loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 23 kwietnia 2021 roku.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
RATUNKOWEGO w RZESZOWIE, ul.
Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 23 kwietnia 2021 roku.

na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego 

w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

Wpłynęło 90 (dziewięćdziesiąt) ofert.

90 ofert zostały prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i zostały przyjęte przez komisję.

Brak ofert na udzielanie świadczeń medycznych, które nie spełniają postawionych przez Udzielającego Zamówienie, warunków.

 

Prace komisji zakończono dnia 23.04.2021 r.

Skip to content