loader image

Konkursy

Konkurs ofert na Udzielenie świadczeń zdrowotnych dla WSPR w Rzeszowie z zakresu medycyny pracy – badań lekarskich ( badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, diagnostycznych i laboratoryjnych) pracowników WSPR i kandydatów na pracowników WSPR w Rzeszowie oraz szczepień ochronnych – określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu i projektowanych postanowieniach umowy.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zw. dalej. „WSPR” działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
o działalności leczniczej – ogłasza Konkurs Ofert na :

Udzielenie świadczeń zdrowotnych dla WSPR w Rzeszowie z zakresu medycyny pracy – badań lekarskich ( badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, diagnostycznych i laboratoryjnych) pracowników WSPR i kandydatów na pracowników WSPR w Rzeszowie oraz szczepień ochronnych – określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu i projektowanych postanowieniach umowy.

 

 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do dnia 31.12.2023r.
 2. W konkursie mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej.
 3. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem umowy a także pobrać obowiązujący formularz oferty zamieszczonej na stronie internetowej /wspr.pl/ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4
 4. Oferty należy składać w sposób określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności od 15.02.2023r. do dnia 23.02.2023r. w Sekretariacie WSPR w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 do godz. 1000.
 5. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2023r. w siedzibie WSPR w Rzeszowie,    ul.  Poniatowskiego 4. Komisja Konkursowa rozpocznie pracę  o godz. 1100.
 6. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w pkt. 4.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 8. Oferent ma prawo składania odwołań i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu.
 9. Informacja o złożonych ofertach dotycząca Konkursu zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie WSPR w Rzeszowie oraz zamieszczona na stronie internetowej w terminie 7 dni robocze od daty otwarcia ofert.
 10. Przesłanie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie danych osobowych   w zakresie szerszym, niż określony w umowie, lub ich ujawnienie, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez WSPR w celu prowadzenia procesu konkursowego.
 11. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 12. Podane przez Oferenta dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu konkursowego, a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody, także dla celów przyszłych procesów  konkursowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów
 2. WSPR wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail rodo@wspr.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane :
 4. a)     w celu przeprowadzenia procesu konkursowego aktualnie prowadzonego przez WSPR  na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 ( Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679
 5. b)     w celu prowadzenia przyszłych procesów konkursowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679)
 6. c)     w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WSPR – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WSPR, zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu WSPR obrony spraw praw.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu konkursowego, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych konkursów, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony  o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WSPR. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych WSPR prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 9. Przysługuje Pani /Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Podanie danych osobowych jest wymagane przez WSPR dla celów przeprowadzenia konkursu.  Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury   w procesie konkursowym. W zakresie danych niewymaganych przez WSPR podanie danych jest dobrowolne.

Załączniki:

Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym

Umowa badana wstępne

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Skip to content