiczna;
 12. Inspektor Ochrony Danych