Usługa najmu 1 ambulansu sanitarnego typ C na potrzeby bieżącej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/23/2021 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. ==================================================================================================================================== 23_Wybór najkorzystniejszej oferty