loader image

Ochrona Danych Osobowych

Informacja dla pacjentów, którym udzielono świadczeń medycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) umieszczamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów (WSPR).
 
WSPR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pan Daniel Lampart, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych drogą mailową pod adresem: rodo@wspr.pl lub telefonicznie:739 002 162
 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach zdrowotnych, poprzez realizację zadań ustawowych i statutowych, do których należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikających z procesu leczenia i przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych to m.in.:
– art. 6 ust. 1 lit. c, d art. 9 ust. 2 lit. c, h – RODO;
– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
– Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
– Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielania świadczeń zdrowotnych.
 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in.: podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym
i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru 
i kontroli, zakładom ubezpieczeń, podmiot upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
 
Państwa dane przechowywane będą przez okres czasu wskazany w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych. Wnioski można przesłać na adres WSPR lub drogą mailową na adres Inspektora Ochrony Danych. 
 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystywaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu
w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedziba ul. Poniatowskiego 4, (WSPR) 35-026 Rzeszów.
2) WSPR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pan Daniel Lampart, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych drogą mailową pod adresem: rodo@wspr.pl lub telefonicznie: 739 002 162
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego:
 a) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WSPR, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez WSPR jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom, w tym pracownikom i gościom, przebywającym w lokalu oraz na terenie zarządzanym przez WSPR, oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieniu WSPR.
 b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu WSPR polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WSPR (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwieniu WSPR obrony przysługujących jej praw.
 c) w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli- podstawą przetwarzania jest konieczność wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679, polegającego na realizacji obowiązku wynikającego z art. 50a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 160 t.j. zpóźn. zm.)
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz WSPR w zakresie obsługi IT, sekretariatu.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 7 dni od dnia wizyty, a po tym okresie tylko jeżeli dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do prowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z wykryciem naruszenia bezpieczeństwa lub innego podobnego zdarzenia.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
8) Podanie danych jest wymagane przez WSPR w celu umożliwienia Pani/Panu wstępu do lokalu, w tym na teren objęty monitoringiem. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wstępu do lokalu WSPR.

Skip to content