loader image

Konkursy

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw  Lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie  

 1. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów

 

 

 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

ogłasza konkurs na stanowisko

ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

              ( zwanej w dalszej części ogłoszenia WSPR ).

 

Konkurs przeprowadza się w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 295 t.j. ) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz.U. z 2021 r. poz. 430 t.j.), Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U. z 2011 r. Nr 151, poz.896) oraz Regulamin Komisji Konkursowej.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba która posiada:

 

 1. Tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia
  w dziedzinie medycyny;

2.Wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;

3.Wiedzę w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych;

 1. Co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie;
 2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów.

 

 1. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:

 

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail;
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal);
 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu          wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. Oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko oraz zaakceptowaną przez kandydata klauzulę informacyjną.

 

 

 • Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

 

 1. Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu oferty do Zakładu) w zamkniętych kopertach na adres:

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów

 

 1. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotacje:

„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ”.

 

 1. Oferty należy składać w godzinach pracy Sekretariatu WSPR (ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów pokój nr 43) w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na stronie BIP podmiotu tworzącego oraz na stronie BIP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

 

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie można uzyskać do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 w Sekretariacie WSPR po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (17) 8526253 oraz mailowym wspr@wspr.pl

 1. Rozstrzygniecie konkursu

 

 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 30 dni od dnia w którym upływa termin zgłaszania ofert.
 2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora WSPR.
 3. Dokumenty, które wpłynął po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
 5. Kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu w terminie do 14 dniu od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.
 6. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w siedzibie WSPR w Rzeszowie podczas rozmów kwalifikacyjnych, o których terminie kandydaci poinformowani zostaną indywidualnie, przy czym rozpatrzenie powinno nastąpić do 30 dni, od upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych.

 

 1. Warunki pracy

 

Z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

Klauzula informacyjna:

 Informacja dla kandydatów z prowadzonym postępowaniem konkursowym na stanowisko pracy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów (WSPR).
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych drogą mailową pod adresem: rodo@wspr.pl lub telefonicznie: 739 002 162
 3. Dane są zbierane w celu ich przetwarzania w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym na stanowisko pracy.
 4.  Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 pkt. 1 ust a-b, f (RODO).
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, lub innym podmiotom, jeżeli ich przekazanie wynika z  zobowiązujących przepisów prawa.
 6.  Dane będą przechowywane do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WSPR. Po tym okresie  dane zostaną zniszczone.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie WSPR w Rzeszowie, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 9.  Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Skip to content