loader image

Dokumentacja Medyczna

Udostępnianie Dokumentacji Medycznej

Dokumentację medyczną udostępnia się na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może zostać złożony w siedzibie WSPR w Rzeszowie ul. Poniatowskiego 4:
a) od poniedziałku do piątku w Dziale Statystyki WSPR w godzinach pracy działu tj. od 7:00 – 14:30;
b) po godzinach pracy Działu Statystyki, w tym w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy ( Dz. U. z 2015 r., poz. 90 t.j.) w Izbie Przyjęć WSPR.
W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wymagane dokumenty należy przesłać na adres statystyka@wspr.pl

Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja medyczna  udostępniana:
a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna – email);
e) na informatycznym nośniku danych(płytki CD, pendrive).
f) poprzez sporządzanie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w punkcie d lub e.
2. WSPR prowadzi wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej.
3. W przypadku wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej składanych bez osobistego kontaktu z pracownikami WSPR oraz w innej formie niż pisemna udostępnienie dokumentacji medycznej jest możliwe:
– z zastrzeżeniem osobistego odbioru przez pacjenta
– wysłania przesyłki poleconej na adres wnioskodawcy ujawniony w dokumentacji medycznej
– przesłanie zaszyfrowanej dokumentacji w formie elektronicznej pod wskazany adres poczty elektronicznej – email
Zaleca się, aby wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej został złożony na wzorze wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, odbiór dokumentacji medycznej został potwierdzony na wzorze potwierdzenia odbioru dokumentacji medycznej, upoważnienie do obioru dokumentacji medycznej zostało przedstawione na wzorze upoważnienia do wydania dokumentacji medycznej (F/PO11/01, F/PO11/02), które można pobrać w Dziale Statystyki WSPR, w Izbie Przyjęć WSPR lub na stronie internetowej WSPR.

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 17-852-64-30

 

Skip to content