loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. : „Modernizacja warsztatów naprawczych w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Wyzwolenia 4”.

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/12/2023

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=44264033

====================================================================================================================================

12_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content