loader image

Konkursy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę/Pielęgniarza w Klinicznym Oddziale Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia.

OGŁOSZENIE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Pielęgniarkę/Pielęgniarza w Klinicznym Oddziale Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do dnia 31.12.2023r.
 2. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem umowy a także pobrać obowiązujący formularz oferty zamieszczonej na stronie internetowej /wspr.pl/ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4.
 3. Oferty należy składać w sposób określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności od dnia 22.06.2023r. do dnia 29.06.2023r. w Sekretariacie WSPR w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 do godz. 1000
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.2023r. w siedzibie WSPRw Rzeszowie,    ul.  Poniatowskiego 4. Komisja Konkursowa rozpocznie pracę  o godz. 1100.
 5. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w pkt. 4.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 7. Przesłanie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie danych osobowych   w zakresie szerszym, niż określony w umowie, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu konkursowego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez WSPR w celu prowadzenia procesu konkursowego.
 8. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu konkursowego, a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody, także dla celów przyszłych procesów  konkursowych.
 10. Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach  konkursowych prosimy
  o zamieszczenie podanej niżej klauzuli:

Klauzula zgody na przyszłe procesy konkursowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów konkursowych. Jestem świadomy/a że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów
 2. WSPR wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail rodo@wspr.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane :
 4. a)     w celu przeprowadzenia procesu konkursowego aktualnie prowadzonego przez WSPR  na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 ( Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
 5. b)     w celu prowadzenia przyszłych procesów konkursowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
 6. c)     w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WSPR – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WSPR, zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu WSPR obrony spraw praw.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu konkursowego, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych konkursów, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony  o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WSPR. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie
  w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych WSPR prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 9. Przysługuje Pani /Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez WSPR dla celów przeprowadzenia konkursu.  Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury   w procesie konkursowym. W zakresie danych niewymaganych przez WSPR podanie danych jest dobrowolne.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1 – Formularz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Umowa cywilnoprawna

Skip to content