loader image

Konkursy

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA WYJAZDOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

OGŁOSZENIE
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
PRZEZ LEKARZA WYJAZDOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

 

 1. Umowa zostanie zawarta po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu, na czas określony
  do dnia 31.12.2022r.
 2. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem umowy a także pobrać obowiązujący formularz oferty zamieszczonej na stronie internetowej /wspr.pl/Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4.
 3. Oferty należy składać w sposób określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu
  pod rygorem nieważności do dnia 21.04.2022r. w Sekretariacie WSPR
  w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 do godz. 10.00
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2022r. w siedzibie WSPR w Rzeszowie,
  ul. Poniatowskiego 4 o godz. 13.00
 5. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Przesłanie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w umowie lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu konkursowego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez WSPR
  w celu prowadzenia procesu konkursowego.
 7. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu konkursowego, a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody, także dla celów przyszłych procesów konkursowych.
 9. Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach konkursowych prosimy
  o zamieszczenie podanej niżej klauzuli: Klauzula zgody na przyszłe procesy konkursowe:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką
  Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów konkursowych. Jestem świadomy/a że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów
 11. WSPR wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail rodo@wspr.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane :
  a) w celu przeprowadzenia procesu konkursowego aktualnie prowadzonego przez WSPR na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 ( Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679
  b) w celu prowadzenia przyszłych procesów konkursowych, w przypadku wyrażenia
  zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych
  jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679)
  c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WSPR – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WSPR, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający
  na umożliwieniu WSPR obrony spraw praw.
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu konkursowego, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych konkursów, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WSPR. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 14. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych WSPR prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 15. Przysługuje Pani /Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 16. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 17. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 18. Podanie danych osobowych jest wymagane przez WSPR dla celów przeprowadzenia konkursu. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie konkursowym. W zakresie danych niewymaganych przez WSPR podanie danych jest dobrowolne.

 

Załącznik Nr 1 – SWKO

Załącznik Nr 2 – Formularz

 Zał. Nr 2 – Oświadczenie

 

Skip to content