loader image

Deklaracja dostępności

01 - background

Deklaracja dostępności strony internetowej WSPR Rzeszów

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej WSPR w Rzeszowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wspr.pl oraz hospicjumponiatowskiego.pl.

Statut pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

– strony nie zawierają opisów tekstowych dla obrazków

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-15.
Deklarację dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej  sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa wspr.pl spełnia wymagania w 93.4 %, a strona hospicjumponiatowskiego.pl spełnia wymagania
w 96.02%.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Sopel, adres poczty elektronicznej lsopel@wspr.pl oraz Wojciech Kus, adres poczty elektronicznej kus@wspr.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 852 62 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku od strony ul. Poniatowskiego 4 nie posiada podjazdu dla wózków, nie jest przystosowane dla osób z  niepełnosprawnością ruchową. Od strony parkingu WSPR Rzeszów jest możliwość podjazdu i wjazdu do budynku wózkiem.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Możliwość poruszania pomiędzy piętrami zapewniają dwie widny wewnętrzne. Korytarze, część toalet oraz pomieszczeń są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Budynek nie posiada pochylni dla wózków. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Wsparcie jest zapewnione przez pracownika Izby Przyjęć.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ma prawo wstępu osoba niepełnosprawna z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku jest wyposażenie go w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.  Możliwość wejścia do budynku WSPR z psem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Skip to content